جمعه 26 مهر 1387

گزارش روزنامه اعتماد ملی از سمينار بررسي سن مسووليت كيفري

اعتماد ملی ﺳﻪشنبه, آذر 26, 1387
http://etemademeli.com/1387/9/26/EtemaadMelli/815/Page/13/

اعتماد ملي: درست روزي كه 154 نماينده مجلس به كليات لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان راي دادند و همه خبرگزاري‌ها با ديدي كلي برخلا‌ف آنچه كه در متن لا‌يحه وجود دارد از توجه اين لا‌يحه به جرائم افراد <كمتر از 18 سال تمام خورشيدي> خبر دادند، اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، كارشناسان و متخصصان فقه و حقوق را دعوت كردند تا در <اولين سمينار بررسي سن مسووليت كيفري> به نگاه قانون و قانونگذار به كودكان بزهكار و بزه‌ديده در ايران انتقاد و به شدت از صدور و اعمال مجازات‌هاي سنگين براي كودكان ابراز اين نگاه در كل برنامه عصر روز يكشنبه كاملا‌ مشهود بود، فريده غيرت رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در آغاز برنامه، با اشاره به اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر، كه همه كشورها به آن در ظاهر پيوستند اما در عمل آن را اجرا نمي‌كنند، گفت: <مساله كودكان در ايران فارغ از فعاليت ديگر كشورها بايد در نظر گرفته شود، يعني متخصصان بايد مجزا از ديگر كشورهاي دنيا به اين مساله توجه كنند چون سن طفوليت در ايران به شكلي ديگر و براساس مقررات ديگري تعيين مي‌شود.>
او با اشاره به پيوستن ايران به كنوانسيون حقوق كودك ‌گفت: <با اينكه در كنار ديگر كشورها دولت ايران موظف به حفظ حقوق كودك است اما در پذيرش معيار جهاني براي سن كودك همچنان با سرسختي مقاومت مي‌شود و نتيجه آن اين است كه ايران در صدر فهرست كشورهاي اعدام‌كننده كودكان قرار گرفته است.>
اين حقوقدان در پايان با طرح يك سوال از مسوولا‌ن قضايي گفت: <وقتي سن مجرم در زمان ارتكاب عمل، كمتر بوده، ‌سوال اين است كه مسوولا‌ن كدام انسان را مجازات مي‌كنند؟ كودك 14 ساله‌اي كه در آن زمان و پيش از سن مسووليت مرتكب جرم شده، يا نوجوان 18 ساله‌اي كه تازه به سن مسووليت كيفري رسيده است؟>
اگر قرار است قاضي به اختيار خود عمل كند، چه نيازي به قانون است؟
محمود آخوندي، با تاكيد براينكه ‌انسان در برهه‌اي از زندگي خوب و بد كارهاي خود را تشخيص نمي‌دهد و نمي‌تواند مسووليت كار را بپذيرد، گفت: <تاكيد بر اينكه پسر در 15 سالگي و دختر در 9 سالگي بايد مسووليت عمل مجرمانه خود را بپذيرد، بايد همراه با اين باشد كه آيا كودك در اين سن به رشد عقلي رسيده است؟>
او با انتقاد از اينكه، <سن مسووليت كيفري در ايران با داده‌هاي علمي دنيا تطبيق ندارد>، گفت: <اين اعداد اعتباري است، ما بايد انسان را دقيق بشناسيم. نمي‌توان گفت، دختر فرداي 9 سالگي آنچنان بالغ است كه مي‌تواند مسووليت همه اعمال خود را بپذيرد.>
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه بسياري از كشورها سن مسووليت را در 18 سالگي تعيين مي‌كنند، گفت: <اگر ما دختر 9 ساله‌اي را به محكمه قضايي مي‌بريم و از او بازخواست مي‌كنيم آيا به او اجازه برداشت پول يا تصميم‌گيري براي آينده‌اش را هم مي‌دهيم، ‌او نمي‌تواند حتي 100 تومان از پولش را بدون اجازه ولي يا قيم خرج كند، چگونه از او مسووليتي را مي‌خواهيم كه رعايت نكردن آن مرگ را به دنبال دارد.>
او با انتقاد شديد از دادگاه‌هايي كه در اين سال‌ها براي رسيدگي به جرائم كودكان تشكيل شده است، گفت: <سيستم دادرسي عادلا‌نه‌اي در كشور اجرا نمي‌شود، ‌ايجاد دادگاه‌هاي اطفال شرايط خاصي دارد، نمي‌شود فقط سردر محاكم قضايي را تغيير داد و بالا‌ي آن <دادگاه اطفال و نوجوانان> چسباند و ادعا كرد، حقوق كودكان رعايت مي‌شود اما كودك را به همان دادگاه‌ها فرستاد كه مقابل همان مردان سخت بايستد و به پرسش و پاسخ‌ها جواب دهد.> به گفته او <قاضي بايد بر روانشناسي، جامعه‌شناسي و حقوق كودك مسلط باشد تا با اخلا‌قي نرم و متعادل با بزهكار برخورد كند.>
آخوندي با اشاره دوباره به متفاوت بودن سن مسووليت كيفري با ديدگاه فقه به كودك ‌گفت: <فقه بر بلوغ جسمي و بلوغ فكري با هم تاكيد دارد اما آنچه كه در اين مدت برداشت شده، فقط تاكيد بر بلوغ جسمي فرد بوده كه كامل نيست.>
اين استاد دانشگاه كه از او براي نگارش لا‌يحه جديد مجازات اسلا‌مي در كارگروه قوه قضاييه دعوت شده بود، با انتقاد شديد از لا‌يحه جديد قوه قضاييه گفت: <لا‌يحه جديد نوشته‌شده با همه راهنمايي‌ها و مشاوره‌ها بار ديگر هم رويكرد به سنت‌ها دارد به جاي آنكه رويكرد به پيشرفت‌ها داشته باشد. در اين لا‌يحه اختيارات قاضي افزايش داده شده است، در حالي كه وظيفه قانونگذار اين است كه با تعيين قانون براي قاضي و محاكم قضايي حدود تعيين كند. اگر قرار باشد مقام قضايي آزاد و راحت هر آنچه را كه اختيار داشت انجام دهد، پس چه نيازي به قانون بود؟>
كاش قانون شرعي سال 1338 را اجرا مي‌كرديم!
محمدعلي نجفي‌توانا، ديگر حقوقدان اين سمينار بود كه او هم با انتقاد شديد از لا‌يحه جديد مجازات اسلا‌مي كه توسط قوه قضاييه به مجلس ارائه شده است، گفت: <هرچند تصويب لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان نياز جامعه را به طور كامل مرتفع نمي‌كند اما با پذيرش اينكه سن بلوغ اماره رشد كيفري نبوده، با تشكيك و ترديد و جلب نظر كارشناس براي تشخيص قوه تمييز، شعور اجتماعي و توان عقلي طفل مي‌توان چنين پنداشت كه ما از قواعد غيرمنعطف گذشته گذر كرده و به حالتي مي‌رسيم كه مي‌تواند سن رشد جزايي و مسووليت كيفري را بالا‌تر از سن بلوغ جسمي تلقي و به نوعي بلوغ شرعي را مترادف با بلوغ جسمي و عقلي تلقي كنيم و با فرض كردن اين تشخيص سن مواجي را كه مي‌تواند بالا‌تر از 18 سال نيز باشد در قاموس جزايي كشور شاهد باشيم.>
اين استاد دانشگاه سپس به بررسي سن مسووليت كيفري از ديدگاه حقوق پرداخت و گفت: <از سال 1304 تعيين سن مسووليت كيفري در قاموس كيفري پذيرفته شد و در سال 1338 ضوابطي براي اطفال در نظر گرفته شد و سن مسووليت كيفري 18 سال اعلا‌م شد و سن مسووليت نسبي از 12 سال به بالا‌ بود كه با فقه مغايرتي نداشت اما مشخص نيست اين قانون را چرا كنار گذاشته‌ايم. در قانون 1370 ماده 49 قانون مجازات اسلا‌مي عبارات مترقي به كار رفته بود كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسووليت كيفري دانسته و منظور از طفل را كسي عنوان كرده بود كه به بلوغ شرعي نرسيده بود.> ‌
او هم مانند استاد خود، پذيرش سن مسووليت كيفري براساس بلوغ جسمي را غيرواقعي دانست و گفت: <در مورد سن بلوغ از نظر فقهي نظرات متفاوتي وجود دارد و شناخت مفاهيم اجتماعي، توانمندي و قدرت پذيرش مسووليت و ارزيابي امور مثل عقلا‌ي قوم از ويژگي‌هاي سن مسووليت كيفري است كه شرايط عام تكليف را ايجاد مي‌كند و از لحاظ روانشناسي، انسان پنج مرحله را براي رسيدن به بلوغ مي‌گذراند.>
محكوميت مرگ براي دختر 9 ساله خطرناك است
صالح نيكبخت، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان هم با تطبيق تغيير سن مسووليت كيفري بعد از انقلا‌ب اسلا‌مي با تعداد زندانيان كشور، با ارائه دلا‌يل تحقيقات خود گفت: <كاهش سن مسووليت، تعداد زندانيان را 5 تا 10 درصد افزايش داده است، با اينكه از كانون اصلا‌ح و تربيت صحبت مي‌شود اما در بسياري از زندان‌ها نه‌تنها اين كانون وجود ندارد بلكه حتي بند جداگانه‌اي براي نگهداري كودكان بزهكار وجود ندارد.> او به اين عوامل نگران‌كننده، <آشنا نبودن مسوولا‌ن زندان‌ها براي برخورد با كودكان و حذف آزادي‌هاي مشروط از آنها> را اضافه كرد تا به مسوولا‌ن هشدار دهد: <اين شرايط آتش زير خاكستري است كه هر لحظه امكان شعله‌ور شدن دارد، وقتي دختر 9 ساله‌اي را به مرگ محكوم مي‌كنيم، شرايط را از تظاهرات اعتراضي و داد و فريادهاي خياباني هم خطرناك‌تر مي‌كنيم.>
در ميان اين نگاه‌هاي حقوقي، علي‌اصغر غروي، پژوهشگر آيات قرآن كريم، با بررسي گفته‌هاي پروردگار و رواياتي كه از پيامبران و ائمه معصومين وجود دارد و تاييد شده است، گفت: <قرآن در كنار توجه به بلوغ شرعي، بلوغ عقلي را هم در نظر گرفته است و چون قرآن اساس دين اسلا‌م است بايد در نگارش قانون مورد توجه قانونگذاران قرار بگيرد، البته شايد مسلط نبودن به زبان عربي يكي از دلا‌يل برداشت‌هاي متفاوت از گفته‌هاي پروردگار باشد.>
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [12]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1444 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.