سه شنبه 20 بهمن 1383

يادداشت كتاب:تولد دوباره يك انقلاب

روزنامه شرق سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۳ - ۲۸ ذيحجه ۱۴۲۵ - ۸ فوريه ۲۰۰۵ ص20ويژه نامه انقلاب شماره هشتم


دوگانه عمادالدين باقى درباره انقلاب ايران از سوى نشر سرايى به چاپ دوم رسيد. چاپ اول كتاب «تولد يك انقلاب» را نشرسرايى در سال ۱۳۸۲ روانه بازار كتاب كرد اما اين كتاب چنان كه باقى هم در مقدمه خاطرنشان كرد تاريخچه اى طولانى تر از اين حرف ها دارد. از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۲ آماده چاپ بوده و در نوسان ميان ناشران و حروف چينان مختلف. باقى مى گويد: «طى اين سال ها بخش هاى مختلف كتاب به مناسبت هايى به سمينار ها يا مطبوعات ارائه شد. در برابر درخواست هاى ارائه شده، چون انگيزه و فرصت براى تهيه مقاله در زمينه انقلاب را نداشتم با تحويل دادن قسمتى از اين كتاب از خود رفع تكليف كرده و از قبول زحمت آسوده مى شدم. بسيارى از مطالب بخش اول كه درباره پايه هاى نظرى انقلاب است و مقدارى از بخش سوم در سال ۱۳۷۱ در صفحه انديشه روزنامه همشهرى به چاپ رسيد. در روزنامه همشهرى بدون اطلاع من نام مستعار سيدعلى احمدى را به عنوان نويسنده مقاله گذاشتند. اين اسم را هم آقاى گنجى كه مسئول صفحه بود پيشنهاد كرده بود.
به هر حال اين هم خود سرگذشت جالبى است كه بايد آن را بخش مهمى از تاريخ انقلاب اسلامى دانست و اميدوار بود كه روزى اين تاريخ هم بى رودربايستى و خجالت نوشته شود. تاريخى كه شايد گويندگان و تجربه كنندگان آن امروز به راستى خاموش باشند و زير سايه كسانى قرار گرفته باشند كه (به هر نحو) در چارچوب گفتمان رسمى و رايج اند.
باقى طرح كلى پژوهش خود را چنين معرفى مى كند: «پژوهش جامعه پيرامون هر انقلابى چهار مقطع را دربرمى گيرد كه با ادغام رديف اول و دوم مى توان از سه دوره نام برد. در مورد انقلاب ايران نيز اين مقاطع چنين اند:
۱- دوره پيش از انقلاب (زمينه هاى شكل گيرى و پيشينه هاى تاريخى آن)
۲- دوره انقلاب (از ۱۹ دى ماه ۵۶ تا ۲۲ بهمن ۵۷)
۳- دوره پيروزى و انتقال (دوره انتقالى، بى قانونى و بى نظمى از بهمن ۱۳۵۷ تا اواخر ۱۳۵۸)
۴- دوره استقرار نظام جديد (از اواخر سال ۵۸ به بعد)
اگر دوره پيش از انقلاب را به مثابه زمينه و مقدمه بحث در نظر گرفته و با دوره انقلاب ادغام كنيم در واقع پديده انقلاب را در سه دوره بايد بررسى كرد كه اين تحقيق فقط بررسى مقطع اول را كه تا ۲۲ بهمن ۵۷ است برعهده دارد و همين مقطع را در بخش هاى جداگانه زير مورد بررسى قرار مى دهد:
۱- بررسى تحليلى و گزارشى واقعه انقلاب
۲- بررسى عوامل و شرايط پديده آورنده (كه كتاب حاضر بدان اختصاص يافته است)
۳- اقتصاد ايران (اين بخش فقط پاسخگوى خلاء بخش هاى قبلى و توضيح مجملات آنها در زمينه هاى اقتصادى است)
۴- تحليل نيرو هاى سياسى از اوضاع اجتماعى ايران و استراتژى آنها براى انقلاب و نقشى كه در واقعه داشتند. در اين بخش با سازمان هاى سياسى و چريكى دوره انقلاب نيز آشنا مى شويم.»
باقى كتاب «تولد يك انقلاب» را (با عنوان فرعى «زمينه ها و عوامل پيدايش انقلاب ايران») در سه بخش تنظيم كرده است. بخش اول پايه هاى نظرى انقلاب نام دارد و شامل سه فصل است: تعاريف و مفاهيم، قوانين و علل تحولات اجتماعى، تحليل و جمع بندى نظريات تحول اجتماعى. بخش دوم با عنوان نظريه ها و انقلاب در واقع تطبيق چند نظريه مهم بر انقلاب ايران است. اين نظريه ها عبارتند از نظريه چارلز تيلى، نظريه كشمكش سياسى، نظريه هاى ماركس و... بخش سوم هم به بررسى عوامل و شرايط انقلاب ايران مى پردازد. فصول اين بخش از اين قرار هستند: انقلاب مذهبى، زمينه هاى فكرى انقلاب، عوامل و زمينه هاى اجتماعى انقلاب، عوامل و زمينه هاى سياسى انقلاب، نقش عوامل و زمينه هاى بين المللى و ملاحظاتى چند در تحليل انقلاب ايران.
اين كتاب در ۳۷۵ صفحه به قيمت ۲۲۰۰ تومان منتشر شده است.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.