جمعه 7 آذر 1382

پسرفت كيلومتری يپيشرفت ميلي متري


ياشار هدايي
(ياس نو، دوشنبه 26 آبان 1382، شماه 207)
فرجام اصلاحات چيست ؟ شايد اين پرسش سه كلمه اي كلان ترين پرسشي باشد كه امروزه اذهان را مي‌گزد. پرسشي كه بسته به نوع پاسخي كه به آن داده مي شود. نوعي از رفتارهاي سياسي را نيز شكل مي دهد.
اينك چه در ساخت سياسي ( اعم از اصلاح طلبان و محافظه كاران ) و چه در ساخت اجتماعي ( افكار عمومي) سه نوع پاسخ به اين پرسش داده مي شودپس


ياشار هدايي
(ياس نو، دوشنبه 26 آبان 1382، شماه 207)
فرجام اصلاحات چيست ؟ شايد اين پرسش سه كلمه اي كلان ترين پرسشي باشد كه امروزه اذهان را مي‌گزد. پرسشي كه بسته به نوع پاسخي كه به آن داده مي شود. نوعي از رفتارهاي سياسي را نيز شكل مي دهد.
اينك چه در ساخت سياسي ( اعم از اصلاح طلبان و محافظه كاران ) و چه در ساخت اجتماعي ( افكار عمومي) سه نوع پاسخ به اين پرسش داده مي شودپس .
ـ بخشي از جامعه و افكار عمومي در چشم انداز اصلاحات ، افق اميدوار كننده اي نمي‌بيند. اين دسته طيف رنگانگ و وسيعي از كساني كه چشم به بيرون از مرزهاي كشور دارند و افرادي كه «سياست» را بي پدر و مادرتر از آن مي دانند كه به ريسك تعقيبش بيارزد و قائلين به «تئوري توطئه» كه هرگونه رخداد سياسي را محصول برنامه اي مي دانند كه پيش از اين در لوح محفوظ قدرتمندان جهاني نوشته شده و با انگاره هاي «دائي جان ناپلئون »، «جبر» را تقدير محتوم سياست مي‌دانند و دست آخر جريان جديد الولاده اي كه صبوري از كف داده و انتظار معجزه را جايگزين آن كرده است و در نتيجه راي چند سال اخير به اصلاحات را بي تاثير مي داند و … را شامل مي شود .
ـ اصلاح طلبان به عنوان بخشي از ساخت سياسي بر ادامه اصلاحات و پافشاري بر مطالبات برآمده از جامعه مصرند . گره خوردن اين بخش از ساخت سياسي به ساخت اجتماعي كه از طريق روشنفكران ونهادهاي مدني نظير احزاب و مطبوعات شكل گرفته، باعث شده تا بخشي از جامعه نيز آنان را در ادامه اصلاحات همراهي كنند.
ـ بخشي ديگر از ساخت سياسي كه تنها حمايت 10 الي 15 درصد از جامعه را با خود دارد، با بي اعتقادي به ضرورت اصلاحات همچنان در قبال آن سرسختي نشان مي دهند .
از اين روز سه نوع رفتار سياسي در جامعه امروز قابل مشاهده است:
1 ـ‌ بي اعتنايي به احوال سياست (و از جمله اصلاحات )
2 ـ‌ اصلاح طلبي بازيگرانه
3 ـ‌ مخالفت با اصلاحات
فرجام اصلاحات بستگي به غلبه هر يك از الگوهاي رفتاري در جامعه و نحوه تاثير گذاري آنها بر يكديگر دارد. آنچه در اين ميان روند اصلاحات را تهديد و دچار مخاطره مي كند، نحوه تاثير گذاري الگوي رفتاري نخست ـ « بي اعتنايي به احوال سياست» ـ و الگوي رفتاري سوم ـ «مخالفت با اصلاحات» ـ بر يكدگر است.
اگر چه خاستگاه تئوريك و معرفت شناختي اين دو الگوي رفتاري متفاوت از يكديگرند، اما از آن جا كه با تاثير گذاري بر يكديگر ، الگوي رفتاري دوم ـ «اصلاح طلبي بازيگرانه» ـ‌ را در منگنه قرار مي دهند، همچون دو بازوي يك انبر عمل مي كنند.
اين سخن عمادالدين باقي كه «پروژه اصلاحات و دموكراسي پروژه اي ميلي متري است» (ايسنا 18/8/82 ) واقعيتي است كه تاكنون نه به حكم تاريخ و علم (تجربه بشري) و نه توسط تئوري هاي تبيين كننده «مسير تحولات جوامع» نقض نشده است.
اما سخت جاني افراطي در برابر اين پروژه ، خود عاملي است تا بخشي از جامعه كوشش هاي اصلاح طلبانه در برابر اين سخت جاني را كافي نداند و با «پا پس كشيدن» از عرصه سياست به اميد معجزه و «پيشرفت كيلومتري» اعتكاف گزيده و ميدان را براي مانور مخالفان اصلاحات خالي گذارند.
شايد اميد به ظهور اين پديده بود كه باعث مي شد تا مخالفان اصلاحات، حمايت همه جانبه اجتماع از اصلاحات را در بدو جنبش اصلاحي، تبي بدانند كه دير يا زود به عرق سردي فرو خواهد نشست . اما تداوم غفلت آنان از منشاء تب ـ‌ دموكراسي خواهي ـ باعث شده تا همچنان با طرح شعارهايي به عاريت گرفته شده از رقيب ، نظير «عدالت اجتماعي» و جدا سازي آن از پروژه اصلاحات و دموكراسي و ايجاد دو قطبي كاذب بين اين دو مفهوم، حرارت اين تب را به نقطه جوش برسانند و «پسرفت كيلومتري » را جانشين «پيشرفت كيلومتري» اصلاحات كنند. زيرا در نقطه جوش نه تنها دموكراسي كه عدالت اجتماعي نيز خواهد سوخت.

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.