شنبه 13 بهمن 1386

چگونه نسل انقلابي، اصلاح طلب شد؟

مجله هفتگي شهروند شماره پياپي67 مورخ يكشنبه14بهمن1386
يكي از پرسش هايي كه به كرات با آن مواجه مي شويم اين است كه چرا و چگونه كساني كه حادثه اشغال سفارت امريكا را در 1980 آفريدند اينك در زمره چهره‌هاي اصلاح طلب و ميانه‌رو و يا حتي موافق رابطه با امريكا هستند؟ به عبارت ديگر چرا و چگونه عناصر انقلابي راديكال تبديل به اصلاح طلب شده‌اند؟
اين پرسش را در دو بخش پاسخ مي‌دهم. نخست: تبيين كلي پروسه تغيير و دوم: تبيين موردي اشغال سفارت امريكا
پروسه تغيير
فهم چرايي و چگونگي تبديل عناصر انقلابي به اصلاح طلب نيازمند نگاهي جامعه شناسانه است.
1- بسياري از چهره‌هاي شناخته شده اصلاح طلب امروز در بحبوحه انقلاب جزو چهره‌ها و رهبران انقلاب و نخبگان نبوده و جزو توده مردم به شمار مي‌آمدند. جوانان فعال و انقلابي كه درصف مردم، دانش آموزان و دانشجويان قرار گداشتندو افرادي عادي بودند.
پاره اي از تحليل‌گران هنگامي كه مي‌خواهند انگيزه‌هاي انقلابي را تعريف كنند به جامعه نگرشي يكپارچه دارند. به عبارت ديگر تمامي آناني را كه در انقلاب مشاركت كرده‌اند اعم از رهبران و توده مردم يكدست و همنوا و داراي انگيزه‌هايي واحد مي پندارند ولي واقعيت اين است كه بايد در انگيزه يابي ها، توده مردم را از نخبگان تفكيك كرد. دليل آنكه اين نقطه از متن را براي بحث برمي‌گزينم اين است كه اصولاً انقلابات در شرايط فقدان جامعه مدني روي ميدهند يعني در وضعيت فقدان نهادهاي حائل و واسط ميان ساختار قدرت و جامعه. نخستين مشخصه اينگونه جوامع دو قطبي شدن است كه دريك سوي آن اكثريت توده هاي مردم و درسوي ديگر اقليت قرار دارند. اين اقليت شامل اپوزيسيون و نخبگان است. از حيث جامعه شناختي مراد از نخبگان اعم از نخبگان حاكم و غير حاكم مي باشد. در چنين جامعه‌اي هر چند كه نخبگان غير حاكم از دل توده بيرون مي‌آيند اما هنگامي كه افرادي از توده مردم به نخبگان مي‌پيوندند زبان و ادبيات آنها تغيير مي كند. من در انقلاب سال 1979 هفده سال داشتم و بسيار فعال بودم . مشاهده كرده‌ام كه آنچه در ذهن توده مردم مي‌گذشت همان چيزهايي نبود كه در جامعه روشنفكر و نخبه مطرح بود. اينان بحث هاي ديگري داشتند و جامعه پنداري ديگر داشت كه فقط درپاره اي نقاط به اشتراك مي رسيدند؛ اما يگانگي نخبگان و توده تبليغ و تصور مي شد. اكثريت مطلق جامعه تا چند ماه پيش از پيروزي انقلاب يك جمعيت كاملاً غير سياسي را تشكيل مي‌دادند. بسياري ازدانش‌آموزان دبيرستان ما حتي نام نخست وزير كشور رانمي شناختند. طبيعي است در چنين جامعه‌اي كه اين سان با سياست و امور سياسي كشورش بيگانه است، گفتماني كه دراقليت اپوزيسيون و نخبگان جامعه جريان دارد با آنچه در توده مردم وجود دارد داراي فاصله بسياري است.
بنابراين شكل‌گيري گرايش به شورش در توده هاي مردم بيش از هر چيز به وضعيت زندگي و موقعيت اجتماعي خودشان باز مي‌گردد براي مثال نا امني شغلي، نا امني اقتصادي و يا پاره اي از مشكلاتي كه ريشه اجتماعي دارند همچون اختلافات درون خانوادگي . دريك مقطع خاص اين نارضايتي ها و گرايش‌هاي شورش گرانه مردم به ايده آل هاي روشنفكران و اقليت اپوزيسيون پيوند مي خورند و اين پيوند به سرعت گسترش مي يابد و فراگير مي‌شود. در توضيح اين نكته مي توان يادآور شد كه تا پيش از حادثه جمعه سياه يا 17 شهريور 1357 هنوز دو نيروي انقلابي و ضد انقلابي تصميم خود را اتخاذ نكرده و موازنه گذشته ميان آنان برقرار بود. گروه‌هاي كوچكي در سطح محله ها و يا شهر بسيج شده و تظاهرات كردند و شعار دادند اما اكثريت مردم تماشا گر بوده و به آن نمي‌پيوستند و هنوز تصميمي اتخاذ نكرده بودند. در حالي كه اين مردم از حيث زندگي شخصي خويش هر كدام به دليلي ناراضي محسوب مي‌شدند.
از شهريور 1357 به بعد اين مردم در مقياس وسيع‌تري در اختيار اپوزيسيون قرار ميگيرند. اگر پيش از آن بخشي ازنيروها با انگيزهمذهبي وارد كارزار مي‌شدند اين انگيزه ها نيز سياسي‌تر گرديد. يكي از رخدادهايي كه اين فرايند را تشديد كرد افشاگري‌هايي بود كه درباره فسادهاي مالي و يا وضع زندان‌ها صورت مي‌گرفت. در جامعه‌اي كه اطلاع رساني وجود نداشت و فضا بسته بود ناگهان بيانيه هايي دست به دست مي‌چرخيد و آگاهي هايي در مردم پراكنده مي‌شد كه تماشا گران را به اين نتيجه مي‌رساند و متقاعد مي‌ساخت كه آنانكه به خيابان‌ها آمدند دلايلي دارند. رژيم شاه كه در اثر اين افشاگري ها دربرابر سوالات اساسي قرار گرفته بود نمي‌توانست به آن پاسخ دهد و يا مردم به پاسخ ‌هايش اعتماد نداشتند. رژيم شاه با غير سياسي كردن مردم براي خود احساس امنيت تدارك ديده بود اما از همين نقطه آسيب ديد و نشان داد كه در يك جامعه سياست ‌زدايي شده رژيم حاكم بر خلاف تصور خودش بيشتر در معرض خطر است. اگر مردم سياسي بودند در مورد داده هاي افشاگرانه پوسش مي‌كردند، منبع و ماخذ آنهاو اعتبار داده هاي افشاگرانه را مورد بررسي قرار مي‌دادند اما غير سياسي كردن جامعه رژيم را شبيه قارچي مي‌سازد كه ريشه ندارد. به همين سبب هنگامي كه مردم آرام آرام عصيان مي‌كنند و به موازات آن آرمان و يوتوپيا كسب مي‌نمايند از طريق همان اتصالي كه به اقليت نخبه و اپوزيسون يافته اند گرايش هاي شورشگرانه‌شان به جريان انقلاب تبديل مي‌شود. در همين اثناء به حافظه تاريخي خويش نيز مراجعه مي‌كنند و آرمان‌هايشان مشروعيت تاريخي هم مي‌يابد و احساس مي‌كنند اين آرمان‌ها، خلق الساعه نبوده‌اند.
بطور خلاصه؛ ابتدا بدون هيچ آرمان بلند پروازانه و انقلابي (كه بعدها در ذهن انسان شكل مي‌گيرد) در واكنش به شرايط موجود اجتماعي و اقتصادي و ناامني‌هاي اخلاقي، نوعي ميل و گرايش به شورش در «من» شكل مي‌گيرد و انگيزه‌هاي اوليه عمل و اعتراض تدارك مي‌شود. به تدريج در اثر ارتباطات و تعاملات به ويژه پيوندي كه توده ناراضي با نظريات نخبگان پيدا مي‌كنند، آرمان هم بر آن افزوده مي‌شود و اين آرمان‌ها، اعتراض به وضع موجود را به خواسته‌اي براي دگرگوني وضع موجود مبدل ‌مي سازد.
بنابراين با لحاظ كردن تفاوت ظريفي كه گفته شد، در ذهن نوع ما كه از آغاز انقلاب به مثابه يك عضو از توده حركت كرديم، مفهوم تحول و انقلاب به صورتي كه بعداً حادث شد وجود نداشت و انقلاب پا به پاي عمل ما شكل مي‌گرفت. پيوند با آرمان‌هاي تاريخي مانند الگوي عدالت علوي (يكي از پيشوايان اسلامي در 1400 سال پيش كه نزديك به 5 سال حكومت كرد) كه سالها از طريق منبرها يا تريبون‌هاي وعظ روحانيون شنيده بوديم خواست دگرگوني را به وجود مي‌آورد. خواسته‌هايي از اين قبيل كه ديگر كسي زندان نرود، شكنجه نشود، فقير نباشد، حاكم ستم نكند و ...
1-انقلاب‌ها همواره با يك رهبري كاريزماتيك رخ داده‌اند اما پس از پيروزي انقلاب اين كاريزما به علت روز مرگي و روتينه شدن به تدريج افول مي‌كند و كارآمدي گذشته‌اش را از دست مي‌دهد. از اين پس رهبري براي حفظ كارآمدي خويش به سازو كارهاي قدرت نيازمند است. اعمال زور از يك طرف و مشروعيت انقلابي و توده‌اي داشتن از طرف ديگر راه را براي واكنش‌هاي براندازانه و انقلابيگري مسدود يا بسيار دشوار مي‌سازد.
3-رفتار جمعي در جريان انقلابات موجب مي شود كه افراد در ميان انبوه خلق از خود بي خود شده و استحاله شوند و كنش هاي عاطفي بر سنجيدگي و حسابرسي و كنش عقلاني غلبه كند. پس از مدتي كه از انقلاب سپري مي‌شود در اثر ان روز مرگي ها از يكسو و مواجه شدن دولت انقلابي با مسايل و مشكلات واقعي (كه ديگر شعار‌ها از عهده حل آن برنمي‌آيند) فرد مجبور است واقعگرا شود و به سوي عقلانيت عزيمت كند. بنابراين موازنه گذشته بهم ‌خورده و به تدريج كنش هاي عقلاني غلبه مي‌كند. در بحبوحه انقلاب، شعار هاي بلند پروازانه سرداده مي‌شود و گمان مي‌كنند به سادگي مي توان به اهداف اعلام شده رسيد اما در عمل با موانعي روبرو مي شوند كه نشان مي‌دهد شعار دادن آسان و عمل كردن دشوار است. و اينهمه زمينه واقعگرايي را فراهم مي‌سازد.
4-نيروهاي انقلابي به تجربه در‌ مي‌يابند كه انقلاب، پاسخگوي همه مشكلات نيست و تنها درمرحله تحول بنيادين وضع موجود و تغيير رژيم سياسي، كارآمدي دارد اما پس از آن ديگر اين انقلاب نيست كه پاسخگوي مشكلات است بلكه به مديريت، تدبير و سنجيدگي و واقع بيني نياز است.
5-نيروهاي انقلابي با مطالعه سرنوشت ساير جنبش هاي انقلابي دريافته‌اند كه هيچيك از انقلابات نتوانسته‌اند به اهداف و آرمان‌هاي اعلام شده خويش دست يابند و همين نكته آنها را مجاب مي‌كند كه متوسل به روش اصلاحي شوند. آنها مايل نيستند هزينه هاي انقلاب را بار ديگر بپردازند و شاهد خرابي هاي ناشي از آن باشند به همين دليل مي‌گويند يك نسل دو بار انقلاب نمي‌كند. آنها با استفاده از تجربه خود مي‌گويند مي توان اهداف را با روش‌هاي كم هزينه تري تعقيب كرد.
6-در شرايط قبل از انقلاب به اين علت كه اصلاحگري امكان ندارد و ساخت سياسي بسته است و اصلاح يعني ايجاد تغييرات در چار چوب حقوقي و نظام موجود مسير نيست انقلاب گريز ناپذير مي‌شود خصوصاً درصورتي كه آن رژيم سياسي اصلاح ناپذير ، فاقد مشروعيت هم باشد.
مانند رژيم پهلوي كه پدر توسط كودتاي انگليسي سيد ضيا و رضا خان به قدرت رسيده و پسر با اشغال ايران توسط متفقين بر مسند نشانده شد و با كودتاي 28 مرداد دو باره قيام ملي سركوب و به قدرت بازگشته و از بنياد فاقد مشروعيت است. پس از انقلاب به دليل اينكه نظام موجود از سابقه مردمي و مشروعت برخوردار است و نوعي اقتدار دارد به گونه‌اي كه بخشي از مخالفان تندرو را از پاي درمي‌آورد. ساير مخالفان وضع موجود متقاعد مي شوند كه درهمين چارچوب دست به اصلاح بزنند: به عبارت ديگر يك امر ما تقدم(apriori) در انتخاب تز اصلاح نقش كليدي دارد.
7-آنچه تاكنون گفته شد درباره زمينه‌هاي تكوين اصلاحگري است اما اين پرسش را كه چرا برخي افراد اصلاح طلب مي‌شوند نمي توان بدون توضيح درباره چگونگي فرايند اصلاحگري پاسخ داد. انقلاب پس از انكه مشمول مرور زمان شد براي نسل پس از انقلاب به يك واقعه تاريخي تبديل مي‌شود كه پيوند عاطفي با آن ندارند و فقط بخشي از تاريخ اخير آنها محسوب مي‌شود. براي نسل انقلابي هم ممكن است گرد و غبار نسيان بر خاطره‌ها بنشيند و پس از يكي دو دهه فقط نيم خاطره‌اي از آن باقي بماند اما به دليل اينكه خودشان آفريننده اين رويداد بزرگ بوده‌اند نوعي تعلق خاطر و پيوند عاطفي با آن دارند و انقلاب براي بسياري از آنان ، حتي پس از سالها، يك پديده نوستالژيك است.
8- از سويي نسل انقلابي كه شرايط پيش از انقلاب را درك كرده و باور دارد كه در برابر مشكلات عميق موجود راهي جز انقلاب نبوده و به بيان ديگر انقلاب ها را به وجود نياورده‌اند بلكه انقلاب‌ها مي‌آيند و همچنين باور دارد كه اهداف انقلاب، مقدس و ارزشمند بوده‌اند و جنبش اجتماعي براي تبديل ديكتاتوري به دموكراسي ، فقر و استثمار به عدالت و وابستگي به استقلال پديد آمده‌است اكنون برآن مي شود كه با تفكيك حساب نظام سياسي از انقلاب، بتواند از آرمان‌ها و دستاورد‌هاي انقلابي دفاع كند.
بخشي از فرايند اصلاحگري به تلقي نيروهاي انقلابي در مورد شيوه دفاع از دستاورد‌هاي انقلاب باز مي‌گردد. برخي از آنان تصور مي‌كنند كه بهترين راه ماندگاري انقلاب، رعايت تسامح و تساهل و انعطاف پذيري است كه مي‌تواند مانند عصر انقلابي ، گروهها و گرايشات مختلف را به همزيستي برساند. آنها در صورت لزوم دست به ارائه تفسير مجددي از اصول و آرمان‌هاي انقلاب مي‌زنند كه با تفسير‌هاي رسمي دولتي مغاير است. آنها چون تجربه انقلاب را درك كرده و مشاهده كرده‌اند انعطاف ناپذيري، موجب شكنندگي و تكوين جريان براندازي است لذا بر آن هستند كه حفظ نظام انقلابي هم در گرو انعطاف داشتن و روا داري است. از اينرو هر چه ما بتوانيم كساني را كه بيرون از دايره نيروهاي انقلابي هستند به درون اين دايره بياوريم انقلاب و ارزش هاي انقلابي ماندگارتر مي‌شوند. در طرف مقابل آنان كساني هستند كه گمان مي‌برند هرچه انعطاف بورزيد و دايره را وسيع‌تر بگيريد موجب رقيق شدن جريان انقلابي و استحاله ارزش هاي انقلابي مي‌گردد و در دراز مدت چيزي از انقلاب و خلوص ايدئولوژيك نمي‌ماند.
9-علت ديگري كه بر قبض و بسط دو نگرش فوق تاثير مي‌گذارد تفاوت «نگاه از درون» و« نگاه از بيرون» است. بسياري از نيروهاي انقلابي ماداميكه در درون ساخت قدرت هستند از درون به مساله مي‌نگرند و بيشتر متمايل به شيوه دوم (حفظ خلوص و دايره محدود ياوران و همراهان) هستند. آنان غالباً اسير پنداري مي‌شوند كه براي حفظ وضع موجود و اجتناب از انعطاف مي‌كوشد اما هنگامي كه به هر علتي از كاست قدرت بيرون مي‌آيند يا رانده مي‌شوند و به تدريج تلقي‌ها و نگرش‌هايشان دستخوش تغيير مي‌گردد. براي مثال افرادي كه در دوره‌هاي بعدي وزير يا نماينده مجلس نمي‌شوند و يا بخاطر اينكه جدال‌هاي ايدئولوژيكي پس از انقلاب منجر به توليد يك فرايند خودپسندي و خود معياري مي‌گردد و برخي از نيروها به دليل اينكه كاملاً تابع يا منطبق با تفسير آنها از ايدئولوژي رسمي عمل نمي‌كنند كنار گذاشته مي‌شوند. آنانكه از بيرون به قدرت نگاه مي‌كنند بيشتر متوجه معايب قدرت و معايب شيوه‌هاي خويش مي‌گردند آنگاه درمي يابند اكنون كه دربيرون از حوزه قدرت قرار دارند و درمعرض نامهرباني‌ها هستند در حقيقت قرباني همان نگرشي هستند كه پيشتر در درون كاست قدرت داشتند. بدين ترتيب برخي رفتارهاي انقلابي گذشته دچار چالش و پرسش مي‌شوند و با قربانيان ديروز احساس همدردي و همدلي و همنوايي مي يابند.
اشغال سفارت تا تمايل به غرب
براي درك درست رويدادي كه بازتاب وسيع و عميقي در سطح جهان يافت و تاثير ماندگاري بر روابط ايران و امريكا بلكه ايران و غرب نهاد بايد پوسته سياست را شكافت و به جهاني وسيع‌تر و اجتماعي وارد شد. بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چرا مردم ايران و احزاب و شخصيت‌هاي سياسي به صورت يكپارچه به حمايت از اشغال سفارت امريكا پرداختند. تمام گروه‌هاي مخالف حكومت كنوني ايران كه درتلاش براي براندازي ان هستند، آن روز هواداران خويش را در حمايت از اين رويداد بسيج مي‌كردند. بايد با روش تفهمي و مردم شناسي به درون فهم و پندار بازيگران و كنشگران آن روز رفت و فهميد كه چه انديشه اي آنان را به شوق و تشويق در ماجراي اشغال سفارت امريكا وا مي داشت ؟ گرچه قلمرو مطالعه، قلمرو غير مستقيم است و كنشگران يا در دسترس نيستند يا اينكه امروزه تغيير نگرش داده‌اند اما اجمالاً مي توان گفت كه اشغال سفارت امريكا و تداوم اشغال سفارت دو مقوله جداگانه است. اگر اشغال سفارت امريكا را حتي دولتمردان امريكايي قابل توجيه مي‌دانستند و برابر اسناد به دست آمده از سفارت آن را پيش بيني مي‌كردند و اگر خاطرات منتشر شده مقامات كاخ سفيد پس از اين ماجرا نشان مي‌دهد كه پيش از اشغال سفارت در ميان آنها اين بحث جريان داشت كه پذيرفتن شاه موجب سوء تعبير و نگراني و در نتيجه خشم ايرانيان خواهد شد و اگر برخي دولتمردان امريكا اين حادثه را واكنش طبيعي ملت ايران تلقي كردند و اگر اشغال كنندگان سفارت در آغاز برآن بودند كه به مدت سه روز سفارت را تسخير كرده سپس آن را تخليه كنند اما ادامه اشغال سفارت بود كه منشاء مشكلات ملي و بين‌المللي گرديد و پيش از آنكه يك واكنش طبيعي باشد يك منازعه سياسي بود. اينكه چرا اشغال سفارت امريكا تداوم يافت يك موضوع سياسي و جداگانه است. آنچه هدف اين فراز از نوشتار است بررسي همنوايي اجتماعي و ملي با فاز اول يعني اشغال سفارت امريكاست. سه عامل مشخص را مي‌توان در اين رابطه ذكر كرد:
1-خاطره كودتاي 28 مرداد 1332 و سركوب قيام سال 1342 كه با حمايت‌هاي ديپلماتيك امريكا و اروپا از شاه در بحبوحه انقلاب 1979 پر رنگ‌تر مي‌شد نوعي نگراني دائمي نسبت به عمليات پنهاني امريكا را در نخبگان و مردم پديد آورده بود و چون احساس خطر همواره موجب واكنش است، همين احساس بود كه جامعه‌ را ترغيب به حمايت از حركتي مي‌كرد كه مي‌پنداشت مركز يك توطئه را خاموش مي‌كند.
2-احساس تحقير شدگي موجب مي‌شد كه در برابر اشغال سفارت خانه بزرگترين قدرت جهان احساس غرور و طرد يا جبران تحقير شدگي به صورت اپيدمي درآيد. اين فرافكني و مبارزه‌جويي به احساس شخصيت و رضايت افراد مي‌انجاميد.
3-دو عامل پيشين به حضور پي در پي و خود انگيخته توده‌هاي مردم و اقشار و اصناف مختلف در برابر سفارت امريكا مي‌انجاميد و انبوه خلق را پديد مي‌‌آورد. به تعبير گوستاولوبون، افراد در انبوه خلق اراده فردي خويش را از دست داده و دچار هيجان جمعي شده و روح جمعي مي‌يابند و در آن استحاله مي‌شوند.
اشغال كنندگان سفارت امريكا جداي از انگيزه هاي اوليه خويش يا دلايل تداوم حركت مستثني از سه عامل فوق نبودند. آنها نيز تحت تاثير عوامل پيش گفته عمل مي كردند و با گذشت زمان و دگرگوني ايام، به وضعيت عادي بازگشته و به تدريج نگاه و ارزيابي متفاوتي يافتند. نگاهي كه آنان را براي ورود به عصر اصلاحگري آماده تر مي‌ساخت.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.