دوشنبه 29 فروردین 1384

زندان عادل آباد شيراز خصوصى شد

روزنامه شرق دوشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۸۴ - - ۱۸ آوريل ۲۰۰۵ص26
سياستى نوين در نحوه زندانبانى

زندان عادل آباد شيراز خصوصى شد
مهدى افروزمنش

گروه اجتماعى: براى نخستين بار و به مدت يك سال اداره يك زندان در ايران به بخش خصوصى واگذار شد. بر اساس توافقات به عمل آمده ۹۰ درصد از وظايف جارى زندان عادل آباد شيراز از اين پس به وسيله بخش خصوصى انجام خواهد گرفت. اين طرح به صورت آزمايشى بوده و در صورت موفقيت از سال آينده در تمامى زندان هاى كشور به اجرا درخواهد آمد. بنا به گفته رئيس مركز پژوهش هاى سازمان زندان ها به «شرق» براساس اين طرح تمامى وظايف بخش دولتى جز بخش هاى رايانه و اجراى احكام و حفاظت از پوسته بيرونى زندان به بخش خصوصى واگذار شده است.
مظفر الوندى گفت: اين طرح از سال گذشته مورد مطالعه قرار گرفته بود كه پس از بررسى ها و مكان يابى هاى لازم از ابتداى سال جارى واگذارى امور اجرايى به بخش خصوصى آغاز شد.
وى درباره شاخص هاى موفقيت اين طرح در پايان سال ۸۴ نيز گفت: «در اين رابطه فاكتورهاى مهمى نظير بهداشت و درمان، تغذيه، ورزش، سوادآموزى، زيست محيطى و نگهدارى را به عنوان شاخص هاى موفقيت اداره كننده مد نظر قرار داده ايم كه به صورت دايمى به وسيله كميته مشخص شده در ماده ،۸۸ نهاد بازرسى سازمان زندان ها و مديركل سازمان در شيراز مورد بررسى قرار خواهد گرفت. براساس توافقات به عمل آمده از اين پس بخش خصوصى به عنوان مدير اجرايى، اداره زندان عادل آباد را برعهده خواهد گرفت. رياست اين زندان همچون گذشته برعهده نماينده سازمان زندان ها خواهد بود. واگذارى امور اجرايى يك زندان به بخش خصوصى در حالى صورت مى گيرد كه مسئولان اميدوارند از اين طريق بتوانند وضعيت اداره و نگهدارى زندان ها را بهبود بخشند.
رئيس كانون دفاع از حقوق زندانيان نيز با مثبت ارزيابى كردن اين اقدام به شرق گفت: «بدون شك توليت خصوصى راهى براى تضمين حقوق زندانيان است از همين رو بايد اين طرح را يك اقدام كاملاً مثبت ارزيابى كرد.»
عمادالدين باقى افزود: البته آزمايشى بودن اين طرح نيز يكى ديگر از نكات مثبت است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. وى همچنين تدوين سازوكارهاى مناسب نظارتى را به عنوان عاملى اساسى در موفقيت اين طرح اعلام كرد و گفت:« اگرچه از سال ها قبل كشورهاى توسعه يافته مبادرت به واگذارى اداره زندان ها به بخش خصوصى كرده اند اما با اين وجود اين مسئله همواره مورد مخالفت سازمان هاى حقوق بشرى بوده است كه معتقدند بخش خصوصى در اداره زندان ها كيفيت را فداى سود خود مى كند.»
باقى تصريح كرد: «با اين وجود نتايج مثبت اداره زندان ها به وسيله بخش خصوصى تاكنون مانع از لغو اين گونه طرح ها شده است.»
• زندان هاى خصوصى
طرح خصوصى سازى زندان ها از سال هاى ميانى دهه ۸۰ ميلادى و در كشور آمريكا آغاز شد. اما اين طرح تا سال ۱۹۹۶ و دوره رياست جمهورى بيل كلينتون همچنان در حد يك شعار باقى ماند. بخش خصوصى آمريكا در سال ۱۹۹۸ ميلادى اداره بسيارى از زندان ها و بازداشتگاه هاى تحت مالكيت دولت را برعهده گرفت. شركت اصلاح و تربيت آمريكا به عنوان بزرگترين شركت خصوصى در اين زمينه در سال ،۹۸ اداره ۳۴ زندان و بازداشتگاه و همچنين ۴۲ مكان مرتبط ديگر را دراختيار داشت.
هم اكنون در ۳۰ ايالت از ۵۰ ايالت آمريكا، ۱۵۸ موسسه خصوصى فعاليت مى كنند. حدود ۱۹۰ موسسه خصوصى نيز در ساير نقاط جهان از قبيل انگليس، استراليا، نيوزيلند، سوئد، نروژ و... فعاليت مى كنند كه در مجموع نگهدارى بيش از ۱۳۲ هزار زندانى را برعهده دارند. برخى از اين موسسات در سال هاى اخير حتى مبادرت به فروش اوراق قرضه كرده اند. واگذارى اداره زندان ها در نقاط مختلف دنيا در حالى صورت مى گيرد كه برخى از فعالين سازمان هاى حقوق بشرى در اين زمينه معتقدند، بخش خصوصى به جهت ماهيت انتفاعى خود و كسب سود بيشتر در طول مديريت خود از كيفيت خدمات به زندانيان خواهد كاست. اين در حالى است كه مدافعان چنين روندى با استناد به تحقيقات به عمل آمده معتقدند «زندانيانى كه در بخش خصوصى نگهدارى مى شوند به مراتب شرايطى بهتر از زندانيان در زندان هاى دولتى دارند.» در اين زمينه نتايج حاصل از يك تحقيق جرم شناسى نيز روشن كرده است «اگرچه هزينه زندان هاى خصوصى تقريباً يك چهارم كمتر از زندان هاى دولتى است اما امكانات رفاهى شان از قبيل امكانات آموزشى، بهداشتى و تغذيه حدود ۶۲ درصد بهتر است.»
رئيس كانون دفاع از حقوق زندانيان نيز در اين رابطه معتقد است: «در سمينارى كه فوريه ۲۰۰۴ در واشينگتن با عنوان مضرات و مزاياى خصوصى سازى زندان ها برگزار شد مخالفان خصوصى سازى كه عمدتاً گروه هاى حقوق بشرى بودند اعتقاد داشتند جنبه هاى نظارتى زندان هاى خصوصى كمتر از زندان هاى دولتى است و مورد ديگرى كه از آن واهمه دارند اين است كه زندان هاى بخش خصوصى حقوق كمتر براى نگهبانان و پرسنل زندان در نظر گرفته و آنها كه وارد سيستم مى شوند تعليم كافى نديده و باعث سوء رفتار با زندانى مى شوند.
عمادالدين باقى افزود: اما موافقان مى گويند در طول ۷ سال گذشته نه تنها وضعيت امنيتى و بهداشتى و تغذيه زندان هاى بخش خصوصى بد تر نشده بلكه شاخص هاى موجود بهتر شدن را نشان مى دهند. وى گفت: اين عده دلايلى نيز ارائه مى دهند كه نشان مى دهد از دو سه جنبه مطلوب تر بوده است. دولت براى هر نفر روزى ۱۱ دلار و ۳۵ سنت هزينه مى كند ولى بخش خصوصى از ۴۹ دلار و ۶۹ سنت (بالاترين) و كمترين آن ۲۹ دلار و ۱۱ سنت هزينه كرده است. از هنگامى كه نظام آموزش و تنبيهى زندان به يك بازار رقابتى تبديل شده نتيجه آن بهبود خدماتى بوده كه به زندانيان داده شده است.
• بخش خصوصى در ايران
اداره يك زندان از ابتداى سال جارى در شرايطى به بخش خصوصى واگذار شده است كه اين مسئله تابع مسائل جهانى در ايران نيز چالش برانگيز بوده است. مخالفان اجراى اين طرح در ايران با اعتقاد بر اينكه نيت از شكل گيرى موسسات و شركت ها و بخش هاى خصوصى براى مديريت و اداره زندان در غرب نه بهره دادن هرچه بيشتر و رفع دغدغه ها و حقوق اوليه شخصى زندانى بلكه تابع شرايطى چون افزايش جمعيت زندانى ها، گسترش حوزه تخلفات فردى و جمعى و كمبود بودجه و نبود فضاى كافى بوده است الگوبردارى از اين مكانيسم را به زيان دولت عنوان مى كنند. اين عده همچنين معتقدند اين مكانيسم در كشورى كه تلاش مى كند از زندانيان خود آسيب زدايى كند به هيچ وجه پاسخ نخواهد داد. اما در مقابل اين نظر موافقان با اميد به بهبود كيفيت خدمات ارائه شده به زندانيان در صورت اداره زندان ها به وسيله بخش خصوصى عوايد مثبت آن از ديدگاه حقوق بشر را نيز چنين اعلام مى كنند. هنگامى كه زندان در اختيار حكومت باشد كه قوه قهريه را دارد نقض حقوق بشر و انتقاد از آن، دست به گريبان شدن با قدرت فائقه را به دنبال دارد كه شايد به همين خاطر برخى احتياط و محافظه كارى پيشه كنند و با دم شير بازى نكنند، اما دست به گريبان شدن با بخش خصوصى غير مجهز به قدرت قهريه به مراتب آسان تر است.

توليت خصوصي و مدني زندان راهي براي تضمين حقوق زندانيان
خصوصي سازي زندان نه; پايان زندان
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.