شنبه 24 دی 1384

نامه بيش از 187 تن از وكلاي فارس در مورد آزادي آقاي سلطاني‏


در پي انتشار نامه بي سابقه بيش از 182 تن از وكلاي دادگستري مبني بر اشكالات حقوقي بازداشت آقاي عبدالفتاح سلطاني و درخواست تبديل قرار ‏وي، تاكنون بيش از 187 تن ديگر از وكلاي استان فارس نيز طي نامه‌جديدي خواستار آزادي آقاي سلطاني شده‌اند. متن كامل نامه به شرح زير است:‏

بنام خدا

حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي

با تحيت و اكرام

همانگونه كه استحضار داريد بيش از پنج ماه از بازداشت جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيأت ‏مديره كانون وكلاي دادگستري مركز مي گذرد و متأسفانه عليرغم پيگيري وكلاي محترم ايشان ازسويي و تقاضاهاي قانوني ‏شخصيت هاي حقوقي ، فرهنگي و مطبوعاتي از سوي ديگر نه تنها تا كنون گشايشي در پرونده حاصل نشده بلكه حسب اخبار ‏واصله موارد نقض قانون در خصوص پرونده ايشان در راستاي تضييع حقوق حقه مشاراليه بعنوان شهروند ايراني و وكيل ‏دادگستري بيش از پيش مطرح گرديد. از اين منظر و نظر به عدم رعايت اصول ارزشمند قانون اساسي و مقررات موضوعه از سويي ‏و عدم توجه به اظهارات حضرتعالي و تأكيدات آن مقام بر رعايت قانون از سوي ديگر ، اينجانبان نيز اعتراض خود را به بازداشت ‏همكار ارجمند مان آقاي عبدالفتاح سلطاني و ادامه آن و محدوديت هاي ايجاد شده براي ايشان اعلام و اميد است كه با پيگيري و ‏تدبير حضرتعالي و دستور رسيدگي منطبق با قانون موجبات آزادي و رفع بازداشت از مشاراليه فراهم شود . ‏
حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي ‏
انگونه كه وكلاي محترم همكار ارجمند اعلام كرده اند و همسر ايشان بيان نموده است رعايت مقررات مادتين 112 و 113 قانون ‏آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص احضار و درج علت احضار ايشان نشده است و بر خلاف ‏صراحت مواد 117 و 119 قانون صدرالذكر مشاراليه را بدواً و ابتدا به ساكن جلب نموده اند . همچنين بدون وجود دليل و حتي ‏ظن قوي منزل ايشان بدون حضور مشاراليه توسط مأمورين تفتيش و چون اسباب و آلات مجرمانه اي يافت نشده وسايل شخصي ‏و خانوادگي وي را بدون ارائه رسيد با خود برده اند و تا حال هم مسترد ننموده اند اين در حالي است كه مواد 96 و 98 همان ‏قانون و بندهاي 5، 6 ، 8 ، 9 ، 10 و 14 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقررات آمره اي را در خصوص ‏تفتيش منزل و نحوه اقدام به تفتيش و حقوق شهروندي وضع نموده كه لازم التباع است . ‏
رياست محترم قوه قضائيه ‏
حضرتعالي نيز واقفيد كه وكلاي دادگستري از تأمينات شغل قضا برخوردارند و همچنين تمامي احاد مردم ايران بر اساس اصول ‏‏19 و 20 قانون اساسي از حقوق مساوي برخوردارند و مطابق اصل 22 قانون اساس حيثيت و جان و مال افراد از تعرض مصون ‏است و به حكم صريح اصل 32 قانون اساسي هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند و ‏در صورت بازداشت موضوع اتهام مي بايست با ذكر دلايل و كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود. اما متأسفانه ملاحظه مي شود كه ‏مأمورين بدون رعايت شأن و شغل و موقعيت اجتماعي همكار محترم و عضو هيأت مديره محترم كانون ، با حرمت شكني حريم ‏كانون وكلاي دادگستري مركز، اقدام به جلب ايشان نموده اند و جاي تأسف بيشتر آنكه بدون اينكه همكار ارجمند مان محاكمه ‏شده باشد و بدون اينكه گناهي مرتكب شده باشد يا به طريق قانوني اتهام يا اتهامات انتسابي به ايشان تفهيم شده باشد و بدون ‏اينكه به وكلاي وي اجازه ملاقات با ايشان داده شده باشد در جرايد مي خوانيم و در اخبار مي شنويم كه برخي مقامات قضائي ‏عليرغم صراحت تبصره 1 ماده 189 قانون آئين دادرسي كيفري بطور علني اتهامات خلاف واقعي به جناب آقاي سلطاني نسبت ‏مي دهند . ‏
حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي ‏
نظر بر جميع موارد معنونه و نظر به اينكه علاوه بر موارد فوق الذكر در برنامه دوم توسعه قضائي نيز از سويي مستنداً به فراز4ـ2 از ‏فصل سوم آن برنامه حضور وكيل در همه مراحل دادرسي تصريح شده است و حمايت بيشتر از وكلا منظور گرديده ، ايجاد ‏محدوديتهاي ناموجه قانوني نسبت به اين وكيل در حبس و ممانعت از وكلاي ايشان در ملاقات با وي ، فاقد وجاهت قانوني و ‏موجب نگراني عميق ماست و نظر به اينكه به حكم فراز 5 ـ 2 از فصل سوم برنامه دوم توسعه قضائي نيز به سلامت كادر قضائي و ‏بهبود نظارت و كنترل عملكرد كادر قضائي تأكيد مضاعف شده است انتظارجدي ماست كه تدبيري انديشيده شود كه ‏محدوديتهاي غير قانوني ايجاد شده بشرح فوق مرتفع و به حكم قانون موجبات آزادي آقاي عبدالفتاح سلطاني فراهم شود . ‏

جمعي از وكلاي دادگستري استان فارس ‏

‏1 ـ آرام نازيلا‏
‏2 ـ آرمند اميد ‏
‏3 ـ آل ابراهيم مدينه‏
‏4 ـ آشفته‏
‏5 ـ ابراهيمي رضا ‏
‏6 ـ ابراهيمي عيسي‏
‏7 ـ ابطحيان سيد اكبر ‏
‏8 ـ ابطحي‏
‏9 ـ اتحاد خوب يحيي ‏
‏10 ـ ارجمند مزيدي شهرام‏
‏11 ـ احدي محمد علي ‏
‏12 ـ احراري علي اكبر‏
‏13 ـ اژدري حسن ‏
‏14 ـ اكبري بهنام ‏
‏15 ـ اكبري حميد‏
‏16 ـ اكبري جهانپور‏
‏17 ـ اندام رضا ‏
‏18 ـ اسفندياري علي ‏
‏19 ـ اسلامي امير‏
‏20 ـ اسدي مليحه‏
‏21 ـ اسدي كريم‏
‏22 ـ اسماعيلي مرتضي‏
‏23 ـ اميران صمد ‏
‏24 ـ اميري مختار‏
‏25 ـ اميري طلعت‏
‏26 ـ اميري‏
‏27 ـ ايلاني نژاد مسعود‏
‏28 ـ استوارسنگري كورش‏
‏29 ـ بهاري فردين‏
‏30 ـ برومند نجيم ‏
‏31 ـ بهزادي بهادر ‏
‏32 ـ بي نظيرمرتضي ‏
‏33 ـ برزوئي محمد ‏
‏34 ـ برازجاني محمد ‏
‏35 ـ بهادر محمد علي ‏
‏36 ـ بهمني مهدي ‏
‏37 ـ بخشي عليرضا ‏
‏38 ـ بيگي زاده رحمان ‏
‏39 ـ بينائي رهبري اميد‏
‏40 ـ پارسا هومان‏
‏41 ـ پروين علي‏
‏42 ـ پروانه نژاد امين ‏
‏43 ـ پارسا مازيار‏
‏44 ـ پيشوا نصرا...‏
‏45 ـ تقي زاده جواد‏
‏46 ـ تقي پور ياسمن ‏
‏47 ـ ترك تاز طاهره‏
‏48 ـ توكلي محمود ‏
‏49 ـ جعفري سيد حسام ‏
‏50 ـ جعفري سيد اسماعيل ‏
‏51 ـ جعفري منوچهر ‏
‏52 ـ جعفري مهرداد‏
‏53 ـ جمالي مريم‏
‏54 ـ جمالي حسين ‏
‏55 ـ جوانمردي حسين‏
‏56 ـ جوينده الهام ‏
‏57 ـ جهان خواه محمود‏
‏58 ـ جهانگير پور فرح دخت‏
‏59 ـ جهانديده ابوذر‏
‏60 ـ جمالي مريم‏
‏61 ـ خورشيدي هومان ‏
‏62 ـ خباز مجتبي‏
‏63 ـ خوبياري فرهاد‏
‏64 ـ خليلي اعلم ‏
‏65 ـ حسن زاده محمد ‏
‏66 ـ حسين خاني رضا‏
‏67 ـ حسيني مسعود ‏
‏68 ـ حسيني مير كاظم ‏
‏69 ـ حقيقي سعيد‏
‏70 ـ دادخواه معصومه‏
‏71 ـ دانشيار رضا
‏72 ـ داوودي حسين‏
‏73 ـ دقت مجيد ‏
‏74 ـ دولو بهاره ‏
‏75 ـ دهقان اياز‏
‏76 ـ دهقاني فرزاد ‏
‏77 ـ دهقانيان غلامرضا ‏
‏78 ـ دهقانيان ليلا‏
‏79 ـ راستي مطلق عباس ‏
‏80 ـ رحماني شيرزاد ‏
‏81 ـ رحيم خاني محمد رضا ‏
‏82 ـ رزمجوئي حميد ‏
‏83 ـ رزمجوئي مهرداد‏
‏84 ـ رضايي علي‏
‏85 ـ رضايي هدايت
‏86 ـ رضائي غلامحسين‏
‏87 ـ رفوگران فرشيد ‏
‏88 ـ رفيعي مهراب ‏
‏89 ـ رئيسي مجتبي ‏
‏90 ـ روحاني سعيد‏
‏91 ـ روستا رضا‏
‏92 ـ روستا علمدار ‏
‏93 ـ رئيسي غلامحسين ‏
‏94 ـ زارع رسول‏
‏95 ـ زارع حسين ‏
‏96 ـ زارع مويدي ابوذر‏
‏97 ـ زارعي بيژن ‏
‏98 ـ زماني محمود‏
‏99 ـ سالاري نازنين
‏100 ـ سواري بهروز‏
‏101 ـ سليماني خالد ‏
‏102 ـ ساساني مهران ‏
‏103 ـ سعدي ژاله ‏
‏104 ـ سليمانپور علمدار ‏
‏105 ـ سلطانيان آرش ‏
‏106 ـ شفيع زاده ثريا‏
‏107 ـ شعباني بتول ‏
‏108 ـ شهابي نيا محمد رضا ‏
‏109 ـ شريعتمداري‌‌ا‌حمدرضا ‏
‏110 ـ صدري محمود ‏
‏111 ـ صالحي مذكور‏
‏112 ـ صابري علي ‏
‏113 ـ صدر مجيد ‏
‏114 ـ صادقي ليلا‏
‏115 ـ صادقي حجت ا...‏
‏116 ـ صدقي ساناز ‏
‏117 ـ صفري ادريس‏
‏118 ـ عواطفت فرد ‏
‏119 ـ عسكري فرهاد ‏
‏120 ـ عباسي حسين ‏
‏121 ـ عباسپور افشين ‏
‏122 ـ عزيزي علي ‏
‏123 ـ عباسيان محمد صابر ‏
‏124 ـ عماد حقي سيد علي ‏اكبر ‏
‏125 ـ غلامي حسين ‏
‏126 ـ فروزش بهاء الدين‏
‏127 ـ فرهادي پوري ‏عبدالحميد ‏
‏128 ـ فلاح هاشم ‏
‏129 ـ قاسمي محمد مهدي‏
‏130 ـ قائمي عنايت ا...‏
‏131 ـ قائدي سعيد ‏
‏132 ـ قائدي مسلم‏
‏133 ـ قرباغي بتول‏
‏134 ـ قرباني آرزو ‏
‏135 ـ قوام‏
‏136 ـ كاظمي مهدي ‏
‏137 ـ كاظمي بهرام ‏
‏138 ـ كارآمد جمشيد ‏
‏139 ـ كاوياني‏
‏140 ـ كازروني حسين‏
‏141 ـ كبيري مريم ‏
‏142 ـ كرم نژاد سعيد ‏
‏143 ـ كشكولي حسن ‏
‏144 ـ كشاورز اطهر‏
‏145 ـ كرمي محمد ‏
‏146 ـ كروني ليلا ‏
‏147 ـ كريمي فرزانه‏
‏148 ـ كمالي رضا‏
‏149 ـ كيوان زهرا‏
‏150 ـ كيان فرد هاشم ‏
‏151 ـ گودرزي محمد‏
‏152 ـ ماندگار مصطفي ‏
‏153 ـ محزون سيد ناصر‏
‏154 ـ محمودي مهرداد‏
‏155 ـ محمدي ولي ‏
‏156 ـ مختاري عطا‏
‏157 ـ مختاري شهرام ‏
‏158 ـ مددالهي مجتبي ‏
‏159 ـ مرادي حسين ‏
‏160 ـ مصطفوي هوشنگ‏
‏161 ـ مصلحي‏
‏162 ـ معيني حبيب ا...‏
‏163 ـ مقتدري محمد جعفر ‏
‏164 ـ مقدم فرد رضا ‏
‏165 ـ مقدس حسين ‏
‏166 ـ ملك نيا امير ‏
‏167 ـ موسوي مجتبي‏
‏168ـ موسوي سيدعبدالوهاب ‏
‏169 ـ موسوي سيد علي ‏
‏170 ـ موصلي ‏
‏171 ـ منصوري صفر‏
‏172 ـ ميرزازاده مهدي ‏
‏173 ـ نامداري زهرا ‏
‏174 ـ نجاتي ‏
‏175 ـ نظري صادق ‏
‏176 ـ نوري‌قصرخليلي ‏مرتضي ‏
‏177 ـ نوري شهاب‏
‏178 ـ وكيلي مهناز ‏
‏179 ـ وقار فرد محمد جواد‏
‏180 ـ هوشيار حسن‏
‏181 ـ يعقوبي منش سوسن‏
‏182 ـ يداللهي فريبرز ‏
‏183 ـ يداللهي فرشيد ‏
‏184 ـ يوسفي فاروق‏
‏185- مهرزاد ‏
‏186- مصطفي ‏
‏187- آزيتا ‏
و چند امضاء ناخوانا ‏
‏ ‏
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 July 2019 [5]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1304 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.