جمعه 5 خرداد 1385

كانون‌هاي نزاع حقوق بشر و اسلام(قسمت پنجم-پي نوشت ها)

«پي‌نوشتها»
ـ منابع و ماخذي كه بيانگر اين رويكرد هستند:
الف‌: در ميان گروهي كه از موضع دفاع از دين و نفي دموكراسي و حقوق بشر و تساهل پرچم تضاد را برمي‌افرازند:
ـ فلسفه حقوق بشر. عبدالله جوادي آملي (قم‌. اسرأ.1375)
ـ خطبه‌هاي مصباح يزدي در نماز جمعه تهران‌
ب‌: در ميان غربياني كه از موضع دفاع از دموكراسي و نفي دين تضاد را مطرح مي‌كنند:
ـ Publishers . 2002) lewis,Bernard( East Middle the in Events and people Ideas, History: in Islam west Group
Press Newyourk: Oxford university 1994) Reprint) 1993)) Bernard lewis, west. the and Islam
- در مورد اين رويكرد مي‌توان منابع و نمونه‌هاي زير را مثال زد: 1 ـ كتاب اعلاميه جهاني حقوق بشر و انديشه علوي‌. محمد نصر(اصفهان‌،انتشارات فرهنگ مردم‌.1382) 2 ـ حقوق بشر دوستانه بين‌المللي‌. (رهيافت اسلامي‌) دكتر سيدمصطفي محقق داماد(تهران‌.مركز نشر علوم اسلامي‌. 1383)، 3 ـ اسلام و حقوق بشر. زين‌العابدين قرباني‌، 4 ـ يك كلمه‌.
ـ مضمون آيه 13 سوره حجرات در قرآن همين است.
- ن‌. ك‌. فلسفه حقوق بشر. عبدالله جوادي آملي‌. اين كتاب به تفصيل درباره ديدگاه مورد بحث سخن گفته است‌. آنچه در اينجا آمد با الهام از آن و ساير مقالات و نيز دلايل قابل انتزاع از اين رويكرد است‌.
- وَ سَخرلَكم ما في السَماوات‌ِ وَ مافي‌الارض‌ِ جميعاًمِنه (جاثيه 13).
- نظام حقوق زن در اسلام مرتضي مطهري‌. (تهران‌. صدرا. 1376) ص 159.
- بيست گفتار صفحه 47 .
- ن‌. ك‌. ناقد. (ماهنامه تخصصي در حوزه‌هاي فلسفه و الهيات‌) سال اول‌، شماره دوم‌، فروردين و ارديبهشت 1383. مقاله‌: حقوق عليه حقوق به قلم محمد حبيبي مجنده‌، ص 68، 69، تلخيص و برداشت آزاد.
- ن‌. ك‌. فصلنامه علمي‌، پژوهشي نامه انجمن جامعه‌شناسي ايران‌، دور پنجم شماره 1 مورخه 1383 مقاله‌: گفتمان گفتگو در اسلام‌، به قلم‌: عمادالدين باقي يا به آدرس .www.EmadBaghi.com
- اعلاميه جهاني حقوق بشر و انديشه علوي محمد نصراصفهاني‌.ص 37و38

- مجموعه اسناد بين‌المللي حقوق بشر. جلد اول (تهران‌. دانشگاه شهيد بهشتي‌. 1381) ص 96.
- در سايت شخصي‌ www.Emadbaghi.com موجوداست‌. متن انگليسي‌آن توسط دانشگاه ‌استنفورد دردست آماده‌سازي براي انتشار است‌.
- ن‌.ك‌. مقاله حق زيستن يا مردن به كوشش دكتر حسن رضايي (همكار پژوهشي كتابخانه كنگره آمريكادر مطالعات حقوق اسلامي‌) سايت ايران امروز شنبه 20 فروردين 1384 برابر با 4/13/2005.
- روحانيت و قدرت‌. بخش گفتمان‌هاي ديني عصر مشروطه‌.
- جنبش اصلاحات دموكراتيك در ايران‌. مقاله پروژه مسخ جمهوريت‌.
- براي نمونه‌: مقاله جان اسپوزيتو در كتاب‌: تساهل در اسلام‌. ص 88.
- گفت‌وگوي هانتينگتون با هفته‌نامه دي‌سايت‌، چاپ آلمان ترجمه شده در روزنامه همشهري 23 شهريور 1381 ضميمه شماره 120.
- ماهنامه فرهنگي‌، علمي و خبري گزارش گفت‌وگو (وابسته به مركز بين‌المللي گفت‌وگوي تمدن‌ها). سال اول‌. شماره 2. مهرماه 1381. ص 91 ـ 90 مقاله جك استراو با عنوان «اسلام در اروپا» يا «اسلام اروپايي‌».
- به نقل از كتاب منتشر نشده مدلي براي تحقق دموكراسي در ايران‌از همين قلم‌.
- نگاه كنيد به بحث حقوق بشر يا حقوق مومنان‌. روزنامه شرق سه‌شنبه 11 آذر 1382 برابر با 2 Dec 2003 و يا متن كامل آن در سايت www.Emadbaghi.com.
- Pearson . 1995)) Bernard. lewis, ed. 1st years, 2000 last the of History Brief A East: Middle education.
- در اين سمينار با پافشاري اينجانب پنل فوق‌العاده‌اي اعلام شد و اين موضوع مورد مناظره قرار گرفت‌.
- تساهل در اسلام‌، خالد ابوالفضل‌. ترجمه محمدتقي دلفروز (تهران‌. نشر كوير. 1383) ص 25.
عنوان اصلي كتاب‌: 2002 Press. Beacon Publisher: Fadl El Abou Khaled author: Islam in Tolerance of Place The.
- التسامح في الاسلام‌. الدكتور شوقي ابوخليل (بيروت‌. دمشق‌. دارالفكر.1415 ق‌.1994م‌. الطبة الثانية‌) ص 22-20. اين كتاب توسط روحاني فاضل سيدرضا حسيني امين به زبان فارسي ترجمه شده و در آستانه نشر است‌.
- حقوق مخالفان‌، عمادالدين باقي‌، (تهران‌، نشر سرايي‌، چاپ دوم‌، 1381)، ص 49، 50.
- همان‌، ص 49 و 50.
- ن‌.ك به دو روايت از امام صادق‌. اصول كافي‌. كليني‌. ج‌ص‌و از امام علي نهج البلاغه نامه 14.
- از جمله مائده / 48 و هود / 118.
- حجرات / 13.
- تاملات تنهايي ـ ديباچه‌اي بر هرمنوتيك ايراني ـ حسن يوسفي اشكوري (تهران‌، سرايي‌، 1382) صفحه 143 تا 148.
- فقه استدلالي‌. سيدمحمد جواد موسوي عزوي (تهران‌.اقبال‌.1377) ص 613-609 تحت عنوان ادله قائلين به قتل مرتد.
- گفتمان‌هاي ديني معاصر (تهران‌.سرايي‌.1382) دو پندار در ترازو .
- ن‌.ك‌. جلوه حق‌. ناصر مكارم شيرازي‌.
- در مورد بحث كتب ضلال و آرأ فقها و مفسران نگاه كنيد به مجله آينه پژوهش شماره 36 مقاله محمدعلي سلطاني و نيز مقاله‌: آيا سانسور كتاب مبناي شرعي دارد به قلم محمدتقي فاضل ميبدي‌.
- مجله كيان‌. خرداد وتير 1378 ش 47 مقاله آيت‌الله منتظري در پاسخ سروش‌.
- اقتصاد اسلامي‌. مرتضي مطهري‌.ص 170 .
- مباني فقهي حكومت اسلامي‌. آيت الله منتظري‌.
- نظام حقوق زن در اسلام‌. مرتضي مطهري (تهران‌. صدرا. 1376 چاپ 23) ص‌عدل الهي‌. مرتضي مطهري (مجموعه آثار 1) (تهران‌.صدرا. 1372) ص 125و126. حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد. محمد حكيم پور (تهران‌. نغمه نوانديش‌. 1382) ص 120 - 127.
- رساله عمليه آيت‌الله منتظري (تهران‌.سرايي‌. 1380 چاپ هجدهم‌) مسئله 2668 ص 475.
- متن كامل حديث در اخبارالطول ص 191 (به نقل از اعلاميه جهاني حقوق بشر و انديشه علوي ص 72).
- رساله عمليه آيت‌الله منتظري‌. مسئله 2585 بند 5 ص 463 و مسئله 2591 ص 464.
- مجله جامعه‌نو. شماره 17 تير 1382. مقاله زنان در حق طلاق با مردان برابرند. احمد قابل‌.
- ن‌.ك‌. قضاوت زن در فقه اسلامي همراه با چند مقاله ديگر. آيت الله صالحي نجف آبادي (تهران‌.اميدفردا.1384).
- منتخب الاحكام‌. آيت‌الله صانعي (قم‌. دفتر آيت‌الله العظمي صانعي‌. 1380. چاپ سوم‌) ص 298.
- جامع عباسي‌. شيخ‌بهأالدين عاملي (تهران‌. فراهاني‌.بي‌تا) چاپ سنگي‌. ص 350 (باب شانزدهم‌). براي زيست‌نامه شيخ ن‌.ك‌: شيخ بهايي در آيينه عشق اسدالله بقايي (اصفهان‌. گلها و شهرداري اصفهان‌. 1371).
- جواهرالكلام ج 34 ص 32.
- وسايل‌الشيعه‌. محمدحسن حر عاملي‌. (قم‌.آل‌البيت‌. 1416 ق‌) ج 29 باب 5 ص 205 و 206.
- به نقل از درس خارج آيت‌الله صانعي و نيز بنگريد به منتخب الاحكام‌. ص 314 و 315
- ديدگاه‌ها در حصر. آيت‌الله منتظري (قم‌. دفتر آيت‌الله منتظري‌. پاييز 1381) ص 541 و 542 پاسخ به استفتأ مهندس طاهري نماينده نجف‌آباد در مجلس به تاريخ 19/9/1380.
- در تورات سفر پيدايش باب 2 آيات 24 تا 31 (كتاب مقدس‌. نشرايلام‌. چاپ سوم‌. 2002م‌.ص‌) و نيز در انجيل برنابا باب 11 آيات 9-7 و 33-29 همين مضامين آمده است هر چند انجيل برنابا از نظر مسيحيان اعتبار اناجيل چهارگانه را ندارد.
- اسفار اربعه با حواشي ملاهادي سبزواري ج 7 ص 136.
- با الهام از حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد. ص 124 و 125.
- علامه طباطبايي در تفسير الميزان‌، جمعي از مفسران در تفسير نمونه‌، مرتضي مطهري در نظام حقوق زن در اسلام و شخصيت و حقوق زن در اسلام نمونه هايي از اين منابع هستند.
- فروع كافي‌. محمديعقوب كليني‌. (بيروت‌.دارالتعارف للمطبوعات‌. 1413.هـ 1993.م‌) جلد 7. كتاب مواريث‌. ص 94-93 باب 51 .
- شخصيت و حقوق زن در اسلام‌. ص 75.
- ن‌.ك‌. دراسات في ولايت الفقيه‌. آيت‌الله منتظري‌. جلد 1 ص 335 .
- احمد بهشتي‌.
- ن‌.ك‌: قرآن‌. سوره نمل‌. آيات 24 تا 44 .
- زن و پيام‌آوري‌. مرتضي فهيم كرماني‌. (تهران‌. دفتر نشر فرهنگ اسلامي‌. 1374).
- مجله پيام هاجر، سال هفدهم‌. شماره 226 زمستان 1375. نشريه پيام هاجر در شماره 227 بهار 1376 نيز غير از اين مصاحبه را دوباره تكرار كرد.
- آيت‌الله‌منتظري‌از نادر علمايي‌است‌كه‌در تفسير و شرح‌ يك‌ دوره ‌كامل ‌نهج‌البلاغه ‌كامياب‌ بوده ‌و اين ‌مجموعه ‌با عنوان‌ زير انتشار يافته ‌است: شرح‌ نهج‌البلاغه. آيت‌الله ‌منتظري (تهران. نشر سرايي1380 .(
- درسهايي از نهج‌البلاغه، (سلسله ‌درس‌هاي اسلامي) سيد علي خامنه‌اي. انتشارات سيد جمال (قطع رقعي – 155 صفحه)، صفحات 20 – 22.
- نگاه ‌كنيد به ‌قرآن ‌سوره ‌نمل‌، آيات ‌تا 44.
- مجله‌ پيام‌هاجر، سال‌ هفدهم. شماره ‌زمستان‌. 1375 نشريه‌ پيام‌هاجر در شماره ‌بهار 1376 نيز غير از اين ‌مصاحبه ‌را دوباره ‌تكرار كرد. (اين مقاله در كتاب شهر مدرن. نشر سرايي. 1384 آمده است).
- مجله‌ زنان. سال‌ هشتم، آبان ‌شماره‌.
- شخصيت و حقوق زن در اسلام‌. مهدي مهريزي (تهران‌.علمي و فرهنگي‌.1382) ص 309 و 313.
- در اين زمينه نگاه كنيد به حقوق مدني و حقوق تطبيقي‌. سيد حسين صفايي (تهران‌. ميزان‌.75) ص 278-276.
- شخصيت و حقوق زن در اسلام‌. ص321.
- تحرير الوسيله‌. آيت الله خميني‌.(تهران‌. اعتماد.1403ق‌)چاپ چهارم ج 2. ص 274 و273 مسئله 1.
- جواهر الكلام‌. شيخ محمدحسن نجفي (بيروت‌. دارالحيأ التراث العربي‌. 1981م‌) جلد 31. ص 202 و 207.
- همان.
- مالكيت در اسلام‌. آيت الله طالقاني‌.
- ن‌. ك‌: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه (الجزء الاول‌. من منشورات مكتبة العلامة‌. قم‌) ص 260 چاپ سنگي‌.
- ن‌.ك‌: Hoffman.P dennis By: JusTic. Criminal.
- الروضة البهيه في شرح اللمعة الجزء الثاني (قم‌. مكتب الاعلام الاسلامي 1416 ق 1374 ش‌) كتاب التدبير. المكاتبه‌. الاستيلاد و ر. ك‌.
- همان منبع‌، كتاب العتق‌.
- همان منبع‌. كتاب النكاح‌. الفصل الخامس في نكاح الامأ (در نكاح كنيزان‌).
- روضه كافي 8/69 حديث 26 (به نقل از كتاب ديدگاه‌ها فقيه عاليقدر آيت‌الله العظمي منتظري‌).
- نهج‌البلاغه‌، نامه 31.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.