پنجشنبه 14 خرداد 1383

آيت الله خمينی، محور مشترک در بطن اختلاف ها


گفتگو با بي بي سي 14/3/1383 چهارشنبه 2 ژوئن2004 مجري برنامه آقاي جمشيد برزگر و مصاحبه كننده محمد منظرپور. عبارت داخل كروشه در مصاحبه گفته شده اما در پخش حذف گرديده است.

بي بي سي: امروز مصادف است با پانزدهمين سالگرد مرگ آيت الله خميني رهبر و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي در ايران. به همين مناسبت هر ساله دستگاههاي مختلف تبليغاتي در ايران مراسم سوگواري مفصلي برقرار مي كنند و تمام رسانه ها به تجليل از شخصيت و مبارزات آيت الله خميني مي پردازند بااين حال با وجود حجم انبوه مطالبي كه در رسانه هاي ايران نوشته و پخش شده اطلاعات قليلي در خصوص خاستگاه و پيشينه خانوادگي آيت الله خميني در دست است؟

گفتگو با بي بي سي 14/3/1383 چهارشنبه 2 ژوئن2004 مجري برنامه آقاي جمشيد برزگر و مصاحبه كننده محمد منظرپور. عبارت داخل كروشه در مصاحبه گفته شده اما در پخش حذف گرديده است.

بي بي سي: امروز مصادف است با پانزدهمين سالگرد مرگ آيت الله خميني رهبر و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي در ايران. به همين مناسبت هر ساله دستگاههاي مختلف تبليغاتي در ايران مراسم سوگواري مفصلي برقرار مي كنند و تمام رسانه ها به تجليل از شخصيت و مبارزات آيت الله خميني مي پردازند بااين حال با وجود حجم انبوه مطالبي كه در رسانه هاي ايران نوشته و پخش شده اطلاعات قليلي در خصوص خاستگاه و پيشينه خانوادگي آيت الله خميني در دست است؟
درخصوص شجره و خاستگاه خانوادگي آيت ا... خميني آقاي دكتر عباس ميلاني چنين مي‌گويد؟
ميلاني: تصور من اين است كه صاحبان قدرت در ايران قاعدتا نمي خواهنداين ابهامات حل شود به دليل اينكه تلاش آگاهانه اي در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد كه ازايشان يك شخصيت اسطوره اي بسازند كه طبعا ابهام يكي از ضروريات شخصيت هاي اسطوره اي و قدسي است.
بي بي سي: صرف نظرازاين ابهامات، مواضع ومشي سياسي آيت ا... خميني طي دو دهه اخير همواره محل اختلاف جناحهاي سياسي در ايران بوده وهرجناح تلاش داشته كه رويكرد سياسي خود را به وي مستند كنند دراين رابطه جناح موسوم به چپ ظاهرا گوي مسابقه را از محافظه كاران ربوده واساسا خود را به عنوان خط امامي معرفي مي كنند عنواني كه در عرصه سياسي ايران به چپ گرا مترادف شده اند اما آيا آيت ا... خميني واقعا به مكتب فكري چپ متمايل بود؟
عمادالدين باقي پژوهشگري كه كتابش تحت عنوان «تجربه خميني» دوسال است توسط مركزحفظ آثارآيت الله خميني اجازه چاپ نيافته دراين خصوص چنين مي گويد :
بايستي براي درك صحيحتر قضيه آن را دريك كانتكس يا زمينه اجتماعي ودريك دوران خاصي مورد بحث قرارداد. دردوره انقلاب گرچه آزاديخواهي يكي ازآرمانهاي اساسي انقلاب بود ولي در آن دوره گفتمان مسلط گفتمان عدالت اجتماعي بود كه يك مقدارزيادي تحت تاثيرنفوذ ماركسيست ها ودوره‌اي بود كه به هرحال كمونيزم بين الملل قدرت به هم رسانده و يك رقيب جدي براي مذهب بود و شعارهاي عدالت خواهانه‌اي كه ماركسيست‌ها مطرح مي‌كردند مانند زحمت كشان جهان متحد شويد خيلي تاثيرهاي اجتماعي داشت و در مجموع گفتمان مسلط آن دوره را گفتمان عدالت اجتماعي كرده بود لذا طبيعي بود كه در آن زمان اگرهر كسي مي خواست رهبري يك جنبش انقلابي را به عهده بگيرد به ناچار بايستي همين ادبيات و گفتمان را به كارمي برد و اگر جز اين بود از اريكه رهبري به زيركشيده مي شد واساسا به مقام و موقعيت رهبري نمي رسيد .
بي بي سي: ازطرف ديگر محافظه كاران دررد ادعاي جناح چپ به مخالفت سرسختانه آقاي خميني با ماركسيست ها اشاره مي كنند و اين سوابق را حجتي بر مخالفت وي با مفاهيم مبتني برعدالت اجتماعي محسوب مي كنند مرور سخنراني ها و مكتوبات آقاي خميني نيز بر پرهيز وي ازبه كاربردن واژگان رايج ماركسيست ها دلالت مي كند؟
عماالدين باقي در اين خصوص چنين مي گويد :
به دليل اينكه شريعتي در برابر ماركسيزم يك ادبياتي را ايجاد كرده بود كه همان عدالت اجتماعي و حمايت از محرومين و زحمت كشان بود منتها با واژگان و ادبيات اسلامي بود مثل تعبير «مستضعفين». ادبيات شريعتي به شدت برانديشه وادبيات آقاي خميني اثرگذاشته بود .
بي بي سي: حال صرف نظر ازبحث واژگان و اصطلاحات آيا عنوان رهبر مستضعفين جهان با شعارها و آرمان هاي خميني همخواني داشته است ؟
ايشان وقتي كه مسايل اقتصادي و عدالت اجتماعي را مطرح مي كنند جوهر حرف ونگرش ايشان اساسا متفاوت است مثلا فرض كنيد به كرات شنيده شده كه ايشان بحث خوي كوخ نشيني و خوي كاخ نشيني را مطرح مي كنند يعني اينكه از نظر ايشان خود كاخ نشيني نيست كه مذموم است ممكن است كسي كوخ نشين باشد ولي خوي كاخ نشيني داشته باشد اين است كه مذموم است به همين دليل مي شود گفت كه وقتي بحث عدالت اجتماعي يا بحث مستضعفين و محرومين را مطرح مي كنند نگرش ايشان نگرشي طبقاتي نيست و ازمنظراقتصادي هم به اين مساله نمي نگرند. [ بلكه به دليل مشرب عرفاني كه داشته رويكرد او به موضوع جنبه اخلاقي و عرفاني دارد نه طبقاتي]
بي بي سي: به اين ترتيب به اعتقاد برخي از صاحبنظران موضع آقاي خميني درقبال اهميت عدالت اجتماعي را مي توان در بهترين حالت مبهم توصيف كرد اما موضع آن نسبت به نقش و جايگاه مردم در تامين سرنوشت خود چگونه بود ؟ باز در اين بحث محافظه كاران و اصلاح طلبان هركدام برفرازهايي از گفته ها و نوشته هاي آقاي خميني كه تاييد كننده نظر آنهاست استناد مي كنند به عنوان مثال در جنجال اخير برسررد صلاحيت ها و پيش از آن در ماجراي رد مصوبات مجلس در شوراي نگهبان اصلاح طلبان كرارا به اين گفته مشهور آقاي خميني اشاره كردند كه گفته است مجلس در راس امور است آيا اگر آقاي خميني امروز زنده بود جمهوري اسلامي ماهيتي مردم سالارانه تر داشت ؟
عباس ميلاني : به گمان من اگر شما نوشته هاي خميني را بخوانيد سخنراني هايش را گوش بدهيد و مهمتر از آن عملكرد ايشان را ببينيد دقيقا آنچه كه امروز در ايران به عنوان ولايت فقيه وجود دارد حتي به شكل شديدترش مراد و منظور آيت ا... خميني حكومتي كه از آن يك نفر به لحاظ اينكه مدعي است حقانيت خدا را در زمين نمايندگي مي كند رايش كاملا مستولي برراي مردم بود كافي است حكمي كه آيت ا... خميني به بني صدر داده را به دقت بيشتري بخوانيد آنجا كه مي گويند به صراحت كه بنا بر راي مشورتي مردم من شما را منصوب مي كنم يعني راي مردم در صورتي قابل قبول است كه خود من آن راي را بپذيرم . دستوراتي كه آيت ا... خميني به مجلس آن زمان مي دادند خيلي شديدتر و تندتر از دستوراتي بود كه آيت ا... خامنه اي به مجلس دادند.
بي بي سي: اينكه آيت الله خميني بي شك به عنوان يكي از مهمترين و تاثير گذارترين چهره‌هاي تاريخي معاصر ايران در تاريخ ثبت خواهد شد واقعيتي انكار ناپذيراست اما شايد هنوز براي روشن شدن ابعاد سياسي و شخصيتي او اندكي زود باشد
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.