پنجشنبه 4 دی 1382

جنبش "حقوق بشرخواهي " جايگزين جنبش "دموکراسي خواهي " شود

تهران ، ايرنا : ۲۵ آذر۱۳۸۲ برابر با ۱۶ دسامبر۲۰۰۳
"عمادالدين باقي " روزنامه نگار ايراني معتقد است که بايد سطح مطالبات
جنبش اصلاح طلبي در ايران ارتقا يافته و جنبش "حقوق بشر خواهي " جايگزين
جنبش "دموکراسي خواهي " شود.
اين روزنامه نگار و پژوهشگر که در جمع سردبيران و خبرنگاران ايرنا
درباره "حقوق بشر" سخن مي گفت ، تصريح کرد : مقوله حقوق بشر عام تر از مقوله
دموکراسي و دربرگيرنده آن است .
وى افزود : بحث من اين نيست که ديگر از دموکراسي دفاع نکنيم بلکه بحث
آن است که اگر تاکنون بر روى دموکراسي به عنوان يکي از مواد اعلاميه جهاني
حقوق بشر تاکيد مي شد، اکنون بايد بر رعايت همه اصول حقوق بشر تاکيد کنيم .
باقي گفت : تا زماني که حقوق بشر در کشور رعايت نشود ، نمي توانيم به
دموکراسي دست پيدا کنيم .
وى اضافه کرد : اگر مي خواهيم حوادثي مانند قتلهاى زنجيره اى در کشور
تکرار نشود، بايد جنبش حقوق بشر را نهادينه کنيم .

تهران ، ايرنا : ۲۵ آذر۱۳۸۲ برابر با ۱۶ دسامبر۲۰۰۳
"عمادالدين باقي " روزنامه نگار ايراني معتقد است که بايد سطح مطالبات
جنبش اصلاح طلبي در ايران ارتقا يافته و جنبش "حقوق بشر خواهي " جايگزين
جنبش "دموکراسي خواهي " شود.
اين روزنامه نگار و پژوهشگر که در جمع سردبيران و خبرنگاران ايرنا
درباره "حقوق بشر" سخن مي گفت ، تصريح کرد : مقوله حقوق بشر عام تر از مقوله
دموکراسي و دربرگيرنده آن است .
وى افزود : بحث من اين نيست که ديگر از دموکراسي دفاع نکنيم بلکه بحث
آن است که اگر تاکنون بر روى دموکراسي به عنوان يکي از مواد اعلاميه جهاني
حقوق بشر تاکيد مي شد، اکنون بايد بر رعايت همه اصول حقوق بشر تاکيد کنيم .
باقي گفت : تا زماني که حقوق بشر در کشور رعايت نشود ، نمي توانيم به
دموکراسي دست پيدا کنيم .
وى اضافه کرد : اگر مي خواهيم حوادثي مانند قتلهاى زنجيره اى در کشور
تکرار نشود، بايد جنبش حقوق بشر را نهادينه کنيم و حقوق بشر بايد در عمل
سياسي ، قانونگذارى ، فقه و ديگر جنبه ها، به معيار اصلي تبديل شود.
اين پژوهشگر با اشاره به روند تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، گفت :
جنبش حقوق بشر همچنين بايد در جهت تکامل اعلاميه جهاني حقوق بشر حرکت
کند.
وى به روند جهاني شدن و فدرالي شدن نظام جهاني اشاره کرد و افزود :
لازم است اعلاميه دوم جهاني حقوق بشر در آستانه هزاره سوم و مطابق با شرايط
جديد، تنظيم شود.
باقي چالش اصلي طرح حقوق بشر در ايران را شامل دو بخش نظرى و سياسي
دانست و گفت : دربخش نظرى برخي حقوق بشر را معارض با آموزه هاى ديني مي دانند
و برخي هم از منظر حقوق بشر به تخطئه دين مي پردازند.
وى ، راه برطرف کردن چالش نظرى در اين زمينه را اجتهاد آزاد و تفسير
مجدد متون ديني دانست و تاکيد کرد : هيچ تضادى ميان حقوق بشر و جوهره
اديان وجود ندارد و بين آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح است با آنچه
که انبيا به خاطر آن آمده اند، تفاوتي نيست .
باقي افزود : از منظر جامعه شناختي نيز طرح تضاد حقوق بشر با آموزه هاى
ديني ، دستاوردى جز ايجاد مانع براى پيشرفت حقوق بشر، درپي ندارد.
اين روزنامه نگار گفت : کساني که ازموضع دين به نفي حقوق بشر مي پردازند
در حقيقت منافعشان را در پشت دين و ايدئولوژى پنهان کرده اند و براى حفظ
منافع سياسي و امتيازات خودشان بحث تضاد دين و حقوق بشر را مطرح مي کنند.
باقي گفت : تا پيش از دوره مدرنيته ، پارادايمي که مطرح بود بر "برترى
عقيده بر انسان " تاکيد داشت و در حقيقت ارزش همه انسانها به عقيده آنها
برمي گشت . درصورتي که عقيده فردى تغيير مي کرد، مرتد شمرده و بايد کشته و
يا ترد مي شد.
وى افزود : با شروع مدرنيته پارادايم "برترى انسان بر عقيده " شکل گرفت
و بحث حقوق بشر مطرح شد و از آنجا که کشورهاى اسلامي براساس پارادايم سنتي
تفقه مي کردند، با چالش مواجه شدند.
باقي بااشاره به برخي از آيات قرآن ، تاکيد کرد : بر اساس نص قرآن ،
انسان با هر عقيده اى ، حرمت ذاتي دارد و فقه ما نبايد به مسيرى برود که
متفاوت از نصوص قرآني باشد.
وى اضافه کرد : هرچند که در قرآن بر ايمان تاکيد شده است ، اما اين ،
جنبه اخروى دارد و نبايد گفت که هرکس در اين دنيا مومن تر است ، از حقوق
بيشترى نيز برخوردار باشد چرا که ايمان افراد در حقوق شهروندى مدخليتي
ندارد.
اين پژوهشگر گفت : يکي از مجتهدان براى نخستين بار، به اين موضوع
پرداخته و محل نزاع حقوق بشر و اسلام را شناسايي و از منظر ديني تاکيد
کرده است که انسان ذاتا حرمت دارد و جوهر حقوق بشر هم در همين نکته نهفته
است .
باقي در پاسخ به اين پرسش که "آيا باز شدن پرونده حقوق بشر ايران يک
امر جديد و توطئه نيست ؟" گفت : بحث حقوق بشر ايران موضوع تازه اى نيست و
شاه نيز در سال۱۳۵۷ مي گفت که غرب با طرح اين بحث ، عليه او توطئه کرده
است .
وى افزود : الان هم برخي ادعا مي کنند که مسئله حقوق بشر تنها در
مورد ايران مطرح است در حالي که اينگونه نيست و بسيارى از کشورها، از
جمله آمريکا، ترکيه و اسراييل نيز به نقض حقوق بشر متهم مي شوند.
باقي در عين حال گفت : البته رفتار داخلي برخي نهادها اين فشارها را
افزايش مي دهد و حساسيت نهادهاى بين المللي را برمي انگيزد.
وى افزود : برخوردهايي که با روزنامه نگاران و مطبوعات صورت گرفته ،در
حقيقت ناقض حقوق بشر و هنجار جهاني است .
از باقي سوال شد که " آيا شما از فشارهاى خارجي در اين زمينه استقبال
مي کنيد؟" او پاسخ داد : من شخصا از هر فشارى ، چه داخلي و چه خارجي براى
تحقق يک امر مثبت استقبال مي کنم .
وى افزود : اگر نتيجه فشارها اين باشد که حقوق بشر در کشور پيش برود
من استقبال مي کنم و اين فشارها را توطئه نمي دانم .
اين پژوهشگر تصريح کرد : بايد بين دولتهاى خارجي و سازمانهاى بين المللي
تفاوت قايل شد، چرا که جمهورى اسلامي عضو سازمانهاى بين المللي است و آنها
را مشروع مي داند.
"آيا مسئله حقوق بشر ايران ممکن است سرنوشت پروتکل الحاقي را پيدا
کند؟" باقي در پاسخ به اين پرسش گفت : مسئله پروتکل الحاقي به امنيت جهاني
برمي گشت و حساسيت بيشترى نسبت به آن وجودداشت ولي حقوق بشر يک امر فرهنگي
است و به تدريج بايد جا بيفتد.
وى در عين حال هشدار داد : ممکن است برخي عملکردهاى سياسي همچون
حذف نامزدهاى انتخابات مجلس به بهانه نظارت استصوابي و محروم کردن بسيارى
از حقوقشان ، زمينه اى را فراهم کند که مسئله حقوق بشر ايران نيز روند
پروتکل الحاقي را طي کند.
وى اضافه کرد : برخي بر اين نظر هستند که در صورت رد صلاحيت شدن توسط
شوراى نگهبان به مجامع بين المللي شکايت کرده و خواستار نظارت آنها بر
انتخابات شوند که در صورت تحقق اين امر، اين نهادها مي توانند با استناد
به حقوق بشر، نظارت خود را اعمال کنند.
باقي در پاسخ به پرسشي درباره " نقد فقه " گفت : فقه و دين مقوله هاى
يکساني نيستند، فقه مجموعه آراى فقيهان است و امر مقدسي نيست و قابل نقد
است .
وى افزود : امام خميني (ره ) و شهيد مطهرى نيز قايل به اين بودند که
فقه امروز، پاسخگوى خيلي از مسايل نيست .
باقي با تاکيد دوباره بر ضرورت شکلگيرى جنبش حقوق بشر خواهي ، ابراز
اميدوارى کرد که اين جنبش بتواند به يارى نيروهاى اجتماعي ، مطالبات خويش
را پيش ببرد.
اين روزنامه نگار گفت : وقتي بر حقوق بشر تکيه شود، ديگر محافظه کاران
نمي توانند با تمسک به بحث عدالت ، دموکراسي و آزادى را نفي کنند، چرا که
حقوق بشر، به همه حقوق اقتصادى و سياسي افراد جامعه توجه دارد.
از باقي درباره باور برخي اصلاح طلبان به سکولاريسم سوال شد، وى پاسخ داد
: منظور ما از سکولاريسم ، جدايي دين از سياست نيست ، چرا که ماهيت دين ،
سياسي است .
باقي اضافه کرد : اصولا پيامبران آمدند تا با نظامهاى ستمگر مبارزه
کنند و عمل آنها، عملي سياسي بوده است .
وى تصريح کرد : ما از جدايي نهاد دين از نهاد سياست دفاع مي کنيم و نه
جدايي دين از سياست ، چرا که دين را نمي شود از ماهيت آن جدا کرد.


عمادالدين باقي : فشارهاى جهاني براى رعايت حقوق بشر تنها مختص ايران نيست
تهران ، ايرنا : ۲۴ آذر۱۳۸۲ برابر با۱۵ دسامبر۲۰۰۳
"عمادالدين باقي " روزنامه نگار گفت : فشارهاى بين المللي براى رعايت حقوق
بشر مختص ايران نيست و اين امر در خصوص کشورهايي چون ترکيه و آمريکا و نيز
رژيم اسراييل و حتي رژيم گذشته ايران نيز مصداق داشته و دارد.
عضو هيات موسس انجمن "دفاع از حقوق زندانيان " روز دوشنبه در گفت و گو
با خبرنگار ايرنا افزود : عضويت ايران در سازمانهاى بين المللي بايد عاملي
براى بهبود وضع حقوق بشر در ايران شود.
اين روزنامه نگار و فعال سياسي همچنين اظهار نظر کرد : عملکرد برخي
مسئولان در برخورد با فعالان سياسي و مطبوعاتي ، دليلي براى فشارهاى
بين المللي عليه ايران است .
وى با اشاره به فشارهاى سازمانهاى بين المللي عليه وضعيت حقوق بشر در
ايران گفت : از آنجا که بين مواضع سازمانهاى بين المللي مدافع حقوق بشر با
دولتهاى خارجي تفاوتهاى بسيار وجود دارد و ايران نيز رسما عضو سازمان ملل
است ، مواضع نهادهاى مدافع حقوق بشر وابسته به اين سازمان در اين خصوص ،
دخالت خارجي در امور کشورمان محسوب نمي شود .
باقي همچنين اظهار داشت ، با هر گونه فشار داخلي و خارجي که به بهبود
وضع حقوق بشر در ايران بيانجامد، صرف نظر از انگيزه آن ، موافق است .
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.