جمعه 3 مرداد 1382

قضاوت آمريکايي

820625sh1.jpg


ديباچه - مقدمه نويسنده - ساختار حكومتي در آمريكا

فصل يكم: ساختار دادگاه جزايي
روند دادگاه جزايي / سياست دادگاه جنايي / بحث هاي گسترده اي درباره دادگاه جزايي / آيا بايد مدل كنترل جرم يا مدل رعايت تشريفات حكمفرما شود
فصل دوم: دادگاه كيفري در ايالات متحده
مشاركت شهروندي / آگاهي حقوقي و آزادي مدني / تبعيضات نژادي در دادگاه جزايي آمريكا / بحث هاي گسترده اي درباره دادگاه جزايي/ آيا سيستم جزايي نژاد پرست است

فصل سوم: جرم
تعاريف جرم / انواع جرم / بخش I جرم ها / مواد مخدر و جرم / تفنگ ها و جرم ها / بحث گسترده اي درباره دادگاه كيفري / آيا كنترل سلاح جرم را كاهش مي دهد؟
فصل چهارم: حقوق كيفري
منابع حقوق كيفري / طبيعت حقوق كيفري / كاركردها و وظايف حقوق كيفري / عناصر قانوني يك جرم/ حمايت هاي قانوني و توضيحاتي براي جرائم / محدوديت هاي حقوقي كيفري / بحث هاي گسترده تري درباره دادگاه جزايي:
فصل پنجم: توسعه پليس آمريكا
توسعه پليس جديد / بازگشت به موضوع كنترل جرم ها در دهه هاي 1990 ـ 1970 / اجراي قانون پيشرفته مي شود / بحث گسترده اي درباره دادگاه جزايي / آيا پليس بايد از همه دستگير شدگان نمونه DNA بگيرد؟
فصل ششم: كاركرد پليس
طبيعت كار پليس / سيستم هاي پليس / سازمان پليس / استراتژي پليس / بحث هاي وسيع تر درباره دادگاه جزايي / آيا انضباط جامعه از جرم جلوگيري مي كند؟
فصل هفتم: قدرت پليس و حقوق شهروندان
آيين دادرسي كيفري و قانون اساسي / حقوق حريم [حقوق خصوصي] / قاعده استثنأ كننده / حق ماده اصلاحي پنجم عليه «خود اتهامي» / بحث وسيع درباره دادگاه جزايي / آيا حقوق شهروندان مانع اجرايي عدالت مي شود؟
فصل هشتم: مشكلات پليس
گواهي دروغ پليس / خشونت پليس / نيروي مرگبار / فساد پليس / تبعيض استخدامي / بحث وسيع تر درباره دادگاه جزايي
فصل نهم: دادگاه هاي جزايي
دادگاه هاي ايالتي / دادگاه فدرالي / مشكلات اجرايي: حجم سنگين پرونده ها و تأخير در رسيدگي به آنها / قضات / بحث هاي وسيع درباره دادگاه جزايي / آيا قضاتي كه «در برابر جرم، آسانگير» هستند از كار بركنار شوند؟
فصل دهم: حقوق متهمين
مراحل و جريان كار دادگاه قبل از محاكمه / روند محاكمه / مرحله بعد از محاكمه / بحث هاي گسترده تر درباره دادگاه جزايي / آيا چانه زني بايد منسوخ شود؟
فصل يازدهم: تعقيب كنندگان
انواع تعقيب كنندگان [دادستان يا مدعي العموم] / دادستان هاي ناحيه [در ايالت ها] / ارتباطات مهم براي داستان ها / سياستهاي مديريت / سورنتاهاي دادستاني / بحث هاي وسيع درباره دادگاه جزايي / آيا شكار سركرده ها، استراتژي موثري براي مبارزه با جرم سازمان يافته است؟
فصل دوازدهم: وكلاي مدافع
وكلا در سيستم جزايي رقابتي! [جدلي] آمريكا / انواع دفاع / استراتژي دفاع / دستياري غير مؤثر يك وكيل / بحث هاي گسترده تري درباره دادگاه جزايي / آيا بيشتر وكلاي مدافع، قلب واقعيت مي كنند؟
فصل سيزدهم: محكوميت
تئوري هاي مجازات / انواع احكام [يا انواع محكوميت / دستورالعمل ها و قوانين محكوميت / بحث هاي وسيع درباره دادگاه جزايي /آيا كيفر مرگ بايد لغو شود؟
فصل چهاردهم: حقوق زندان و زنداني
زندان ها / حقوق زندانيان / بحث هاي وسيع تر در مورد دادگاه جزايي / آيازنداني كردن بيشتر مجرمين، روش خوبي براي جلوگيري از جرم است؟ / يك بحث تطبيقي درباره زندان: ايران و آمريكا
فصل پانزدهم: سيستم دادگاه اطفال
حقوق و مسئوليت هاي جوانان / يك سيستم مجزا / اقليت ها در دادگاه اطفال / افسانه هايي درباره دادگاه اطفال / بحث هاي وسيع تر درباره دادگاه جزايي / آيا دادگاه هاي اطفال بايد لغو شوند و جوانان خلافكار همانند بزرگسالان محاكمه شوند؟
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.