شنبه 8 بهمن 1384

سخني از خانم مهرانگيز كار فعال ايراني حقوق بشر

مباني فراگير حقوق بشر و زندانيان از ديدگاه عمادالدين باقي
عمادالدين باقي، موسس انجمن حمايت از حقوق زندانيان كه براي مدتي طولاني خود زنداني سياسي بود و اخيرا موفق به دريافت جايزه حقوق بشر از دولت فرانسه شد، پيشنهاد كرد نهادهاي حقوق بشر جهان تدابيري اتخاذ كنند و به بهترين زندانبان همواره جايزه اي تعلق بگيرد. مباني نظري آقاي باقي فراگير است و افق گسترده دارد. شايد آقاي باقي نخستين فعال ايراني حقوق بشر است كه به حوزه حقوق بشر همه جانبه نگاه مي كند و از هنگام آزادي وضعيت تمام زندانيان را در مركز توجه خود قرار داده است. وي با وجود پايبندي عميق به باورهاي ديني و عقايد خاص سياسي، آنها را با ترويج هنجارهاي حقوق بشري در تعارض نمي بيند. به نظر مي رسد عمادالدين باقي در دوران زندان، در اين نكته مهم بررسي كرده كه موازين حقوق بشر به مراعات حقوق متهمين سياسي محدود نمي شود

راديو فردا 6 دي 1384 برابر با 27 دسامبر 2005‏
راديو فردا: عمادالدين باقي موسس و حمايت از دفاع از حقوق زندانيان كه براي مدت طولاني خود ‏زنداني سياسي بود و اخيراً موفق به دريافت جايزه حقوق بشر از دولت فرانسه شد پيشنهاد كرده است ‏تا نهادهاي حقوق بشري تدبيري اتخاذ كنند و بهترين زندانبان همواره جايزه‌‌اي تعلق بگيرد مهر انگيز ‏كار در گفتار حقوقي امشب به اين مسئله پرداخته است :‏
مهرانگيز كار: مباني نظري آقاي عمادالدين باقي در ارتباط با حقوق بشر فراگير است و افق ‏گسترده‌‌اي دارد و در بهبود وضعيت زندانيان سياسي خلاصه نمي‌شود. شايد آقاي باقي نخستين ‏فعال ايراني حقوق بشر است كه به حوزه حقوق بشر همه جانبه نگاه مي‌كند و هر چند خود به مدت ‏زمان طولاني به لحاظ انتشار عقيده، زنداني سياسي بوده اما از آن هنگام كه آزاد شده وضعيت تمام ‏زندانيان و حمايت از حقوق همه زندانيان را در مركز توجه خود قرار داده است. اين ويژگي آقاي باقي ‏از او شخصيت منحصر به فرد حقوق بشري ساخته كه با وجود پايبندي عميق به باورهاي ديني و ‏عقايد خاص سياسيآن باور را با ترويج هنجارهاي حقوق بشري در تعارض نمي‌بيند. آقاي عمادالدين ‏باقي حمايت از حقوق زندانياني كه به اتهام ارتكاب جرايم عادي يا سياسي راهي زندان‌ها مي‌شوند را ‏تبديل به اساسنامه‌ا‌ي كرده كه انجمن حمايت از حقوق زندانيان بر پايه آن فعال شده است. به نظر ‏مي رسد آقاي باقي در دوراني كه متحمل زندان شده در اين نكته مهم غور و بررسي كرده كه موازين ‏حقوق بشر محدود نمي‌شود به مراعات متهمين زندانيان سياسي و مطبوعاتي. بلكه همه زندانيان، ‏حتي آدم‌كش‌ها داراي حقوقي هستند كه زندانبانان نمي‌توانند آن حقوق را از آنها سلب كنند و در ‏صورتي كه يك زندانبان، حقوق زنداني را نقض كند زنداني بايد بتواند در جايي دادخواهي كند. ‏معمولا قاضي ناظر بر زندان نخستين مرجع است اما بي گمان آقاي باقي به اين قناعت وجداني هم ‏رسيده است كه اگر از قاضي ناظر بر زندان‌هاي ايران اثري نداشته نباشد يا او مجري اوامر آمران رده ‏بالا بوده باشد زندانبان مي‌شود مامور اجرايي شكنجه نه آن شاغلي كه مقيد و مجبور است حقوق ‏زندانيان را مراعات كند. يك چنين زندانباني حتي از هواخوري كه حق هر زنداني است جهنمي ‏مي‌سازد. موازين جهاني حقوق بشر براي زندانيان سياسي و مراعات حقوق آنها ضوابط خاصي در نظر ‏گرفته و تفكيك آنها را از زندانيان عادي دستور داده است با اين حال تاكيد موازين جهاني حقوق بشر ‏بر مراعات حقوق زندانيان سياسي از اهميت و ضرورت حمايت از حقوق تمام زندانيان چيزي ‏نمي‌كاهد بي جهت نيست كه آقاي عمادالدين باقي متقاعد شده است به آموزش زندانبانان و تشويق از ‏زندانباناني كه حقوق زنداني را مراعات مي كنند و در حدود قانون نيازهاي انساني زنداني را هر كه ‏باشد تامين مي‌سازد. وكلاي دادگستري ايران بخصوص وكلايي كه حيطه كارشان دفاع از زندانيان ‏عادي بوده است عموما از تاثيرگذاري نقش زندانبانان باخبرند و به اين نگرش وسيع آقاي عمادالدين ‏باقي و افق ديد ايشان واقفند.‏
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 July 2019 [5]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1304 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.