یکشنبه 1 خرداد 1384

پيشنهاد اتاق مشاوره رايگان در زندان‌ها بر اساس برنامه توسعه قضايي جمهوري اسلامي

منتشر شده در مطبوعات چهارشنبه28/2/1384
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و تحيت به استحضارمي‌رساند:
قوه قضائيه در نظام جمهوري اسلامي ايران بنا به صدر اصل 156 قانون اساسي به عنوان پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت معرفي و احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع بشرح بند 2 همان اصل از جمله وظائف آن قوه عنوان شده است. بي‌گمان دستگاه قضائي هنگامي در اجراي وظائف قانوني خويش و نيل به آرمان‌ها و اهداف مورد نظر توفيق لازم را كسب خواهد نمود كه ضمن تعامل سازنده با قواي مقننه و مجريه و ديگر نهادهاي قانوني، از نقش‌حساس و انكارناپذير مردم و نهادهاي مدني در نقد تصميمات و اقدامات ناكارآمد در قوه قضائيه و ارائه طرحها و پيشنهادات سازنده و راهگشا به دست اندركاران نهاد قضا نيز غفلت ننموده و خود در جهت تحقق فرآيند دادرسي منصفانه و برقراري عدالت آنچنان كه شايسته است، به جلب نظرات و آراء مردم و ديگر اجزاء شكل دهنده جامعه مدني همت گمارد و گروههاي مورد اشاره را دعوت به مشاركت و همكاري نمايد. با اتمام دوره پنج‌ساله نخست توسعه قضايي و بنا به دستور مورخ 1/12/82 حضرتعالي به رئيس محترم مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضائي مبني بر تهيه و تدوين برنامه دوم توسعه قضائي كشور، برنامه جامع و عملياتي پنجساله دوم توسعه قضائي بوسيله مركز اخير الذكر تدوين و در حال اجرا است. اين برنامه كه بتاريخ 21/1/84 در صفحات يك لغايت دوازده روزنامه رسمي شماره 17507 جهت اطلاع عموم منتشر شده متضمن و حاوي مطالبي است كه نويد دهنده گشايش و فصلي نو در تعاملات مردم و نهادهاي مدني با قوه قضائيه است كه بايد اين اتفاق فرخنده را به فال نيك گرفت. به حكايت برنامه موصوف، نخستين هدف از اهداف كلان پنجساله دوم توسعه قضائي (افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت) عنوان شده و تدوين‌كنندگان برنامه مورد نظر (احياي فرهنگ مشاوره و معاضدت حقوقي و قضايي و استفاده از وكيل) را به عنوان يكي از راهبردهاي قوه قضائيه برشمرده و خصوصا در مقام بيان اهداف اختصاصي و عيني قوه قضائيه، هنگامي كه قصد تبيين مولفه‌ها و ابراز مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت را داشته‌اند (افزايش شمار مراكز مشاوره حقوقي و قضايي از سوي بخش خصوصي و سازمان‌هاي غير دولتي در جامعه ) را به عنوان يكي از ساز و كارهاي مشاركت جامعه مدني شناخته‌اند. طرفه آنكه در برخي از طرحها و پژوره هاي عملياتي قوه قضائيه كه در فصل چهارم برنامه دوم توسعه قضائي احصاء شده اند مانند: پروژه آموزش و توانمند‌سازي عمومي جامعه در خصوصي مسائل قضائي، پروژه توسعه مشاركت مردم در قوه قضائيه و پروژه سازماندهي خدمات مشاوره‌اي مشاوران حقوقي، كارشناسان و مترجمان رسمي به ضرورت و اهميت آگاهي مردم از حقوق قانوني خود و برخورداري آنان از خدمات مشاوره حقوقي و وكالت اشاره صريح شده است. با اين مقدمه، معروض مي‌دارد انجمن دفاع از حقوق زندانيان به عنوان يك سازمان غير دولتي (NGO) در طول يكسال و نيم فعاليت خود، مستفاد از ماده 8 اساسنامه انجمن كه فعاليت‌هاي حقوقي، رفاهي، فرهنگي، خدمات و پژوهشي براي زندانيان و در حد امكان و ضرورت براي خانواده‌هاي زندانيان را از اهداف انجمن دانسته، مساعي و اهتمام خويش را در معاضدت حقوقي به زندانيان فارغ از اينكه اتهام انتسابي به آنان چه باشد، در حد بضاعت بكار گرفته است هر چند اعتقاد دارد كه خدمات ارائه شده به زندانيان و خانواده‌هاي آنان من به الكفايه نبوده است و حجم و ميزان خدمات مورد نظر بايد افزايش يابد. حال كه جنابعالي و همكارانتان در قوه قضائيه مشاركت با مردم و نهادهاي مدني را كه سازمان‌هاي غير دولتي از مصاديق بارز آن نهادها به حساب مي‌آيند موثر در تحقق عدالت پنداشته و برخي از ساز و كارهاي چنين مشاركتي هم به نحو تخصصي در برنامه فوق التعريف مورد اشاره قرار گرفته است و با عنايت به اينكه انجمن دفاع از حقوق زندانيان با برخورداري از وكلا و حقوقدانان مجرب و دلسوز و ديگر پژوهشگران و كارشناسان صاحبنظر در مسائل راجع به زندانيان اين توانايي را در خود مي‌بيند كه قوه قضائيه را در تحقق پروسه عدالت مدد رسانده و از طريق ارائه خدمات مشاوره حقوقي به زندانيان در كوتاه مدت و ارائه ديگر خدمات متصوره در ميان مدت و بلند مدت، به تعامل با آن قوه پرداخته و نقشي هر چند ناچيز در فرايند مورد بحث داشته باشد، خواهشمند است موافقت و دستور فرمائيد اتاقي در زندان‌هاي: اوين، رجايي شهر و قزلحصار جهت حضور وكلا و مشاورين حقوقي انجمن دفاع از حقوق زندانيان براي ارائه مشاوره حقوقي رايگان به زندانيان در ايام هفته اختصاص داده شود. بديهي است در صورت موفقيت اين طرح، امكان تعميم آن به ساير نقاط كشور در آتيه وجود خواهد داشت.
با تجديد احترام
عمادالدين باقي
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [12]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1444 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.