یکشنبه 13 مهر 1382

فاز جدید كنش سیاسی


محمدحيدرى
روزنامه شرق
دومين روزه سياسي اعتراض آميز فعالان سياسي اصلاح طلب ديروز برگزار شد. روزه سياسي عملي سمبليك براي اصلاح طلبان است كه چيزي فراتر از اعلام برائت هاي پيشين محسوب مي شود. زماني مهم ترين دغدغه اصلاح طلبان «اعلام برائت» از كردارستيزكنندگان با اصلاحات بود و تلاش مي كردند كه با اعلام مواضع خود خندقي ميان اصلاحات و ضداصلاحات حفر كنند و به صورتي عريان فرياد بزنند كه حساب ما از آن ديگران جداست. تاكتيك حفر خندق عليرضا علوي تبار معطوف به همين پيش زمينه بود. تصور اصلاح طلبان آن بود كه با حفر اين خندق، مشروعيت جبهه ضد اصلاحات از دست رفته و بحران مشروعيت دامن آنان را فرا مي گيرد. پس از پيروزي اصلاحات در چند رقابت انتخاباتي، جريان ضد اصلاحات از يك طرف با استناد به راي انبوه مردم به اصلاحات، آن را رأي به كل حكومت تفسير كرده و در مشروعيت به دست آمده سهيم شدند و از طرفي ديگر در برابر پيشروي ماشين اصلاحات مقاومت كردند تا «قدرت» از دستانشان نگريزد.

تاكتيك هاي اوليه اصلاح طلبان كه به اشتباه استراتژي نيز خوانده مي شد، مراحل گوناگوني را طي كرد. از طرح فشار از پايين، چانه زني در بالا تا آ رامش فعال و مقاومت فعال همه تاكتيك هايي براي پيشروي ماشين اصلاحات بود. گرچه همين تاكتيك ها نيز به صورت كلماتي مبهم از سوي برخي چهره هاي شاخص اصلاح طلب مطرح مي شد و كمتر به صورت عملياتي پيش مي رفت. اما انسداد ايجاد شده در مسير، اصلاح طلبان را به اين نتيجه رساند كه حداقل اگر اميدي به پيش روي نيست، از سهيم كردن ضد اصلاحات درمشروعيت مردمي به دست آمده شان بپرهيزند. به اين ترتيب طرح «حفر خندق» و تلاش براي اعلام برائت آغاز شد. در اين اعلام برائت ها حتي رئيس جمهور نيز سهيم است. او كه بارها در سخنراني ها و پيام هاي خود از اعمال فشارهاي غيرقانوني بر شهروندان، عدم رعايت قانون، سركوب انديشه و پايمال كردن حقوق انساني مردم گلايه كرده، در واقع تلاش كرده است كه حساب خود را از جريان ضد اصلاحات جدا كند. ليكن گذشت زمان و تجربه دوساله اخير نشان داد كه صرف اعلام مواضع منجر به برائت اصلاحات نمي گردد. در اين سال ها نيز نه تنها انسداد ايجاد شده در برابر اصلاحات گشوده نشد و پروژه اصلاحات همچنان بر زمين ماند، بلكه اعلام برائت هاي مكرر نيز جريان مقابل را از سهيم شدن در مشروعيت اصلاحات محروم نساخت. به اين ترتيب از آنجا كه حساب اين دو جريان از هم جدا نشده بود، رفتار مخالفان منجر به كاهش چشم گير سرمايه مشروعيت اصلاح طلبان نيز شد.

نتيجه عملي اين پديده در انتخابات شوراها كاملا مشهود بود. با گره خوردن سرنوشت اصلاحات و ضد اصلاحات در ايران به يكديگر، به همان اندازه كه ضداصلاحات در سراشيب بحران گرفتار آمد، اصلاحات را نيز به دنبال خود به اين سراشيبي كشانيد. اصلاح طلبان اكنون دريافته اند كه صرف اعلام مواضع، توانايي حفر خندقي ميان آنان و مخالفان را نخواهد داشت و شايد به همين دليل است كه اكنون و در چندماه اخير تاكتيك هاي آنان تغييري چشمگير مي يابد. اين تغيير محسوس از نوشتن نامه هاي سرگشاده و جمعي اصلاح طلبان از همه طيف هاي داخل ايران آغاز شد و در گام دوم به گرفتن روزه هاي سياسي [ يا همان اعتصاب غذا] جمعي كشيده شد. به اين ترتيب مي توان عنوان كرد كه اصلاح طلبان پس از گذشت 6 سال چالش نفس گير به فاز «مقاومت مدني» وارد شده اند. «مقاومت مدني» تاكتيكي است كه برخلاف تاكتيك هاي پيشين، گستره اي از «انتخاب هاي عملي ممكن» را در برابر اصلاح طلبان قرار مي دهد. آنچه مهم است، «عملي» بودن و «ممكن» بودن اين انتخاب هاست. اين شيوه تعامل سياسي كه بايد «گاندي» را بزرگ ترين سمبل آن دانست، شيوه اي پرهزينه براي طرفين است.

عمادالدين باقي در سخنراني هاي اخير خود بحثي را تحت عنوان «استراتژي پر كردن زندان ها» طرح كرده كه احتمالا با توجه به شرايط روز هنوز بحث هاي جدي درباره آن صورت نمي گيرد. راهي كه باقي پيشنهاد مي كند، مي تواند گامي ديگر از «مقاومت مدني» باشد. آنچنان كه گفته شد، ورود به فاز «مقاومت مدني» براي هر دوسوي خندق، پرهزينه خواهد بود. هزينه اي كه براي اصلاح طلبان دارد، كشيدن فشار محروميت ها و رنج هاي بسيار است و هزينه اي كه براي ضداصلاحات دارد؛ پايان يافتن بقاياي مشروعيت آنان.

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2020 [8]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [12]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1439 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.