سه شنبه 9 تیر 1383

نامه سرگشاده گزارشگران بدون مرز به اتحاديه اروپا

نامه سرگشاده گزارشگران بدون مرز به اتحاديه اروپا
در باره ی
بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه

گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه ای سرگشاده خطاب به مسئولان اتحاديه اروپا و نمايندگان اين اتحاديه که در روزهای ٤ ٢ و ٢٥ خرداد ماه در مذاکرات با جمهوری اسلامي در تهران و در باره ی حقوق بشر شرکت کرده بودند، چگونگي و نتايج اين مذاکرات را مورد سوال قرار داد. در اين نامه انجمن بين الملي مدافع آزادی مطبوعات نسبت به ادامه ی احضار، بازداشت، محاکمه و تهديد روزنامه نگاران توسط دستگاه قضايي و وخامت وضعيت روزنامه نگاران زنداني در ايران اعتراض کرده است.

روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در بخشي از اين نامه تاکيد کرده است " گفتگوهايي که از سال ١٣٨١ آغاز شده اند، تا به امروز نه تنها به کاهش سرکوب در ايران منجر نگرديد بلکه به حکومت ايران اجازه داد که از "روابط خوبي" با اتحاديه اروپا برخوردار شود(....) گزارشگران بدون مرز از شما مي خواهد که در مذاکرات آينده، توصيه ها و نظرات انجمن های مستقل و نمايندگان واقعي جامعه ی مدني را مد نظر قرار دهيد. ما از اتحاديه اروپا مي خواهيم که برای پايان دادن به سياست سرکوب حکومت ايران مواضعي قاطعانه تر اتخاذ کنند. يادآور مي شويم که از بهار ١٣٧٩ بيش از صد و بيست نشريه در ايران توقيف و بيش از پنجاه روزنامه نگار زنداني شده اند. در حال حاضر با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است. در باره اين وضعيت چه بايد گفت که جمهوری اسلامي به خود اجازه مي دهد که در ٣٠ خرداد ماه چند روز پس از پايان مذاکرات اعلام کند " اتحاديه اروپا حقوق بشر را بايد از جمهوری اسلامي بياموزد!"

١١ روزنامه نگار زنداني در ايران:

اکبر گنجي روزنامه نگار روزنامه توقيف شده صبح امروز که از ٢ ارديبهشت ماه ١٣٧٩ در زندان است.
حسن يوسفي اشکوری ٥٥ ساله، روزنامه نگار مجله توقيف شده ايران فردا که از ١٤ مرداد ماه ١٣٧٩ در زندان است.
سيامک پورزند ٧٤ ساله، همکار بسياری از روزنامه های مستقل که از ١٠ آبان ماه ١٣٨٠ در زندان است.
حسين قاضيان روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده نوروز که از ٩ مهر ماه ١٣٨١ در زندان است.
عباس عبدی روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده سلام که از ١٣ آبان ماه ١٣٨١ در زندان است.
عليرضا جباری ٦٠ ساله، روزنامه نگار مجله توقيف شده آدينه و همکار بسياری از روزنامه های مستقل که از ٢٦ اسفند ماه ١٣٨١ در زندان است.
تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان که از ٢٥ خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است.
رضا عليجانی سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه در سال 2001 که از ٢٥خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است.
هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا که از ٢٥خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است.
ايرج جمشيدی ٥٦ ساله، سر دبير روزنامه ی آسيا که از ١٦ تير ماه ١٣٨٢ در زندان است.
انصافعلی هدايت روزنامه نگار مستقل و همکار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب، جمعه ٢۶ دی ١٣٨٢ در زندان بسر مي برد.

در تاريخ اول تير ماه ١٣٨٢وکلای مدافع سه روزنامه نگار زنداني تقی رحمانی، رضا عليجانی و هدی صابر طي نامه ای سرگشاده خطاب به رييس دستگاه قضايي به دستگيری ها، محاکمات و وضعيت نگاهداری و چگونگي بازجويي ها ی غير قانوني و غير موجهه موکلين خود اعتراض کردند. در اين نامه وکلا ی روزنامه نگاران در بند از موارد بد رفتاری و آزار و اذيت و شکنجه موکلين خود سخن به ميان آورده اند." هريك مدت زمان معتنابهي در سلول‌هاي انفرادي زندان ٥٩ بعضاً با ابعاد ١٨٠×١٣٠ نگهداري و تحت بازجويي قرار مي‌گيرند. بازجويي‌هاي به عمل آمده با چشم بسته و گاه تا ١٤ ساعت در يك شبانه‌روز و در برخي از موارد در ساعات پس از نيمه شب و تا اذان صبح، صورت مي‌پذيرد. در خلال بازجويي موكلين در معرض ضرب و شتم، هتك حيثيت، كلمات ركيك و توهين‌آميز و تحقير قرار مي‌گيرند." وکلای اين زندانيان در اين نامه تاکيد کرده اند که در تمام اين مدت به پرونده ی موکل خود دسترسي نداشته با موکلين خود نتوانسته اند ديدار داشته باشند و در آخر اضافه کرده اند که " در وضعيتي كه احكام قطعي به وكلا ابلاغ نمي‌شود و به موكلين نيز حتي اجازه برداشت رونوشت از آنان داده نشده، ما چگونه مي‌توانيم به وظايف قانوني و قراردادهاي خود و تعهداتي كه در برابر موكلين خود داريم، عمل نماييم؟ "

گزارشگران بدون مرز همچنين نگران سرنوشت ايرج جمشيدی ، سر دبير ٥٦ ساله ی روزنامه ی آسيا است که از ١٦ تير ماه ١٣٨٢ در "بازداشت موقت" و در سلول انفرادی بسر مي برد. ايرج جمشيدی يک روز پيش از بازديد آقای ليگابو گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل از زندان، به بند عمومي انتقال يافت و در فردای سفر آقای ليگابو دوباره به سلول انفرادی بازگردانده شده است. قرار بازداشت ايرج جمشيدی از اواسط آذر ماه تمديد نشده است و قرار است در همين روزها محاکمه شود.

همزمان با مذاکرات هيت نمايندگي اروپا در تهران احضار و بازداشت روزنامه نگاران ادامه داشته است. از جمله عمادالدين باقي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ايران برای محاکمه در روز ٨ تير به دادگاه احضار شده است. عمادالدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که از خرداد ١٣٧٩ تا بهمن ١٣٨١ به اتهاماتي نظير " اقدام بر عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي " زنداني بود ه است. پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و عقيده و روزنامه نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان و... فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران تشديد کرده است. در آبان ماه سال گذشته شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران عمادالدين باقي را به يکسال حبس با تعليق محکوميت به مدت پنج سال محکوم کرد. امروز دوباره خطر بازداشت اين روزنامه نگار را تهديد مي کند.

روزنامه نگاران تبعيدی در اروپا نيز از سوی رژيم تحت فشار قرار گرفته اند از جمله مي توان از سينا مطلبي روزنامه نگار روزنامه توفيف شده ی حيات نو و وبلاگ روزنگار (www.rooznegar.com) که در تبعيد و در کشور هلند به سر مي برد، نام برد. اين روزنامه نگار از تاريخ ٣١ فروردين تا ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٢ به اتهام " اقدام بر عليه امنيت ملي از طريق فعاليت های هنری" زنداني شده بود.
سينا مطلبي در خارج از کشور سکوت را نپذيرفته و شاهدی است از اقدامات خودسرانه و غير قانوني مسئولان دستگاه قضايي ايران، وی در روزنگارش به توضيح و توصيف چگونگي دستگيری، بازجويي و اعمال فشار برای تحميل اعترافات و "نپذيرفتن وکيل" و اقدامات غير قانوني کساني که چند هفته وی را در زنداني مخفيانه حبس کرده بودند، پرداخته است. سه شنبه ١٩ خردادماه ١٣٨٣ سينا مطلبي در کنفرانس مطبوعاتي مشترک گزارشگران بدون مرز و سازمان ديده بان حقوق بشر شرکت کرد و از تجربه بازداشت خود با خبرنگاران رسانه ها و نمايندگان سازمانهای حقوق بشر سخن گفت. سخنان سينا در رسانه و مطبوعات بسيار مورد توجه قرار گرفت از جمله شبکه تلويزيوني ARTE گزارشي از وی را در همان شب و در بخش اخبار خود پخش کرد. مقامات ايران اين روزنامه نگار در تبعيد را برای وادار به سکوت کردن برای ٢٩ تير ماه به دادگاه احضار و به خانواده ی وی اخطار کرده اند که در صورت عدم حضور سينا در دادگاه خانواده اش بايد مبلغ ٣٠ مليون تومان وثيغه را پرداخت نمايد.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.