دوشنبه 5 اردیبهشت 1384

كارنامه و انتخابات انجمن دفاع از حقوق زندانيان

روزنامه شرق 5/2/1384 و ايسنا 4/2/1384

تهيه‌كننده گزارش: پدرام الوندي
دومين مجمع عمومي ساليانه انجمن دفاع از حقوق زندانيان، اينبار در سكوتي خود خواسته، برگزارشد.
عصر روز شنبه هفته جاري اعضاي هيأت امناي اين تشكل غير دولتي در سالن كتابخانه حسينيه ارشاد گرد هم آمدند تا يكسالگي نهادي را كه گستره اصلاح‌طلبي را به درون زندان‌هاي كشور گسترش داد در كنار هم گرامي مي‌دارند. در ميان هيات امنا چهره هايي گوناگون از طيفهاي مختلف فعالان سياسي مذهبي و اجتماعي در كنار يكديگر به چشم مي آمدند، افرادي نظير حسين انصاري راد ، علي حكمت، محمد دادفر، احمد منتظري، محمد عطريانفر، محسن رهامي، نرگس محمدي ، اعظم طالقاني ، كامبيز نوروزي، محمد قوچاني، محمد حسن عليپور، تقي كروبي، سيد رضاحسيني امين ، محمد بسته نگار و مهدي رحمانيان كه به گذشت زمان و نزديكي به آغاز جلسه اي كه مدعوين آن تنها به اعضاي هيأت امنا و افراد مرتبط با انجمن محدود شده بود در سالن نشست حضور يافتند و در نهايت جلسه با اندكي تاخير، كه عادت ناخواسته ما شده است ، آغاز شد.
اعضاي هيأت رئيسه اين جلسه آقايان سعيد شيركوند، عليرضا رجايي و خانم سوسن شريعتي بودند. در ابتدا شريعتي سخنانش را در مورد ضرورت نهادهاي غيردولتي و فرم جديد شكل گرفته براي فعاليت‌هاي مدني در كشور آغاز كرد:
«اين جلسه يك ضرورت است چون از يك سو به علت بدبيني موجود امكان فعاليت اجتماعي كلاسيك حزبي و تشكيلاتي به شكلي كه در خاطرات ما در گذشته دور هست و تعريف شده وجود ندارد و ضرورتاً به اين نتيجه مي‌توان رسيد كه گفتمان‌هاي كلان بي‌فايده شده است و تشكل‌هاي كلان ظاهراً غيرمفيد هستند و به قول دوستان «‏‎كوچك، زيباست». بر اين اساس بايد براساس مطالبات كوچك، موضوعات كوچك و آرمان‌هاي كوچك حركت كرد.»
وي در ادامه در مورد تاخير ايجاد شده در آغاز جلسه افزود: «زماني كه فكر مي‌كنيم عزيمت از كلان به كوچك شايد بتواند گوشي را جذب كند و اعتمادي را برانگيزد پس به اين ضرورت مي‌رسيم كه NGOها خوب هستند چون آنها ادعاي كمتري دارند و مي‌توانند آدم‌ها را كنار هم بنشانند. ولي هنوز حتي كوچك هم با وجود اين‌كه مي‌دانيم زيباست، قدرت بسيج كنندگي ندارد. با وجود اين‌كه پذيرفته‌ايم نهادهاي مدني خوب هستند، خوب بودنشان هنوز آنقدر نيست كه دلي را بلرزاند. حتي اگر مسئله‌اي مثل حقوق زندانيان مطرح باشد.» شريعتي در ادامه با بيان اين‌كه جامعه به يك اجماع حداقلي در مورد خوب بودن آزادي رسيده و در نتيجه آدم غيرآزاد از نظر او وضعيت نابه‌هنجاري دارد تصريح كرد: «ظاهراً روي همين موضوع هم اجماعي نيست اگر هم باشد ذهني است و بعدهم كه قرار است اقدامي صورت گيرد به دلايل گوناگون از همنشيني با هم پرهيز مي‌كنيم.»
شريعتي ويژگي فرديت در ايران را در آن دانست كه هنوز به فرديت خود آگاهي كه بداند براي حفظ همين فرديت بايد به نوعي با جمع همگرايي داشته باشد نرسيده است. شريعتي همين فرديت خود آگاه را عامل حركت و شكل‌گيري جامعه مدني دانست و تصريح كرد: «و اين چيزي است كه ظاهراً به آن نرسيده‌ايم. »
گزارش بازرسان
در ادامه سعيد شيركوند كه اداره جلسه را بر عهده داشت از مرتضي كاظميان بازرس مجمع خواست تا گزارش خود را از عملكرد هيأت مديره سابق براي حاضرين ارايه كند. كاظميان در ابتدا كارنامه انجمن در سال گذشته را با توجه به صرف بخش قابل توجهي از توان انجمن در سال نخستين تشكيل ، در اموري نظير سامان‌يافتن آيين‌نامه‌هاي داخلي و شكل‌گرفتن كار گروه‌ها، قابل قبول و پربار ارزيابي كرد.
بازرس مجمع عمومي در ادامه تصريح كرد كه در يك گزارش منصفانه بايد از فعاليت‌هاي متمركز و پردامنه رئيس هيأت مديره انجمن، عمادالدين باقي، تقدير به عمل آيد و در ضمن نبايد ليست مطول كساني كه هر كدام به نوعي فعاليت‌هايشان در روند امور موثر بوده است، از ياد برده شود.
وي در ادامه با تاكيد بر حضور دوره‌اي بازرسان در جلسات تمامي كميته‌ها، عملكرد كميته آموزشي و پژوهشي را سرآمد فعاليت‌هاي تشكيل ارزايي نمود و از تعلل ايجاد شده در توليد نشريه توسط كميته روابط عمومي انتقاد كرد.
وي همچنين خواهان تدوين سازماندهي دقيق‌تري در روند تدوين بيانيه‌هاي انجمن و همچنين در نحوه تعامل هيأت مديره و هيأت امنا براي بهبود كاركرد انجمن شد.
در ادامه جلسه چند تن از اعضاي هيأت امنا از جمله خشايار ديهيمي انتقاداتي را در مورد لزوم به كارگيري بيشتر از پتانسيل هيأت امنا طرح كردند كه براي پاسخگويي به اين مسئله عمادالدين باقي به عنوان رئيس هيأت مديره براي تبيين دلايل و پاسخگويي پشت تريبون قرار گرفت.
در آغاز سخن، باقي، تاخير در به رسميت رسيدن جلسه را مشكل مكي جامعه‌ ونه به طور خاص هيأت امنا ارزيابي كرد و تشكيل نهادهايي نظير انجمن دفاع را براي افزايش تعهد جمعي افراد دانست. باقي در ادامه با اشاره به اين‌كه انتظار نظم شايد هنوز كمي زود باشد آن را تابعي از ميزان تلقي فرد از اثر بخشي حضور او در جمع دانست. وي همچنين پيشنهاد اعضا به دو ساله شدن دوره هيأت مديره را به برگزاري جلسه فوق‌العاده هيأت امنا موكول كرد.
باقي در پايان با ذكر اين‌كه در سال گذشته تاكيد بسياري بر شكل‌گيري كميته‌ها و سامان يافتن آنها صورت گرفته است، عملكرد انجمن را در قياس با نهادهاي مدني مشابه و حتي برخي احزاب و گروه‌هاي سياسي قابل دفاع است.
انتخابات
در ادامه تني چند از اعضاي هيأت امنا كانديداي عضويت در هيأت مديره شدند و پس از انجام مقدمات انتخابات، افراد ذيل به ترتيب آرا به عنوان اعضاي هيأت مديره انتخاب شدند: عماالدين باقي. فريده غيرت، مرضيه مرتاضي لنگرودي، مهدي غني و علي خدابخش، همچنين محمدجواد مظفر و مرضيه آذرافرا به عنوان اعضاي علي‌البدل برگزيده شدند. هيأت امنا همچنين آقايان رضا احمدي و نعيمي را به عنوان بازرس اصلي و علي‌البدل انتخاب كرد.
از ميان اين افراد باقي، مظفر، غيرت و مرتاضي در دور اول نيز از اعضاي هيأت مديره انجمن بودند.
عملكرد
در ابتداي ورود به جلسه به هر يك از اعضاي هيأت امنا كتابچه كوچكي ارايه مي‌شد كه كارنامه عملكرد انجمن دفاع از حقوق زندانيان در سال گذشته را شامل مي‌شد.
اين گزارش كوتاه كه در قالب كتابچه‌اي تهيه شده بود از چند منظر قابل توجه است اول اين كه با وجود نوپا بودن تشكل و مشكلات متعددي كه همواره بر سر راه حركت ابتدايي نهادهاي اينچنيني وجود دارد اما در پايان سال نخست فعاليت، گزارشي جامع و در عين حال كاملاً‌ شفاف از عملكرد تشكل در اختيار تصميم‌سازان آن قرار گرفته بود. مسئله مهم ديگري صورت ريز عملكرد مالي انجمن بود كه تا حد امكان در گزارش طرح شده بود و تنها براي جزييات كامل‌تر اعضا به دفاتر حسابداري ارجاع داده شده بود.

عمادالدين باقي، پايه‌گذار اين تشكل و رئيس هيأت مديره آن در دوره اول در مقدمه اين گزارش فقدان «تجربه كار جمعي»، «روحيه فعاليت‌هاي داوطلبانه» و «فراغت كافي» را سرمانع اصلي پيش روي نهادهاي اينچنيني ارزيابي كرده و تاكبد كرده است بايد كوشش شود اين انجمن متكي به فرد يا افراد نباشد و به نهادي كاملا جمعي تبديل شود.
وي همچنين حوزه عملكرد انجمن را شامل حال تمامي افرادي كه به هر حال مورد اتهام واقع شده و در زندان هستند فارغ از سياسي بودن يا نبودن آنها دانسته است. باقي در اين مقدمه همچنين با انتقاد از ايجاد موانع جديد بر سر راه ثبت نهادهاي غيردولتي و التزام آنها به كسب مجوز دوم از نيروي انتظامي كه در حقيقت «دور زدن» وزارت كشور محسوب مي‌شود، اين اقدام را گامي در جهت محدوديت فعاليت نهاد‌هاي غيردولتي ارزيابي كرده است. بنابر همين موانع انجمن دفاع تاكنون موفق به افتتاح حساب بانكي مستقل و با تكيه برشخصيت‌ حقوقي خود نشده است و ناگزير فعاليت‌هاي مالي انجمن با ايجاد سيستم حسابداري و حسابرسي دقيق داخلي و با نظارت مستقيم هيأت امنا كنترل و اداره مي شود.
در بخش كارنامه هيأت مديره انجمن به گزارشي از عملكرد هيأت مديره پرداخته شده است و از جمله اقدامات آن در سال گذشته: همكاري با نهادهاي مدني ديگر، مكاتبه با ارگان‌ها و نهادها براي حل مشكل زندانيان، ساماندهي فعاليت‌هاي انجمن و صدور هشت بيانيه و نامه به مناسبت مسايل مختلف بوده است. از اهم اين بيانيه‌ها مي‌توان به مواردي نظير سه نامه به رئيس قوه قضاييه در مورد زندانيان مطبوعاتي و وبلاگ‌نويس‌ها، الزامي بودن حضور وكيل در تمامي مراحل بازجويي و تقدير از به تعويق افتادن اعدام خالد هرداني اشاره كرد.
همچنين در بخش كارنامه كميته حقوقي به 13 پرونده در اختيار اين كميته اشاره شده است كه توسط اعضا و همكاران اين كميته در حال پيگيري هستند. وكلاي پيگير پرونده‌ها خانم فريده غيرت و آقايان عليزاده طباطبايي، محمدرضا فقيهي، مهدي بزرگي، كريم حبيب‌نژاد و محمدرضا رزمگير مي‌باشند.
كميته پژوهش و آموزش كه در گزارش بازرسان فعال‌ترين كميته انجمن لقب گرفته بود از بدو تاسيس چهار همايش عمومي برگزار كرده است. نشست اول كه در 15 مرداد سال گذشته برگزار شد اختصاص به «روش‌هاي تضمين حقوق زندانيان» داشت. همچنين اين كميته نشست‌هاي مستمري پيرامون مشكلات عمومي زندانيان در هفت بخش تدوين كرد كه دو نشست آن تاكنون برگزار شده است.
نشست آتي نيز روز 29 ارديبهشت ماه سال جاري با عنوان حقوق فرهنگي زندانيان مانند حق داشتن روزنامه، كتاب و تلويزيون برگزار خواهد شد.
كميته رفاهي، بهداشتي و درماني انجمن دفاع نيز با رايزني با برخي پزشكان درهفت تخصص مختلف امكان درمان و مراجعه رايگان خانواده‌هاي زندانيان را ممكن كرده است.
از ساير فعاليت‌هاي انجمن در اين گزارش مي‌توان به تاسيس كتابخانه انجمن، اهداي كتاب به زندانيان و همچنين اهداي كتالب به شركت‌كنندگان در نشست‌هاي عمومي، پيرامون حقوق بشر و زندان، راه‌اندازي سايت انجمن در آدرس www.adrp.org اطلاع‌رساني درباره زندانيان، تعامل با مقامات قضايي، وثيقه‌ كفالت براي مرخصي برخي زندانيان و ارسال بليط سينما براي خانواده زندانيان اشاره كرد.
در بخش گزارش مالي نيز علي‌رغم عدم توفيق در افتتاح حساب بانكي جزييات كاملي از عملكرد مالي انجمن ارايه شده است. برطبق تراز دفتر كل انجمن در دوره اول فعاليت منابع مالي آن شامل حق عضويت، كمك‌هاي مردمي، تخفيف روزنامه‌ها در درج آگهي و غيره است كه با ذكر نام كمك‌دهندگان و جزييات عملكرد مالي در گزارش مشخص شده و نحوه هزينه كمك‌ها غالباً در قالب كمك‌هاي نقدي به زندانيان، وام قرض‌الحسنه به آنها، و خدمات مالي مشابه بوده‌اند.
اختياميه
سال اول فعاليت‌هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان پايان يافت و انجمن به عنوان نهادي حقوق بشري خد را مكلف به بكارگيري سعي و تلاش خود براي احقاق حقوق و رايه كمك‌هاي متنوع به زندانيان و خانواده‌هاي آنان نموده است. آنچه كه در چهره‌هاي اعضاي هيأت امنا در پايان جلسه دو اسعت و نيمه آنان به خوبي قابل تشخيص بود «اميد» به تحقق يافتن همين اهداف و آرمان‌هاي به ظاهر كوچك است. كه تلاشي بزرگ را پيش‌روي انجمن قرار داده است.

-------------------------------------------------------------
متن كامل كتاب كارنامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.