شنبه 17 آبان 1382

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی بدون قيد وشرط همه ی روزنامه نگاران زنداني در ايران است


در آستانه سفر آقای آمبي ليگابو گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در باره ی حق آزادی بيان و عقيده به ايران، گزارشگران بدون مرز از مقامات ايراني مي خواهد که همه امکانات خود برای تسهيل ملاقات وی با روزنامه نگاران زنداني بکار گيرند، به ويژه آقای آمبي ليگابو بايد امکان يابد که با روزنامه نگاراني که در سلول های انفرادی نگاهداری مي شوند ديدار کند.

گزارشگران بدون مرز به ويژه خواهان آن است که مسئولان جمهوری اسلامي ازاين فرصت بهره جويند و همه ی روزنامه نگاران زنداني در ايران را بدون قيد وشرط آزاد و از همه ی نشريات توقيف شده رفع توقيف کنند. گزارشگران بدون مرز عميقا نگراني خود را از وضعيت بازداشت ايرج جمشيدی سر دبير روزنامه ی آسيا اعلام مي کند، خانواده و وکيل اين روزنامه نگار بيش از صدو بيست روز است که از وی بي خبرند.

در ايران يازده روزنامه نگار در زندان بسر مي برند:

1- اکبر گنجي روزنامه نگار روزنامه توقيف شده صبح امروز که از ٢ ارديبهشت ماه ١٣٧٩ در زندان است.
2- حسن يوسفي اشکوری روزنامه نگار مجله توقيف شده ايران فردا که از ١٤ مرداد ماه ١٣٧٩ در زندان است.
3- حسين قاضيان روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده نوروز که از ٩ مهر ماه ١٣٨١ در زندان است.
4- عباس عبدی روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده سلام که از ١٣ آبان ماه ١٣٨١ در زندان است.
5- عليرضا جباری روزنامه نگار مجله توقيف شده آدينه و همکار بسياری از روزنامه های مستقل که از ٢٦ اسفند ماه ١٣٨١ در زندان است.
6- سيامک پورزند همکار بسياری از روزنامه های مستقل که از ١٠ فروردين ماه ١٣٨٢ در زندان است.
7- تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان که از ٢٥خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است
8- رضا عليجانی سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه در سال 2001 که از ٢٥خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است.
9- هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا که از ٢٥خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است.
10- ايرج جمشيدی سر دبير روزنامه ی آسيا که از ١٦ تير ماه ١٣٨٢ در زندان است.
11- عليرضا احمدی روزنامه نگار روزنامه ی آسيا که از ٧ مرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که از بهار ١٣٧٩ تا امروز در ايران بيش از ١٠٠ نشريه توفيف شده اند. در ايران روزنامه نگاران برای "جرائم مطبوعا تي" زنداني مي شوند و در اکثر موارد دادگاه ها در پشت در های بسته برگزار مي شوند. هم اکنون پنج روزنامه نگار چند ماه است که در "بازداشت موقت" بسر مي برند و در انتظار محاکمه ی خود هستند. روزنامه نگاراني که از زندان آزاد مي شوند نيز، پس از آزادی از سوی قوه ی قضاييه با احضار و بازجويي های مکرر تحت فشار های گوناگون قرار مي گيرند. از جمله اين روزنامه نگاران عمادين الدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که پس از آزادی در بهمن ماه سال گدشته و گذراندن سه سال زندان، در روزهای آينده دوباره بايد در برابر دادگاه حاضر شود. اين روزنامه نگار در ماههای اخير با نوشتن مقالاتي شجاعانه به دفاع از آزادی بيان و عقيده در ايران و روزنامه نگاران در بند پرداخته است و به همين دليل است که مقامات قضايي مقدمات دستگيری مجدد وی را آماده مي کنند.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :
ايران امروز « بزرگترين زندان روزنامه نگاران » در خاورميانه است، يازده
روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر می برند.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.