یکشنبه 11 بهمن 1383

جمهوري اسلامي، آري يا نه؟ يادداشتي درباره فراخوان همه پرسي

خبر نامه گوياچهارشنبه 2 دی 1383
امضا محفوظ

فراخوان اخير پاره اي از فعالان سياسي کشور براي رفراندوم تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خلاصه کلام چيزي جزدرخواست پاسخ دوباره به سئوالي که ربع قرن پيش از مردم ايران پرسش شد، نيست. اين فراخوان، با اتکاي به اعلاميه جهاني حقوق بشر ازمردم ايران خواسته است که نظر خودرا براي تغيير قانون اساسي (ونه تغييردرقانون اساسي) فعلي ايران ابراز کنند. فراخوانان خواسته اند تا ازاين مجرا رأي مخالف به قانون اساسي موجود را به عنوان رأي عدم مشروعيت نظام حاکم درمقابل ديد ونظرمسئولان نظام ازيک سو و جهانيان ازسوي ديگر قراردهند. فراخوان مذکور درهمين محدوده متوقف مي شود و هرگونه استن! باط ديگري ازآن خالي از وجه انصاف و دقت نظراست.

مع الاسف، اين فراخوان با همه سادگي وشفافيت خود، با مخالفت هاي گوناگوني مواجه شده که نشان از آشفتگي فکري در جماعتي از به اصطلاح روشن فکران سياسي ما دارد. کج فهمي و عدم دقت درمطالعه متن فراخوان ازيک سو و پيش داوري، توسل به نظريه توطئه و عنوان کردن بحث هاي بعضاً منعدانه ازسوي ديگرتاسف بار ودرعين حال عبرت آوراست. مخالفان را مي شود درسه گروه دسته بندي کرد:

الف) گروهي که متن فراخوان را نخوانده اند ويا به دقت نخوانده اند!

بسياري از مخالفان، متن فراخوان را نخوانده ويا به اصطلاح «سرسري» خوانده اند و اظهار مخالفت شان با چيزي است که اساساً درمتن فراخوان نيست. سعيد حجاريان خود مي گويد که متن فراخوان را نخوانده و تنها آن را شنيده است. او درابتداي مقالة سراسر لوده گري سياسي خود مي گويد: « اخيراً شنيده‌‏ام كه سايتي براي رفراندوم جهت تغيير قانون اساسي تعبيه شده است كه افرادي با كليك كردن دكمه‌‏اي در اين همه‌‏پرسي شركت كرده ، لابد پس از مدتي كه به شمارش آراء خواهند پرداخت». آقاي حجاريان مثل بسياري ديگراز تخطه کنندگان سياسي جوان تلويزيون هاي لوس آنجلسي متن فراخوان را به دقت نخوانده اند. درفراخوان اساساً نخواسته اند که جمهوري اسلامي رفراندوم را انجام دهد ويا نتايج رفراندوم را بپذيرد و لاجرم با قبول نتايج آن که هنوز هم مشخص نيست چه نتيجه اي است قباي امارت و صدارت را ازتن بدرکنند. پاسخ آقاي عمادالدين باقي *هم مشمول همين حکم است. وقتي که مي گويد « فرض کنيد 60 ميليون نفر به قانون اساسي جمهوري اسلامي راي مخالف دادند، آن وقت چه کسي بايد آن را به اجرا بگذارد»، او نيز دردام همين بي دقتي افتاده است. فراخوان هرگز درپي آن نيست که جمهوري اسلامي نتايج همه پرسي را بپذيرد. طبيعي است که جمهوري اسلامي نتايج همه! پرسي را نپذيرد. تنها يک حکومت دمکرات نتيجه همه پرسي را پذيرا خواهد بود. نتيجة همه پرسي – درصورت توفيق – مشروعيت حقوقي نظام را مي گيرد. حتي اگر به قول آقاي حجاريان «ساختار حقيقي» نظام برجا مانده باشد.

ب) گروهي که به نظريه توطئه توسل جسته اند

دسته ديگري از تخطئه کنندگان فراخوان، هواخواهان نظريه توطئه اند. دراين گروه بايد بالاخص و با کمال تاسف از آقاي حاج سيد جوادي و ابوالحسن بني صدر نام برد. اين گروه بدون اين که بتوانند جمله ويا اشاره اي درمتن فراخوان به هواخواهي از سلطنت طلبي بيابند و تنها به دليل حمايت رضاپهلوي و خانم فرح ديبا از بيانيه فراخوان، خواسته اند که فراخوانان را طرفدار سلطنت معرفي کنند. نياز به توضيح ندارد که نه تنها هيچ يک از امضا کنندگان فراخوان درهيچ يک از موضع گيري هاي خود از حکومت سلطنتي هواداري نکرده اند، بلکه اساساً اين فراخوان، صرفاً نوعي نظرخواهي درمورد نظام حکومتي موجود ايران است. ! درمتن فراخوان هيچ گونه اشاره اي به نحوه حکومت بعدي نيست و استنباط سلطنت طلبي ازاين متن چيزي جز کم آوردن استدلال و خواب نما شدن هواداران نظريه توطئه نيست. خاصه اين که گروه هاي چپي که سرسخت تراز اين آقايان، مخالف هرگونه نظام سلطنتي هستند، اين فراخوان را با وسواس فراوان امضا کرده اند.

ج) گروهي که به شخصيت هاي امضا کننده معترضند

بي پايه ترين استدلال ها را مي توان درمخالفت اين گروه مشاهده کرد. بسياري از مخالفان فراخوان، امضا کنندگان اوليه آن را بي انصافانه و با استدلال هاي واهي به جمهوري اسلامي منتسب مي کنند. نگاهي کوتاه به زندگي اشخاصي که اين فراخوان را امضا کرده اند، حاکي از پوچي، بي اساسي، غير منصفانه بودن و تهمت آميز بودن مدعاي مخالفان است. مروري بر مواضع سياسي امضا کنندگان فراخوان، بايد هر انسان منصف و عقل مشفقي را از ارائه احکام ارزشي ناصحيح بازدارد. ازميان آخرين منتقدان اين گروه بايد از آقاي حمي! د رضا جلائي پور نام برد که معلوم نيست برکدام مبنا واساسي اين بيانيه را به «چند جوان دانشجو» نسبت داده است. (شايد او هم مثل گروه نخست، بيانيه اي را نخوانده و يا به دقت نخوانده است!). اگرحتي چند دانشجوي جوان هم به اين امراقدام کرده بودند، ازاهميت آن ذره اي نمي کاست. او معتقداست که اين افراد بايد به امورسياسي کم اهميت تري مثل آزادي زندانيان سياسي ويا مطبوعاتي مي پرداختند و امور مهم تري مثل همه پرسي را به استخوان خرد کرده هاي سياسي واگذارمي کردند. مخالفت افرادي مثل سعيد حجاريان و حميد رضا جلائي پور ازآن جهت تعجب آوراست که اينان و هم فکرانشان درگذشته نغمة همه پرسي را سرداده بودند و اکنون که آن را اززبان ديگري مي شنوند آن را تخطئه مي کنند. هرذهن شکاکي مي تواند به اين زاويه کشانده شود که اينان مي دانند که در يک حکومت سکولار سعيد حجاريان ها و جلائي پورها نمي توانند درمنزلت مشاور رئيس جمهور و سياستمدار عضو مرکزيت جبهة مشارکت قدرببينند وبرصدر بنشينند.

براي تنوير افکار کساني که اصولاً حوصله خواندن دقيق هيچ مطلبي وازجمله فراخوان را ندارند، بايد تأکيد کنيم که فراخوان قانون اساسي يک نظرخواهي محدود نسبت به تغيير قانون اساسي (ونه تغيير درقانون اساسي) است. اين نظرخواهي اگر بارمنفي نظرخواهي ربع قرن پيش را متبادر به ذهن نمي کرد مي توانست به صورت يک نظرخواهي « جمهوري اسلامي، آري يا نه» مطرح شود. نظرخواهي درهمين حيطه مقيد مي ماند ودرخصوص مراحل پس از نظرخواهي وازجمله حتي چگونگي اجرائي شدن نتيجة آن – چنان چه اکثريت عظيمي خواستار تغيير قانون اساسي شوند – ساکت است. هراستنباط ديگري ازبيانيه مزبور، چيزي نيست جز پيش گوئي، پيش داوري و اوهام باطلي که تنها درحوزة نظريه ! توطئة اعتباردارد.

همة امضا کنندگان فراخوان افرادي زنداني کشيده و زجر ديده اند واگر قرارباشد آنان را هم مزدوريا عامل جمهوري اسلامي و اصلاح طلباني حافظ نظام ونظايرآن آن بدانيم درآن صورت « کسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند» چو « پرده دار به شمشير مي زند همه را».
--------------------------------------------------
*معلوم نيست منبع و مستند نويسنده مقاله در مورد اين نقل قول چيست؟
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2020 [8]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [12]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1439 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.