شنبه 16 تیر 1386

گفتگو با راديو فرانسه درباره بيانيه ديده بان حقوق بشر پيرامون اعدام هاي زير18سال در ايران

1تير1386(2007 June22)
اعتمادي:چنانكه در خبرها شنيديد سازمان ديده بان حقوق بشر در آخرين گزارشش در مورد ايران نوشته كه اين كشور در سال 2004 ميلادي تا كنون 17 كودك بزهكار را اعدام كرده است و بعضاً كودكان اعدام شده تنها 15 سال داشته‌اند.مهمان ما در اين بخش از چشم‌انداز آقاي عمادالدين باقي است رئيس انجمن پاسداران حق حيات در ايران است.
آقاي باقي آيا اعدام افراد زير 18 سال در ايران با قوانين بين‌المللي كه ايران از جمله امضاكنندگان آنهاست تعارض دارد يا منطبق است بر قوانين جاري كشور؟
باقي:به طور كلي ما در ايران يك رشته قوانين داخلي داريم كه اين قوانين در پارلمان تصويب مي‌شوند بعد شوراي نگهبان آنها را تاييد مي‌كند و ابلاغ و اجرا مي‌شوند و در واقع حكم قانون دارند اما يك رشته قوانين هستند كه مسير داخلي را طي نكرده‌اند مثل ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي واعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون حقوق كودك.اينها را دولت جمهوري اسلامي به عنوان نماينده حقوقي كل نظام جمهوري اسلامي امضا كرده‌ و اين قوانين هم بعد از اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران امضا مي‌كند در حكم قوانين داخلي هستند و حتي در يكي از مواد ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي قيد شده كه اين قوانين بايستي در قوانين اساسي كشورهاي امضا كننده اعمال شود به عبارت ديگر اين قوانين يا باصطلاح ميثاق‌هاي بين‌المللي ورود بر قوانين داخلي دارند چون همان موقع كه دولت امضا مي كند متعهد مي‌شود به يكي از بندهاي آن كه مي گويد بايستي آن را در قوانين اساسي دولت‌هاي امضا كننده اعمال كنند ما در واقع بايستي توجه كنيم كه علاوه بر تعهد حقوقي كه دولت ايران دارد يك تعهد شرعي هم براي او ايجاد مي‌شود. از آنجايي كه يكي از قواعد فقهي مأخوذ از قرآن از آيه «اوفوا بالعقود»وجوب وفاي به عهد است و وجوب وفاي به عهد به دليل اينكه از نص صريح قرآن گرفته شده حاكم بر احكام ديگر است و يك نوع سيطره دارد بنابراين به استناد اين قاعده ديني وقاعده فقهي مأخوذ از قران هم اين ميثاق‌هايي كه ايران امضا مي‌كند(مثلاً فرض كنيد كنوانسيون حقوق كودك) لازم‌الاجرا هستند همانطور كه قانون اساسي ايران لازم‌الاجراست.به همين لحاظ مي‌شود گفت به يك اعتبار يك تناقض وجود دارد بين بعضي از قوانين عادي در ايران كه اين قوانين اجازه مي دهند افراد به سن بلوغ شرعي كه مي رسند (دختران 9 سال و پسران 15 سال) اينها مجازات ببينند و اعدام شوند از طرفي اين ميثاق‌هايي كه دولت ايران امضا مي‌كند اينها را ممنوع مي كنند. اين تناقض‌است اما اين تناقض قهراً بايستي به نفع قوانين وميثاق‌هاي حقوق بشري حل شود بخاطر اينكه آنها بنا به استدلالي كه قبلاً عرض كردم ورود دارند بر اين قوانين عادي داخلي .

اعتمادي:در عين حال آقاي باقي چرا دولت ايران معاهدات بين‌المللي را امضا مي‌كند كه از پيش مي داند كه بر اساس قوانين حاكم بر كشور قادر به اجراي آنها نيست؟
باقي:اينجا دو نكته است يكي اينكه ميثاق‌ها و پروتكل‌هايي كه دولت ايران امضا مي كند بعضي از آنها با اعلام حق شرط يا اعلام تحفظ است و بعضي‌ها بدون اعلام شرط. مواردي كه اعلام شرط مي شود (مثل فرض كنيد كنوانسيون حقوق زنان)آنجا يك مفرّي از لحاظ قانوني باز گذاشته شده كه بتوانند ضمن اينكه كنوانسيون را امضا مي‌كنند به بعضي از موارد آن ملتزم نباشند.در موادي كه اعلام شرط نمي‌شود كار دشوارتر است يعني اينكه دولت آن را دربست پذيرفته است. نكته دوم اينكه ما يك مشكل درساختار تفكيك قوا در ايران داريم يعني اينكه فرض كنيد گاهي اوقات كنوانسيوني پذيرفته شده و امضا شده ولي بعضي‌ها فقط به دليل اينكه تبديل به قانون عادي نشده خودشان را ملزم به رعايت آن نمي بينند. به هر حال وقتي كه دولت يك چيزي را امضا كرد او به نمايندگي ازكل جمهوري اسلامي امضا كرده وهيچ مديري در هيچ سطحي از سطوح حق ندارد كه به يك دليل يا بهانه‌اي از اجراي آن قانون تمرد كند.
اعتمادي:از توضيحات شما خيلي ممنون هستم .به شنوندگان يادآوري مي كنم كه شما رييس انجمن پاسداران حق حيات هستيد.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.