شنبه 1 مرداد 1384

قضاوت سريع

كامبيز بهبهاني

مندرج در نشريه ‏Menschen Machen Medien‏ مربوط به اتحاديه كارگران و كارمندان ‏Verdi ‎‏ در ‏آلمان.‏

ترجمه: حميد بهشتي

در ايران نقض حقوق بشر در دستور كار قرار دارد
حاكميت ايران متوحش است، چرا كه احساس ضعف مي كند. ايران پس از شكست ‏رئيس جمهور خاتمي به ارعاب شديد و دستگيري روزنامه نگاران بازگشت نموده و نيز به ‏به اعمال فشار بر شهرونداني كه نظر خويش را بي پروا اظهار مي دارند و تا كنون تعداد ‏‏90 نشريه به توقيف دچار گشته اند.‏

پارلمان اروپا در اشتراسبورگ در پايان ماه اكتبر گذشته از سازمان ملل متحد درخواست ‏نمود تا پايمالي حقوق بشر و خدشه دار نمودن آزادي بيان و مطبوعات در ايران را موضوع ‏يكي از مجامع عمومي خود قرار دهد. در قطعنامه اي كه اعضاء اين پارلمان صادر نمودند، ‏به اجراي حكم اعدام خردسالان و برخورد جنايتبار با آزادي بيان اعتراض كردند.خواستهاي ‏آنها عبارت بود از رهاساختن روزنامه نگاران و پايان دادن فوري محاكمات آنها. علاوه بر اين ‏آنها ممنوعيت مسافرت به خارج روزنامه نگار اصلاح طلب، عمادالدين باقي را محكوم ‏نمودند. پيش از آن ارتش از سوار شدن وي به هواپيما جلوگيري به عمل آورده بود. وي را ‏سازمانهاي حقوق بشر و اتحاديه هاي روزنامه نگاران در ‌آمريكا و كانادا و آلمان دعوت كرده ‏بودند.‏
ساخت مافيائي استبداد
باقي سردبير غير رسمي روزنامه جمهوريت در ايران مي باشد كه ماههاست از انتشار آن ‏در تهران جلوگيري به عمل آمده و در سال آتي نيز نشاني از انتشار مجدد آن نيست. ‏جمهوريت در يكي از سرمقاله هاي خود ساخت مافيائي را در نظام ولايت فقيه به نقد ‏كشيده بود.‏

زنگ تلفن روزنامه جمهوريت در يك روز تابستاني به صدا در آمد. هنوز دو هفته از انتشار ‏آن نمي گذشت. صداي نا آشنائي از آن سوي خط با تحكم از ناشر روزنامه، جواد خرمي ‏مقدم در خواست نمود كه انتشار روزنامه را فوراً توقف نمايد. در حاليكه نه خبري از توقيف ‏رسمي بود و نه حكم دادگاهي بر عليه آن وجود داشت. اما شخصي كه تلفن كرد سعيد ‏مرتضوي دادستان تهران بود كه به «جلاد مطبوعات» معروف است. روش او مبتني بر ‏ممانعت از كار مطبوعات در قضاوتي سريع مي باشد. به دستور شخص او روزنامه ‏جمهوريت ديگر امكان انتشار نيافته است. هيئت تحريريه 70 نفره هر زمان ميتوانند گرد ‏هم آمده، اخبار روز را تنظيم و روزنامه را منتشر سازند. علي رغم اين توقيف غير رسمي ‏هيچيك از روزنامه نگاران سلب اشتغال نگشته اند
در ساير روزنامجات ايران نيز روزنامه نگاران نمي دانند كه آيا براي كار روزانه شان فردائي ‏هست يا خير. ببسياري از مطبوعات مشاورين حقوقي دارند كه مقالات آنها را قبل از ‏انتشار وارسي كرده و مراقب اند كه بهانه اي براي به محكمه كشيدن نويسندگان در ميان ‏نباشد.‏

دادستان مرتضوي بخوبي ميداند كه عمادالدين باقي در پشت پرده، جمهوريت را مي ‏گردانده است. باقي 44 ساله كه در گذشته از طرفداران پروپاقرص آيت الله خميني بوده و ‏اكنون از ياران آيت الله سركش، منتظري مي باشد، يكي از خطرناكترين روزنامه نگاران ‏اصلاح طلب ايران مي باشد. او پس از انقلاب اسلامي 12 سال علوم اسلامي تحصيل ‏نمود و فعاليت روزنامه نگاري خود را در سال 1993 در روزنامه سلام آغاز نمود و تا كنون ‏سردبير يا همكار 7 روزنامه توقيف شده بوده است (ياد، جامعه، طوس، خرداد، فتح، عصر ‏آزادگان و فتح). اكنون نيز دادگاهي بر عليه وي به خاطر كتابي كه تحت عنوان «تراژدي ‏دموكراسي در ايران» انتشار و در آن عمليات نهاني قتل هاي زنجيره اي بر عليه مخالفين ‏و نويسندگان و عملكرد پشت پرده پليس مخفي در اين زمينه را افشا نمود.‏
باقي خود را سياستمدار ندانسته، بلكه سياست را موضوع كار خود ميداند.به واسطه ‏مقاله اي كه بر ضد مجازات اعدام در جامعه ايران به تحرير در آورد، او را مقصر شناختند و ‏دادگاه انقلاب او را به 5/7 سال زندان محكوم كرد. در زندان وي با تجاربي در زندانهاي ‏جمهوري اسلامي مواجه گشت و همين موجب تأسيس كميته اي براي دفاع از زندانيان ‏در ايران گشت كه مورد حمايت 63 تن از شخصيت هاي بنام ايران قرار گرفت. برخي از ‏بنيان گذاران اين كميته سالها خود در زندان به سر برده و يا آثار شكنجه بر پيكرشان نقش ‏بسته است.‏

فعاليت بر ضد شكنجه
باقي رفتار با زندانيان در ايران را غير انساني ارزيابي كرده و مي گويد نبايد ‏فقط به حمايت از زندانيان سياسي پرداخت. گذشته از اينكه دولت ايران وجود زندانيان ‏سياسي را در كشور نفي مي كند، دليل اصلي آن را در نبودن تعريف مشخصي از زنداني ‏سياسي در قوانين جمهوري اسلامي مي داند. جمهوري اسلامي تعداد 140 هزار ‏زنداني دارد كه عموما تفكيك نمي شوند. بعلاوه قوه قضائيه ايران خود را مسئول اين نمي ‏داند كه براي زنداني كردن افراد استدلالي ارائه دهد. برخي از دستگير شدگان ماه ها ‏پشت ميله هاي زندان به سر مي برند، بدون اينكه محاكمه شده باشند. باقي ميكوشد ‏زندانيان و خانواده هاي آنها را نسبت به حقوقشان آگاه نمايد. به آنها از لحاظ مالي ياري ‏رسانده و وكيل رايگان برايشان را تأمين نمايد. اينكار به كمك افراد خير و اعضاء نامور ‏كميته دفاع از زندانيان ميسر است.‏

در ايران حكومتي بر حكومت غالب است. از يك سو درست همان جناحي مقامهاي ‏كليدي قدرت را بدست دارد كه با استقرار جامعه مدني مخالفت مي ورزد. همواره در ‏مقابل اصلاح طلبان، سنتگرايان محافظه كاري قرار دارند كه از استقرار دموكراسي ‏ممانعت مي كنند. به ويژه نيروي قضائي در حال حاضر كاملا به حاكميت رژيم وابسته و به ‏تبعيت از آن هر كوششي براي دموكراتيزه كردن نظام را غير ممكن ميسازد. باقي بخوبي ‏ميداند كه رئيس جمهور خاتمي در مساعي خويش در جهت ايجاد جامعه مدني با ‏شكست مواجه و باعث گشته كه مردم از او به شدت نا اميد گردند. با اينحال وي معتقد ‏است كه انديشه اصلاحات در بخش ثابتي از جامعه ايران قوام يافته و بر اين باور است كه ‏اين انديشه علي رغم كليه فشارهاي وارده در احساس زندگي و اذهان شهروندان ايراني ‏جايگاه خويش را يافته است.‏
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 February 2019 [9]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1264 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.