سه شنبه 5 آبان 1383

گزارش راديو فردا در مورد مقاله:گزارش‌ و تحليل‌ مجازات‌ اعدام‌ در ايران‌(از اغاز1380-نيمه 1383)


قوانين جمهوري اسلامي اعمالي را مستحق اعدام مي داند که در بيشتر کشورها ناپسند است و نه جرم: عمادالدين باقي

عمادالدين باقي، روزنامه نگار و تحليلگر سياسي در گزارش و تحليلي درباره مجازات اعدام در ايران نوشت بالا بودن آمار اعدام و بزهکاري در دوره اخير به اين دليل است که در قوانين جزايي جمهوري اسلامي اعمالي جرم به شمار مي روند که پيش از انقلاب و يا در بيشتر کشورهاي جهان ناپسند محسوب مي شوند، نه جرم. وي نوشت که گزارش دقيق آمار احکام صادره اعدام و احکام اجرا شده در ايران ناممکن است، زيرا دستگاه قضايي از ارائه آن خودداري کرده و به دليل عدم دستيابي به داده هاي رسمي و درست، اخبار در اين زمينه بسيار متناقض است. آقاي باقي نوشت محکومان به اعدام يا پس از انقلاب پس از 1357 به دنيا آمده اند يا در هنگام تشکيل جمهوري اسلامي کودکي بيش نبوده اند، و مي پرسد چرا در حکومت مذهبي که بيش از حکومتهاي غير مذهبي داعيه اخلاق و معنويت دارد، نرخ بزرهکاري بالا و در نتيجه نرخ مجازات اعدام هم بالا است.

نازي عظيما (راديو فردا): عمادالدين باقي، روزنامه نگار و تحليلگر سياسي در گزارش و تحليلي درباره مجازات اعدام در ايران مي نويسد: بالا بودن آمار اعدام و بزهکاري در دوره اخير به اين دليل است که در قوانين جزايي جمهوري اسلامي اعمالي جرم به شمار مي روند که پيش از انقلاب و يا در بيشتر کشورهاي جهان ناپسند محسوب مي شوند، نه جرم. عمادالدين باقي اين گزارش را براي کنفرانس بين المللي مبارزه با اعدام در شهر مونترال کانادا تهيه کرده بود که به دليل ممنوع الخروج شدن اين مطلب به زبان انگليسي در کنفرانس توزيع شد.
شيرين فاميلي (راديو فردا): عمادالدين باقي تحليلگر سياسي و روزنامه نگار اصلاح طلب در آغاز بر اين نکته تاکيد دارد که گزارش دقيق آمار احکام صادره اعدام و احکام اجرا شده در ايران ناممکن است، زيرا دستگاه قضايي از ارائه آن خودداري کرده و به دليل عدم دستيابي به داده هاي رسمي و درست، اخبار در اين زمينه بسيار متناقض است.

وي در ادامه به ذکر اين تناقضها بر اساس گزارش فعالان و سازمانهاي حقوق بشر و آمارهاي رسمي در ايران مي پردازد و از جمله مي نويسد: در مورد اعدام نوجوانان سازمان عفو بين الملل در سال 2003 اعلام کرد: از 14 سال پيش تا کنون 34 مورد اعدام افراد زير 18 سال در جهان اتفاق افتاده که هفت مورد آن در ايران بوده است.

عمادالدين باقي در ادامه گزارش و تحليل خود درباره مجازات اعدام در ايران از دو فرضيه نام مي برد. فرضيه اول به نظر وي اين است که محکومان به اعدام يا پس از انقلاب پس از 1357 به دنيا آمده اند يا در هنگام تشکيل جمهوري اسلامي کودکي بيش نبوده اند. آقاي باقي سپس اين پرسش را مطرح مي کند: در حکومت مذهبي که بيش از حکومتهاي غير مذهبي داعيه اخلاق و معنويت دارد، چرا عليرغم وسعت و شدت اعمال کنترلهاي اجتماعي و تبليغات مذهبي نرخ بزرهکاري بالا و در نتيجه نرخ مجازات اعدام هم بالا است. عمادالدين باقي تحليلگر سياسي مي افزايد: بخشي از جرايم ناشي از فروريختگي ارزشها و فروريختگي اجتماعي و بخشي ديگر در واکنش به حکومت است.

اين روزنامه نگار اصلاح طلب فرضيه دومي را مطرح مي کند و آن اين که محکومان به اعدام غالبا از طبقه پايين هستند و در توضيح اين نکته مي نويسد: رابطه مستقيمي ميان فقر و ناتوانيهاي مالي يا فرهنگي با جرج و همچنين با آمار مجازات اعدام وجود دارد و بيشتر محکومان به اعدام قرباني وضع نامطلوب اقتصادي يا فرهنگي هستند. آقاي باقي در بخش ديگري از مقاله خود به جنبه فرهنگي خشونت در جامعه مي پردازد و مي نويسد: در جامعه اي که خشونت تجويز و تقديس شود و به صورت هنجار درآيد، تصميم گرفتن براي قتل ديگران ساده تر خواهد شد. او در ادامه تصريح مي کند اين عنصر فرهنگي مي تواند به منبع خشونتهاي سازمان يافته نيز تبديل شود که يک نوع آن باندهاي دزدي و قاچاق است و نوع ديگر آن ترورهاي سياسي است که براي آن توجيه ايدئولوژيک تدارک مي شود. فردي که خشونت را اعمال مي کند، قرباني خود را انسان نمي داند.

عمادالدين باقي، روزنامه نگار و تحليلگر سياسي در پايان مقاله خود مي نويسد: مطالعه تجارب دو قرن اخير و داده هاي آماري گوناگون نشان داده اند که با زندان و اعدام جرم کاهش نيافته است و به تمثيل مي نويسد: مادامي که مرداب وجود داشته باشد، حشرات بيماريزا هم وجود دارند. براي رفع اين مشکل بايد مرداب را از بين برد، نه حشرات را. بنابراين بايد شرايط مردابي جامعه را از بين برد.


 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.