چهارشنبه 1 تیر 1384

نشريات محلي به اقوام و جوامع كوچكتر هويت مي‌بخشند

گفتگوبا هفته‌نامه « نقد حال » شماره اول تاريخ 7 ارديبهشت 1384 با در خصوص ‏اهميت، نقش و رسالت مطبوعات محلي ‏

نقد حال: در يك جمع‌بندي كلي رسالت مطبوعات در خصوص نيازهاي مردم چيست؟ و نشريه ما چگونه بايد به آن ‏بپردازد؟
عمادالدين باقي: نيازهاي مردم را نبايد بر اساس علايق شخصي خويش برآورده و يا شقه شقه كنيم. انسان ‏موجودي چند بعدي است و بايد همه نيازهاي اقتصادي؛ فرهنگي و اجتماعي او را مورد توجه قرار داد، اما بر ‏حسب موقعيت‌هاي شغلي ؛ جغرافيائي و ملي ؛ اولويت اين نيازها يكسان نيست اصل بنياديني كه براي پرداختن ‏به انواع نيازهاي زيستي وجود دارد اصالت حقوق طبيعي و ذاتي آنهاست. اينكه مردم بفهمند؛ انتخاب آزاد؛ ‏آزادي بيان و شغل و اوقات فراغت امتيازي كه از سوي ساختار قدرت اعطا مي‌شود نيست بلكه حقوق غير قابل ‏سلب كردن است و مشروعيت ساختار قدرت نيزبر آمده از همين حقوق است. بزرگترين دشمن ما نه استبداد و ‏نه استعمار و امپرياليسم بلكه استحمار است كه استبداد و استعمار نيز همواره از آن ارتزاق كرده اند. بنا براين ‏آگاهي و جسارت بخشيدن براي كسب حقوق مادي و معنوي مردم بايسته است كه سرلوحه هر فعاليت ‏مطبوعاتي قرار گيرد.‏
نقد حال: به نظر شما نقد حال چگونه مي تواند نشريه‌اي ماندگار بماند؟
عمادالدين باقي: بايد به اين اصل پايبند باشيم كه همواره چنان منطقي سخن بگوييم كه از سخن خويش در ‏هر شرايط و موقعيتي بتوانيم دفاع كنيم، چه در زندان چه بيرون زندان. چارچوب‌هاي حقوقي را مراعات كنيم. ‏زبان جق گويي را ادبيات خويش سازيم و از گفتن و نشر ناحق و ناروا بپرهيزيم. خود را زبان مردم بدانيم. اگر ‏اين اصول را رعايت كرديم و به همين گناه فناي نشريه بر بقا و دوام آن غالب شد دست كم در محكمه وجدان ‏خويش سربلند هستيم. ظرفيت‌هاي واقعي را بايد بشناسيم و نه كمتر از ظرفيت جامعه و نه بيش از آن حركت ‏كنيم و بكوشيم با صبوري و آرامي ظرفيت خويش و جامعه را توسعه دهيم.‏
نقد حال: در عصر كوچك شدن جهان يك نشريه محلي با حداقل بضاعت ممكن كه ناگزير جامعه ماست چقدر ‏مي‌تواند مفيد و موثر واقع شود؟
عمادالدين باقي: در عصر جهاني شدن درست بر خلاف پيش بيني برخي متفكران اجتماعي كه خرده فرهنگ‌ها ‏را زائل شدني مي دانند و به اعتقاد آنان در اثر آميزش فرهنگ‌ها به فرهنگ واحد جهاني دست خواهيم يافت ‏من معتقدم كه به موازات آن آميزش و اين جهاني شدن؛ خرده فرهنگ‌ها نيز بقا و رشد مي‌يابند. خرده ‏فرهنگ‌ها واجد ارزش ها و اصالت‌هاي ماندگار و گرانبهائي هستند كه به وسيله نشريات محلي پاسداري ‏مي‌شوند. همچنين ديوار بلند دموكراسي و جامعه مدني را با آجرها و خشت هاي كوچك و عناصر بومي و ‏محلي مي‌توان ساخت و بر پا كرد. تحقق دموكراسي فقط از طريق تعميق و فراگيري آن ممكن و ميسر است. ‏نشريات محلي به اقوام و جوامع كوچكتر هويت مي‌بخشند؛آگاهي مي‌دهند؛ عرصه‌اي براي تمرين ژورناليسم و ‏مدنيت و گفتگو در سطح محلي و پرورش نيروها و استعدادهايي هستند كه به سطح ملي ارتقاء مي‌يابند. ‏نشريات محلي عقبه و پشتوانه و عمق استراتژيك جامعه مدني و دموكراسي را تشكيل مي دهند و از آن رو ‏اهميتي كمتر از نشريات سراسري ندارند. گرچه شمارگان آنها محدود است اما در شالوده سازي و شالوده ‏شكني و ساختن زير بناها نقش مهمي دارند.‏
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [10]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1489 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.