دوشنبه 8 تیر 1383

باقي در دادگاه امروز از خود دفاع نكرد


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران٨/٠٤/١٣٨٣
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
اولين و آخرين جلسه‌ي محاكمه‌ي عمادالدين باقي صبح امروز در شعبه 1009 دادگاه عمومي ـ جزايي تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صبح امروز عمادالدين باقي به همراه صالح نيك‌بخت، وكيل مدافعش، براي رسيدگي به اعلام جرم مطرح شده از سوي مدعي‌العموم در اين شعبه حضور يافت.
باقي كه بنا به كيفرخواست قرائت شده عليه خود، از سوي نماينده‌ي دادستان تهران متهم به «اهانت به مقامات رسمي كشور» است، در جلسه‌ي صبح امروز دادرسي‌اش كه به صورت علني برگزار شد با اين استناد كه دادگاه را صالح به رسيدگي نمي‌داند، از خود دفاع نكرد.
احمدرضا حسين‌خاني، نماينده‌ي دادستان، مقاله‌ي باقي با عنوان «آرمان ما رسيدن به قانون انتخابات ده سال پيش شده است» كه سال گذشته در يكي از روزنامه‌ها درج شده بود را دليل اتهام باقي در ادعانامه‌ي خود عنوان كرد.
معاون دادستان به قسمت‌هايي از مقاله‌ي باقي اشاره كرد و گفت: «متهم در قسمت‌هايي از نوشته‌ي خود چنين آورده است كه «پس از يكصد سال تاريخ پارلماني در ايران آرمان ما اين شده است كه به قانون اول انتخابات در يك قرن پيش در صدر مشروطيت برگرديم كه اين ماهيت واپس‌گرايي جناح مسلط را كه مثل خوره به جان كشور و نظام افتاده است نشان مي‌دهد ...» و «داريم مي‌كوشيم با آن‌چه كه در عصر قاجاريه به آن رسيده بوديم برسيم ...» و «اما امروز كساني مي‌خواهند همان جريان سلطنت را در ايران بازتوليد كنند».»
نماينده‌ي مدعي‌العموم به كار بردن الفاظي چون «خوره» و «جريان سلطنت‌طلبي» را توهين به مقامات شوراي نگهبان و هيات نظارت اين شورا عنوان كرد و گفت: «منظور نويسنده در اين مقاله رد نظارت استصوابي و قانوني شوراي نگهبان بوده است. متهم با استخدام الفاظي مانند «خوره» هيات نظارت شوراي نگهبان را خوره معرفي نموده و اصل نظارت استصوابي را يك جريان سلطنت‌طلبي خوانده است كه اين امر دور از شأن و حرمت قلم و نويسندگي است.»
وي ادامه داد: «متهم به مقدس‌ترين نهادهاي كشور اهانت كرده زيرا اين كلمات سبب تحقير و تخفيف هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان است كه مستقيما تحت مديريت دبير محترم شوراي نگهبان فعاليت مي‌كنند.»
حسين‌خاني‌ توهين به مقامات مملكتي را از جرايم غيرقابل گذشت عنوان كرد و گفت: «با توجه به اين‌كه قانونگذار حق توهين و اهانت را به احدي در كشور نداده است و همه‌ي نهادهاي رسمي كشور نيز بايد از مورد توهين قرار گرفتن ايمن باشند بنابراين از محضر دادگاه طبق ماده‌ي 609 قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات دارم.
به گزارش ايسنا پس از پايان قرائت كيفرخواست مطروح شده عليه باقي، وي حاضر به دفاع از خود نشد.»
او در همين رابطه گفت: «من در دادگاهي كه در آن هيات‌منصفه حضور نداشته باشد و به صورت واقعي كلمه، علني نباشد، دفاع نخواهم كرد. من اين دادگاه را برخلاف حقوق ملت و قانون اساسي مي‌دانم و چون از نظر من اين دادگاه غيرقانوني است، از خود دفاع نمي‌كنم. بر همين اساس دفاعيات خود را براي افكار عمومي منتشر مي‌كنم. نمي‌شود با اين استناد كه جرم سياسي نداريم، هر روز نويسنده و فعالي را در دادگاه حاضر كرد.»
صالح نيك‌بخت، وكيل مدافع باقي نيز در دفاع از موكلش با بيان ايراداتي نسبت به صلاحيت دادگاه گفت: «اظهارات باقي كه در روزنامه‌ي ياس نو منتشر شده بود به اجتماعي كه در حمايت از تحصن نمايندگان مجلس ششم در صحن مجلس بوده، مربوط است و اين سخنراني يك كار سياسي و با عنوان اعتراضي به ردصلاحيت‌هاي گسترده‌ي داوطلبان نمايندگي مجلس بود. بنابراين اقدام باقي اقدامي سياسي بوده و با توجه به اين‌كه متن اظهارات موكل در مطبوعات نيز منتشر شده، بنابراين اين اقدام از طرفي كار مطبوعاتي نيز محسوب مي‌شود، بنابراين به استناد اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي به اتهام موكل با فرض اين‌كه جرم باشد، كه واقعا نيست، بايد در دادگاه علني و با حضور هيات‌منصفه صورت گيرد.»
وكيل مدافع باقي اضافه كرد: «پاسخ احتمالي دادگاه مبني بر اين‌كه ”چون در كشور ما هنوز قانون جرم سياسي تصويب نشده است، بنابراين نمي‌توان دادگاه‌هاي سياسي را علني و با حضور هيات منصفه برگزار كرد“، نمي‌تواند نافي تكليف دادگاه بر اساس قانون اساسي براي رسيدگي مطابق آن‌چه كه در قانون آمده، باشد. بنابراين بنده نيز نسبت به صلاحيت اين دادگاه اعتراض دارم و دادگاه ملزم است بر اساس اصل 168 قانون اساسي و مواد 9 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و 214 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در اين مورد كه فقد قانون وجود دارد، خود بر اساس اصول عمومي عمل كند.»
نيك‌بخت به اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و منشور بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اشاره كرد و اظهار داشت: «بر اساس ماده‌ي 1 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ماده‌ي 14 منشور بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بايد به اتهامات افراد هر كشور در دادگاهي مستقل و صالح رسيدگي شود. بنابراين در اين دادگاه چون هيات‌منصفه وجود ندارد، علي‌رغم علني بودن آن، نسبت به صلاحيت دادگاه ايراد مي‌گيرم.»
وي اتهام موكلش مبني بر «اهانت به مقامات رسمي كشور» را ناموجه خواند و گفت: «درخصوص ماهيت دعوي نيز اتهام توهين وارد نيست؛ زيرا در متن استنادي نماينده‌ي مدعي‌العموم به نام هيچ شخص حقيقي كه لازمه‌ي توهين است و حتي هيچ شخص حقوقي، اشاره نشده است و قاضي استحضار دارند كه در جرم توهين، مخاطب بايد مشخص و معين بوده و كلمات به كار گرفته شده در جهت وهن و تحقير او به كار گرفته شده باشد؛ در حالي كه باقي صرفا به نقد يك جريان سياسي پرداخته است.»
وي در ادامه اظهار داشت: «در متن نوشتاري منتسب به موكل، حقيقتا هيچ كلمه‌ي توهين‌آميز و تحقيركننده‌اي نسبت به فرد يا شخص خاصي وجود ندارد. موكل قصد نقد يك جريان را داشته و اين جريان ممكن است در عالم خارج وجود داشته باشد يا نداشته باشد. مضافا اين‌كه در هيچ جايي از اين متن، به فرد يا افرادي از اعضاي شوراي محترم نگهبان اعم از فقها يا حقوقدانان باشند، توهيني نشده است.»
وكيل مدافع باقي با اشاره به ماده‌ي 609 قانون مجازات اسلامي (ماده استنادي نماينده‌ي مدعي‌العموم) بر لزوم وجود شاكي خصوصي در ارتباط با جرم توهين تاكيد كرد و اظهار داشت: «بايد گفت توهين به افراد مشخص و محصور در متن ماده‌ي 609 نيازمند شاكي خصوصي است. از طرفي ديگر نماينده‌ي دادستان به اهانت نسبت به اعضاي هيات نظارت اشاره كرده است و با اين استناد كه هيات نظارت زير نظر دبير شوراي نگهبان است عنوان اتهامي باقي را مبسوط كرده است؛‌ در حالي كه هيچ‌يك از اظهارات باقي اثبات‌كننده‌ي اتهام اهانت نسبت به فرد يا افرادي از هيات نظارت و يا حتي خود هيات نظارت نيست. مضافا اين‌كه اعضاي هيات نظارت جزو افراد محصور در ماده‌ي 609 قانون مجازات اسلامي نيستند تا از مصاديق تعقيب كيفري محسوب شود.»
نيك‌بخت در پايان دفاعيات خود به مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با جرم توهين اشاره كرد و متذكر شد: «بايد در ارتباط با مواد مذكور به صورت‌ جلسات مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب اين مواد مراجعه كرد. اتهام توهين نياز به قصد و نيت دارد. در صورتي كه قصد و نيتي وجود نداشته باشد، اصل بر ظاهر عبارات و كلمات است. بنابراين با توجه به فقدان اين شرايط، تقاضاي صدور حكم برائت براي موكل را دارم.»
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا پس از پايان دفاعيات صالح نيكبخت، احمدرضا حسين‌خاني(معاون دادستان و نماينده‌ي مدعي‌العموم) خواهان دفاع از كيفرخواست خود عليه باقي شد كه در اين رابطه قاضي دادگاه با بيان اين كه «طبق قانون، شما حق دفاعيات مجدد نداريد»، از درج دفاع وي از كيفرخواستش در صورت‌جلسه‌ي محاكمه خودداري كرد، اما نماينده‌ي مدعي‌العموم در دفاع از كيفرخواست خود عليه باقي به اصولي از قانون اساسي من‌جمله اصول 24 و 22 اين قانون اشاره كرد.
از باقي سوال شد كه آيا براي آخرين بار، دفاعي دارد كه او پاسخ داد «دفاع نكرده و نمي‌كنم» و پس از آن نيز محامكه‌ي باقي در اين جلسه پايان يافت.
------------------------------------------------------------------------
خبز ايلنا:عماالدين باقي: دادگاه را غيرقانوني مي‌‏دانم و از خود دفاع نخواهم كرد
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.