پنجشنبه 22 اردیبهشت 1384

باقي‌ در زندان‌... (مقاله اي از نعمت احمدي)

روزنامه اعتمادپنجشنبه23/2/1384 صفحه1

نعمت‌ احمدي‌ وكيل دادگستري
عمادالدين‌ باقي‌ از آن‌ دست‌ افرادي‌ است‌ كه‌ دوست‌ و دشمن‌ او را دوست‌ دارندأ با حوصله‌، خوش‌فكر و مهم‌تر از همه‌ شفاف‌.اگر نسبت‌ به‌ كسي‌ علاقه‌ داشته‌ باشد و حتي‌ اين‌ علاقه‌ باعث‌ دردسر او بشود از بيان‌ بي‌چون‌ و چراي‌ علاقه‌ خود ابا ندارد و اگر افكار و اعمال‌ كسي‌ را نپسندد آنقدر بزرگ‌منشي‌ و افتادگي‌ و تواضع‌ علمي‌ دارد كه‌ نسبت‌ به‌ آن‌ فرد اظهارنظري‌ نفيا و اؤباتا نكند، طبقه‌ هم‌كف‌ بند قرنطينه‌ با دو سه‌ درخت‌ چنار سر به‌ فلك‌ كشيده‌ و حصارهاي‌ بلند با عرضي‌ 4 الي‌ 5 متر در گوشه‌ خود سوييت‌ سلولي‌ را دارد كه‌ ماه‌ها عمادالدين‌ باقي‌، اكبر گنجي‌ و آقاي‌ شمس‌الواعظين‌ ميهمان‌ اين‌ تكه‌ جا بودند. چند روزي‌ صاحب‌ اين‌ قلم‌ صبح‌ها در حياط‌خلوت‌ گوشه‌ تنهايي‌ اين‌ بزرگواران‌ ورزش‌ مي‌كردم‌ و زندانبانان‌ آنقدر به‌ ياد عماد باقي‌ بودند كه‌ حتي‌ رفتار و اعمال‌ او را بخاطر داشتند تا جايي‌ كه‌ مسير ورزش‌ او هم‌ در ذهن‌ زندانبانان‌ باقي‌ مانده‌ بود و چه‌ سعادتي‌ از اين‌ بالاتر كه‌ مددجو به‌ گفته‌ زندانبانان‌ بر مددكار اؤر بگذارد، درخت‌ چنار حياط‌ خلوت‌ بند قرنطينه‌ يادآور ساعت‌ها بحث‌ و جدل‌ عماد با زندانيان‌ طبقه‌ بالا كه‌ از حرمت‌ حريم‌ يكي‌ از مراجع‌ كه‌ مورد علاقه‌ قلبي‌ عماد است‌ دفاع‌ مي‌كرد كه‌ از كل‌ انقلاب‌ دفاع‌
كرده‌ باشد و كجروي‌ يا تندروي‌ بعضي‌ها را مي‌خواست‌ كه‌ به‌ حساب‌ همه‌ نگذارند.
دستور اجرايي‌ شدن‌ يك‌سال‌ زندان‌ عماد در نوع‌ خود قصه‌ پرغصه‌يي‌ است‌ كه‌ بايد آيت‌الله‌ شاهرودي‌ به‌ عنوان‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ به‌ آن‌ توجه‌ كنند. دادگاه‌ شعبه‌ 1410 به‌ تصدي‌گري‌ سعيد مرتضوي‌ دادستان‌ فعلي‌ تهران‌، سال‌ 79 عماد باقي‌ را به‌ 5\7 سال‌ زندان‌ محكوم‌ كرد. هر چند اين‌ حكم‌ در دادگاه‌ تجديدنظر به‌ سه‌ سال‌ تقليل‌ پيدا كرد و عماد تمام‌ اين‌ مدت‌ را در زندان‌ بود به‌ همراه‌ دوست‌ ديرين‌ خود اكبر گنجي‌ و مدتي‌ هم‌ شمس‌الواعظين‌ و لطيف‌ صفري‌ و عزت‌الله‌ سحابي‌ و تني‌ چند از فعالان‌ سياسي‌ و مطبوعاتي‌، مدت‌ زندان‌ عماد 17 بهمن‌ سال‌ 81 تمام‌ شد اما يك‌ هفته‌ قبل‌ از آزادي‌ به‌ دادگاه‌ انقلاب‌ احضار شد علت‌ اين‌ احضار هم‌ در نوع‌ خود از باب‌ حقوقي‌ جالب‌ است‌. شايد عماد باقي‌ بايد در مقاطع‌ حقوقي‌ هم‌ در ذهن‌ و زبان‌ تاريخ‌ حقوق‌ باقي‌ بماند. شعبه‌ 1410 بخشي‌ از اتهامات‌ آقاي‌ باقي‌ را در صلاحيت‌ دادگاه‌ انقلاب‌ دانست‌ و طرفه‌ اينكه‌ در مدت‌ سه‌ سال‌ تحمل‌ زندان‌ اطاله‌ دادرسي‌ مورد نظر بزرگان‌ قوه‌ قضاييه‌ مشمول‌ بخش‌ ارجاعي‌ پرونده‌ عماد به‌ دادگاه‌ انقلاب‌ نشد و اين‌ سه‌ سال‌ كسي‌ عماد زنداني‌ را براي‌ محاكمه‌ احضار نكرد تا اينكه‌ دوره‌ حبس‌ سه‌ ساله‌ او سرآمد و دادگاه‌ انقلاب‌ در هفته‌ آخر به‌ فكر پرونده‌ او افتاد. اتهام‌ عماد هر چه‌ بود از بدنه‌ پرونده‌ اصلي‌ او جدا شده‌ بود و بايد در همان‌ زمان‌ رسيدگي‌ مي‌شد اين‌ توقف‌ سه‌ ساله‌ خود حديث‌ ديگري‌ است‌ كه‌ نسل‌ عماد با آن‌ روبرو است‌. عماد اتهام‌ خود را سياسي‌ مي‌دانست‌ و حداقل‌ توقعش‌ تشكيل‌ دادگاه‌ با حضور هيات‌ منصفه‌ بود، كمترين‌ خواسته‌يي‌ كه‌ در دادگاه‌ شعبه‌ 1410 مبني‌ بر علني‌ بودن‌ دادگاه‌ به‌ مفهوم‌ قانون‌ اساسي‌ آن‌ بود كه‌ برآورده‌ نشد. اين‌ بار دادگاه‌ انقلاب‌ در پي‌ اعتراض‌ عماد به‌ مقررات‌ شكلي‌ تشكيل‌ دادگاه‌ او را به‌ يك‌سال‌ حبس‌ تعليقي‌ محكوم‌ كرد. طنز پرونده‌ عماد اين‌ بود كه‌ اين‌ بار سعيد مرتضوي‌ با ارتقاي‌ درجه‌ از رياست‌ شعبه‌ 1410 به‌ دادستاني‌ تهران‌ منصوب‌ شده‌ بودأ كسي‌ كه‌ حكم‌ 5\7سال‌ زندان‌ عماد را صادر كرد و دادگاه‌ تجديدنظر آن‌ رابه‌ 3 سال‌ تقليل‌ داده‌ بود در مقام‌ دادستاني‌ به‌ تعليقي‌ بودن‌ حكم‌ اعتراض‌ نمود و عجيب‌ اينكه‌ همان‌ دادگاه‌ صادركننده‌ راي‌ حبس‌ تعليقي‌ را به‌ حبس‌ تعزيري‌ تبديل‌ كرد و اعتراض‌ عماد به‌ شعبه‌ تشخيا ارجاع‌ شد اماهنوز شعبه‌ تشخيا به‌ پرونده‌ رسيدگي‌ نكرده‌ كه‌ در تاريخ‌ 18 ارديبهشت‌ماه‌ دو روز قبل‌ از شروع‌ نام‌نويسي‌ كانديداهاي‌ نهمين‌ دوره‌ رياست‌جمهوري‌ شعبه‌ پنجم‌ اجراي‌ احكام‌ دادسراي‌ انقلاب‌ با احضار آقاي‌ باقي‌، وي‌ را مهياي‌ رفتن‌ به‌ زندان‌ نمود. طبيعي‌ است‌ اين‌ بخش‌ از دردنامه‌ آقاي‌ باقي‌ نه‌ دادنامه‌، بايد مورد توجه‌ رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضاييه‌ قرار گيرد. اين‌ حداقل‌ حقوق‌ شهروندي‌ و در راستاي‌ بخشنامه‌هاي‌ مختلفي‌ است‌ كه‌ از سر درد از ناحيه‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ صادر مي‌شود. عماد بعد از آزادي‌ طرحي‌ پي‌ افكند كه‌ جاي‌ آن‌ سال‌ها در جمعيت‌هاي‌ مردمي‌ خالي‌ بودأ انجمن‌ دفاع‌ از زندانيان‌. انجمني‌ كه‌ با دست‌هاي‌ خالي‌ عماد اما اراده‌ قوي‌ او پا گرفت‌ و به‌ حكايت‌ گزارش‌ ساليانه‌يي‌ كه‌ چند روز قبل‌ در حسينيه‌ ارشاد ارايه‌ نمودند چه‌ افرادي‌ را طي‌ اين‌ يك‌ سال‌ با اخذ كمك‌ از اين‌ و آن‌ تحت‌ حمايت‌ قرار دادند وقتي‌ كه‌ از من‌ خواست‌ يكي‌ از روزهاي‌ هفته‌ در دفترم‌ پاسخگوي‌ تلفن‌ خانواده‌ زندانيان‌ باشم‌ اهميت‌ و عظمت‌ و در نهايت‌ حرمت‌ عماد را نزد زندانيان‌ با تلفن‌هايي‌ كه‌ مي‌شد و دعاي‌ خيري‌ كه‌ نثار او مي‌كردند فهميدم‌. حال‌ در فكرم‌ كه‌ اين‌ انجمن‌ نوپا چه‌ خواهد شد. ديگر زنگ‌ خانه‌ زندانيان‌ را چه‌ كسي‌ به‌ صدا درخواهد آورد تا كمك‌هايي‌ كه‌ از اين‌ و آن‌ و به‌ حرمت‌ عماد به‌ انجمن‌ شده‌ است‌ و متواضعانه‌ تقسيم‌ مي‌كند راسر سفره‌ داشته‌ باشند. ظاهرا اسم‌ عماد با همه‌ عشق‌ و علاقه‌يي‌ كه‌ دوستان‌ نسبت‌ به‌ او دارند براي‌ خانواده‌اش‌ جز احترام‌ ذاتي‌ دردسرزا هم‌ مي‌
باشد. هرچند مدت‌ زنگ‌ در خانه‌ به‌ صدا درمي‌آيد و اخطاريه‌ و احضاريه‌يي‌ كه‌ خانواده‌ را از مسير رواني‌ خود خارج‌ مي‌كند. ظرف‌ اين‌ دو سه‌ ساله‌ كه‌ عماد به‌ ظاهر آزاد بوده‌ است‌ در واقع‌ زنداني‌ معلقي‌ بوده‌ كه‌ نمي‌دانسته‌ چه‌ روزي‌ بايد به‌ زندان‌ برود و طبيعي‌ است‌ قادر نبوده‌ كه‌ حداقل‌ براي‌ مدت‌ كوتاهي‌ در زندگي‌ خود برنامه‌ ريزي‌ داشته‌ باشد و حتي‌ اطرافيان‌ او مانند همسرش‌ هم‌ از اين‌ ظلم‌ دور نبوده‌اند، مجله‌ جامعه‌ نو بسته‌ شد. اگر خانم‌ فاطمه‌ كمالي‌ سرايي‌ همسر آقاي‌ باقي‌ نبود اطمينان‌ دارم‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ اين‌ مجله‌ پربار را روي‌ كيوسك‌ روزنامه‌ فروشي‌ها داشتيم‌. زندان‌ يكسال‌ عماد شايد براي‌ ديگران‌ به‌ سرعت‌ برق‌ و باد بگذرد اما خانواده‌ او چه‌* وقتي‌ نامه‌ دخترش‌ در نوروز سال‌ 80 چاپ‌ شدكه‌ هيچگاه‌ از سر سفره‌ سير بلند نخواهد شد دختران‌ من‌ هم‌چنين‌ تصميمي‌ گرفتند آنها كه‌ دوستي‌ ساده‌يي‌ با دختران‌ عماد داشتند.
اين‌ سوالات‌ را از جامعه‌ حقوقي‌ مي‌پرسم‌:
اطاله‌ دادرسي‌ سه‌ ساله‌ يك‌ پرونده‌ به‌ واقع‌ قابل‌ قبول‌ است‌ وقتي‌ كه‌ اعلام‌ مي‌كنند رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ها به‌ روز شده‌ است‌ يا به‌ روز مي‌شود. سه‌ سال‌ 1 روز است‌.
2 اين‌ سوال‌ ظريف‌ يعني‌ مساله‌ مهم‌ حقوقي‌ رد دادرسي‌ آيا در نحوه‌ اعتراض‌ آقاي‌ مرتضوي‌ به‌ راي‌ حبس‌ تعليقي‌ عماد تاؤير ندارد. ممكن‌ است‌ گفته‌ شود كه‌ آقاي‌ مرتضوي‌ در مورد اتهام‌ مربوط‌ به‌ دادگاه‌ انقلاب‌ حكم‌ صادر نكرده‌ است‌ اما در ساير اتهامات‌ كه‌ حكم‌ صادر كرده‌ و قرار عدم‌ صلاحيت‌ را ايشان‌ صادر نموده‌ است‌. قصد مقنن‌ از مصداق‌ رد دادرسي‌ بي‌طرفي‌ خاص‌ بوده‌ است‌ تغيير منصب‌ و مقام‌ نمي‌تواند رافع‌ اين‌ اصل‌ مهم‌ باشد.3 با كدام‌ استدلال‌ قانوني‌ دادگاه‌ بدوي‌ صادر كننده‌ راي‌ بدوي‌ كه‌ مي‌دانسته‌ آقاي‌ عماد باقي‌ زنداني‌ است‌ و محكوم‌ و اخطاريه‌ يا احضاريه‌ را در زندان‌ به‌ وي‌ ابلاغ‌ كرده‌ است‌ ولي‌ با اين‌ اوصاف‌ به‌ او حبس‌ تعليقي‌ داده‌ با اعتراض‌ هر مقام‌ و مرجعي‌ از حبس‌ تعليقي‌ عدول‌ و عماد را به‌ حبس‌ تعزيري‌ محكوم‌ نموده‌ است‌ پس‌ قاعده‌ فراغ‌ دادرسي‌ چه‌ مي‌شود. به‌ هر صورت‌ شايد عماد باقي‌ از حالت‌ خوف‌ و رجايي‌ كه‌ بعد از آزادي‌ از زندان‌ به‌ آن‌ گرفتار بود نجات‌ يابد و بعد از تحمل‌ يك‌سال‌ حبس‌ اميد آرامش‌ در زندگي‌ او باشد كه‌ بعيد است‌ اما درخواست‌ من‌ به‌ عنوان‌ عضوي‌ كوچك‌ از جامعه‌ حقوقي‌ اين‌ است‌ هر چه‌ پرونده‌ از عماد داريد را بخاطر خدا رسيدگي‌ كنيد و براي‌ يكبار هم‌ كه‌ شده‌ به‌ خانواده‌ او بگوييد
ديگر زنگ‌ در خانه‌ شما بخاطر نوشته‌ها و مصاحبه‌هاي‌ گذشته‌ عماد به‌ صدا درنخواهد آمد. 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2020 [10]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [12]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1441 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.