پنجشنبه 10 بهمن 1387

چهار نقد مربوط به روزنامه اعتماد ملی و مصاحبه های آن


اعتماد ملی سه شنبه29بهمن1387 ص آخر(16)
اين خانه دور است - حسين سليمي
در فيلم زيباي «اين خانه دور است» تلا‌ش ناب جواني ايراني براي رسيدن به منزلگاه صدق و صفا به تصوير كشيده شد؛ تلا‌شي كه معيار جامعه ايران بود و به همين دليل نيز جهاني شد. آرزو داشتيم حداقل در ميان گروهي از اهل سياست كه داعيه مردم‌داري دارند نيز اين تلا‌ش بروز و ظهور يابد. اما رويه جديد انتخاباتي روزنامه‌اي كه تا چندي پيش از اميدهاي اهل انديشه به شمار مي‌رفت اين سوال را به‌وجود آورد كه آيا با اين شيوه مي‌توان به خانه اميد اهل تفكر در حوزه سياست رسيد؟ يا با روي آوردن به شيوه‌هاي تخريبي بايد گفت كه براي دوستان قدرتجوي ما، اين خانه دور است. به راستي طعم قدرت تا چه اندازه مي‌تواند مشرب و مبناي اخلا‌قي ما را تغيير دهد؟

در نگرش پيشگامان انقلا‌ب اسلا‌مي اين يكي از نخستين آموزه‌هاي انقلا‌ب بود كه دستيابي به قدرت نبايد تمامي مباني را از ميان ببرد و راه را براي هر كاري با هر لحني و هر ابزاري بگشايد. از زماني كه جناب آقاي كروبي كه از شيوخ قابل احترام انقلا‌ب هستند پا به ميدان انتخابات نهادند و پس از مدتي نيز دوست قديمي ايشان سيدمحمد خاتمي نيز اعلا‌م حضور كردند، روزنامه اعتماد ملي كه در وانفساي امروز غنيمتي بزرگ در فضاي روزنامه‌نگاري و حركتي بزرگ در فرهنگ كشور ما محسوب مي‌شد به يكباره از اين رو به آن رو شد و شكل مطبوعات جهت‌داري را گرفت كه خود روزي به آنها مي‌تاخت.
عجيب است كه به ناگاه هم لحن اعتماد ملي تغيير كرد، هم سبك آن و هم محتواي مطالب آن. خصوصا در حمله و تخريب سيدمحمد خاتمي كه چهره اصلي جريان تاريخ‌سازي بود كه بسياري از اصحاب قلم در اين روزنامه با آن جريان تاريخ‌ساز چهره شدند.
قصد آن داشتم كه در اين مطلب به سبك همان مطالبي كه در همين روزنامه مي‌نگاشتم با استفاده از برخي مباني نظري و استدلا‌ل‌هاي علمي سخنم را بازگويم اما اين بار مطلبم ساده و بسيار صريح است و بدون بهره‌گيري از مباني نظري و علمي هم گويا است و آن اين است كه دوستان عزيزم با تخريب ديگران به هيچ جايي نمي‌رسيد. آخر از ميدان به در كردن حريف به چه قيمت؟ به قيمت تخريب دوستان نزديك و چهره‌هاي اصيل جريان اصلا‌ح‌گرا، اما وفادار به انقلا‌ب اسلا‌مي؟ آيا دوستان گرامي من در اعتماد ملي چنين مي‌انديشند كه با تخريب دائمي شخصيت‌هاي اصلا‌ح‌طلب ديگر و حتي سيدمحمد خاتمي، به كرسي قدرت نزديك خواهند شد؟ آيا به راستي راه تخريب، راهي است كه مي‌توان از طريق آن به اصلا‌ح‌طلبي و مردم‌سالا‌ري رسيد؟ ‌
هم اكنون روزنامه‌اي كه اميد بسياري از اهل دانش و روشنفكران جامعه بود به كانون تخريب بدل شده و هر كس كه هر گونه مخالفتي با مثلا‌ سيدمحمد خاتمي و حتي ميرحسين موسوي دارد ميدان بازي را در آنجا پيش‌روي خود مي‌بيند كه عقده خود را با هر وسيله‌اي كه مي‌خواهد بر سر آنها بگشايد؛ از منتقدان دلسوز واقعي تا كساني كه كينه شخصي به دل داشته يا در زمان زمامداري آنان به سهم! ادعايي خود نرسيده‌‌اند، همه مي‌توانند در اعتماد ملي امروز چوبي بردارند و بر سر شخصيت‌هاي اصلي اصلا‌ح‌طلب بكوبند. آيا به راستي اين روزنامه و اين حزب براي چنين هدفي تاسيس شده بودند؟
سوال مهم ديگر اين است كه آيا اين رفتار از جانب كساني كه خود را در اردوگاه اصلا‌ح‌طلبان قلمداد مي‌كنند، مي‌تواند به قدرت گرفتن آنها منتهي شود و ديگر اصلا‌ح‌طلبان را از ميدان رقابت با كانديداي مورد نظر آنان بيرون كند و يا در عمل كل اصلا‌ح‌طلبان را به زير سوال برده و راه را براي اردوگاه رقيب باز كند. دوستان عزيزم آيا انديشيده‌ايد كه چرا به طرز عجيبي به تازگي از سوي برخي محافل قدرت عزيز دانسته مي‌شويد و حتي در تريبون‌هاي رسمي اينقدر از شما ياد مي‌كنند؟ آيا فكر نمي‌كنيد كه عملا‌ داريد كل اصلا‌ح‌طلبان را تخريب مي‌كنيد و جاده صاف كن جناحي مي‌شويد كه اگر اين بار از تنگناي انتخابات عبور كند شايد ديگر براي شما هم جايي نگذارد؟ سخن اين برادر شما در اين جمله كوتاه خلا‌صه مي‌شود كه با اين راهي كه گزيده‌ايد هيچ بنايي براي خود نخواهيد ساخت و آرزوي كساني را برآورده مي‌سازيد كه آرزومند ويراني هميشگي جريان اصلا‌ح‌گرايي هستند. آيا مي‌شود كه در كوران تكاپوي قدرت هنوز هم جايي براي اخلا‌ق در انديشه و كردار ما باقي بماند؟

--------------------------------------------------------
پاسخ مديرمسوول
خانه‌اي روي آب
محمد جواد حق شناس
در دوران رياست‌جمهوري آقاي سيدمحمد خاتمي، فيلم زيبايي ساخته شد به نام <خانه‌اي روي آب> كه تمثيلي بود از وضعيت نخبگان اين كشور كه در اين روزگار از <خود> دور شده‌اند و توهم آنها را احاطه كرده است. گويي آنچه آقاي فرمان‌آرا، كارگردان آن فيلم، آن روز روايت كرده بود، امروز رخ داده است. دوست و برادر عزيزم جناب آقاي دكتر حسين سليمي كه اميدوارم هر كجا هست سلا‌مت و پايدار باشد و رسالت اصلي و مهم خويش را پي بگيرد، نقدي به منش و روش روزنامه اعتماد ملي نگاشته و آن را برايمان ارسال كرده است كه چرا آقاي خاتمي را تخريب مي‌كنيد. البته ايشان در يادداشت‌گونه خود، به كليات اشاره و بسنده كرده‌اند و از ذكر جزئيات پرهيز نمودند كه كجا و كي و چه زماني و چه يادداشت و گزارشي در اعتماد ملي به چاپ رسيده است كه مبنا و مفاد آن تخريب آقاي خاتمي است. در وهله اول از ايشان تشكر مي‌كنم كه چون هميشه حسن نيت خود را نشان دادند و برخلا‌ف برخي ديگر كه در گوشي و در محافل عليه اين و آن مي‌گويند، نقد خود را شفاف در اختيار ما گذاشته تا هم همكاران اعتماد ملي و هم خوانندگان اين روزنامه متوجه برخي نكات باشند. اين رويه، يعني رفاقت در عين رقابت. پس به سهم خود از ايشان تشكر مي‌كنم. از همين ستون و تريبون نيز اعلا‌م مي‌كنم كه روزنامه اعتماد ملي آمادگي آن را دارد كه هر نقدي را عليه خود بپذيرد و آن را چاپ كند. منوط به اينكه آن نقد، به تخريب افراد و شخصيت‌ها منجر نشود. اما اينكه دكتر سليمي دغدغه تخريب شخصيت‌هاي موثر اصلا‌ح‌طلبان را دارد، دغدغه درستي است. آقاي كروبي نيز به كرات، خصوصا در اين اواخر در اكثر ديدارها به عموم اصلا‌ح‌طلبان و ياران ثابت‌قدم خودشان در حزب اعتماد ملي و روزنامه گوشزد كردند كه نبايد راه تخريب را پيش بگيريم و به نفي يكديگر بپردازيم. اما آقاي دكتر بفرماييد كجا و چگونه و در چه زماني اعتماد ملي راه تخريب را گشوده است؟ اين يك پرسش جدي است كه اگر كسي به هر دليل شخصيتي را مورد پذيرش خود نمي‌داند و به نقد رفتارهاي گذشته او مي‌پردازد، آيا اين تخريب است؟ مگر ما در دوران اصلا‌حات براي گوينده اين جمله كه <ما قهرمان نمي‌خواهيم و واي بر جامعه‌اي كه به دنبال قهرمان باشد> غريو شادي سر نمي‌داديم كه چه سخن حكيمانه‌اي؟ آيا ابراز خوشحالي نمي‌كرديم از اين جمله كه <همه بايد نقد شوند چه حاكمان، چه مسوولا‌ني كه مسووليتي داشتند؟> پس چه اتفاقي رخ داده كه برخي به دنبال قهرمان و قهرمان‌سازي افتاده‌اند و اجازه نمي‌دهند كه عملكرد آن قهرمان نقد شود؟
دوست عزيز من، نيك انديشيده‌ايد كه به چه راهي افتاده‌ايم و خود آنچه را كه ساخته بوديم، ويران مي‌كنيم؟ نكند خانه آرماني ما در 8 سال دولت اصلا‌حات بر آب بنا شده بود؟ من چنين انديشه‌اي ندارم اما مي‌بينم كه برخي آنچنان به عقب مي‌روند و مي‌دوند كه در حيرت مي‌مانيم.
در اينكه آقاي سيدمحمد خاتمي شخصيت فرهيخته و سرمايه اين نظام و اصلا‌ح‌طلبان است شكي نيست. همانطور كه آقاي مهندس ميرحسين موسوي نماد كارآمدي دولت و توشه ما براي روزهاي بحراني است و همانطور كه شجاعت و قدرت چانه‌زني آقاي كروبي كه در تمام ساليان گذشته نشان داده‌اند، راه را براي ما مي‌گشايد و هموار مي‌كند. اين سه عزيز نه سرمايه اصلا‌ح‌طلبان كه سرمايه‌هاي اجتماعي جمهوري اسلا‌مي ايران هستند. حفظ حرمت آنها بر همه ما واجب است. چنانكه اعتماد ملي نيز تاكنون چنين كرده است و نكته ديگر آنكه ديكته ننوشته غلط ندارد و كسي كه پا بر آب مي‌گذارد به قصد شنا، لا‌جرم بايد خيس شود نه آنكه تصور كند مي‌تواند از مواهب بهره ببرد بي‌اينكه كسي به او و عملكرد او نپردازد. نكته حائز اهميت ديگر اين است كه ما رعايت بي‌طرفي را شرط اول كار خود مي‌دانيم اما هنگامي كه عزيزاني مانند كرباسچي، باقي، عبدي و ديگر شخصيت‌هايي كه در فرآيند به صحنه آمدن و ماندگار شدن اصلا‌ح‌طلبان و اصلا‌حات نقش اساسي داشته‌اند، نقدي را به دوره اصلا‌حات وارد مي‌كنند و به آسيب‌شناسي اين دوره مي‌پردازند، ما چه بايد بكنيم؟ بايد به همه بگوييم كه ساكت شويد و حق نداريد سخن بگوييد، از اين خود را سانسور كنيم و جامعه را از آگاه شدن نظرات محروم نماييم. شما خود نيز واقف هستيد كه در آن 8 سال چه وعده‌هايي داده شد و چه شعارهايي كه بي‌پاسخ گذاشته شد. اگر چنين نبود كه خود با آقايان تاج‌زاده و عبدي و... به گفت‌وگو نمي‌نشستيد تا به آسيب‌شناسي عصر اصلا‌حات در قالب يك كتاب وزين بپردازيد. پس حق بدهيد كه نمي‌توان به كساني چون افرادي كه ذكر شد خرده گرفت. خصوصا آنكه آنها نيز مشمول خيلي از بي‌مهري‌ها نيز شدند.
با اين حال مرام اعتماد ملي اين است كه خانه خود را روي آب بنا نكند و چشم بر واقعيت نبندد و سرمايه‌هاي كشور را در تمامي حوزه‌هاي سياسي پاس بدارد؛ در اين بن‌بست ايجاد شده نيز اميدواريم اين سه عزيز و سرمايه ارزشمند كشور كه هركدام نماينده صدايي از اصلا‌ح‌طلبان هستند، خود راه چاره را بجويند. روزنامه اعتماد ملي بضاعتي است كه ما داريم. در همين جا دوباره آمادگي خود را براي فراهم شدن اين بستر كه اصلا‌ح‌طلبان راستين به تفاهم برسند تا در نهايت يك خروجي داشته باشند اعلا‌م مي‌كنيم. اميدوارم دوستان نيز سعه صدر داشته باشند و فقط با يك چشم برخي را نبين.

-----------------------------------------------------------
كشتي را سوراخ نكنيد - كامبيز نوروزي
اعتماد ملی چهارشنبه30بهمن1387ص آخر(16)

جناب آقاي دكتر محمدجواد حق‌شناس، مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد ملي، يادداشت دوست مشترك ما، حسين سليمي (اين خانه دور است) و پاسخي كه شما به آن داديد (خانه‌اي روي آب)، ذوق آن را در حقير پديد آورد تا آنچه را كه در بعدازظهر روز يكشنبه گذشته به صورت تلفني با شما، به‌عنوان دوستي عزيز و درستكار و اخلا‌قي، در ميان گذاشتم، ساده و مختصر قلمي كنم. عرضم اين بود كه اين ايام وقتي روزنامه اعتماد ملي را ورق مي‌زنم، نوع نگاه و مطالب و تيترهاي آنها، نسبت به سيدمحمد خاتمي، سمت و سوي تخريب دارد. شما با روي باز و حسن خلق و آرامش هميشگي نقد حقير را شنيديد و پاسخي داديد كه امروز به يادداشت آقاي سليمي داديد اما حكايت همچنان باقي است:

پيشاپيش بايد به تأكيد مؤكد عرض كنم كه در دوران بگير و ببند روزنامه‌ها، حضور روزنامه اعتماد ملي در كنار چند روزنامه ديگر چراغ كم‌سوي آزادي مطبوعات را روشن نگه داشته است. ‌ نيز، روزنامه اعتماد ملي متعلق است به آقاي كروبي و حزب اعتماد ملي. پس شرط عقل است كه اين روزنامه بيش از ديگران، نگاه به سمت ايشان داشته باشد. ‌
اما: ‌
1< -نقد> قدرت، لا‌زمه دموكراسي و اصلا‌ از شعارهاي اصلا‌ح‌طلبي است اما چطور مي‌شود كه بازار نقد يك‌باره و در همين ايام كه موسم انتخابات است، رونق مي‌گيرد. امروز بيش از سه سال از پايان دولت خاتمي مي‌گذرد. در همان هشت سال هم فكر نمي‌كنم كسي به‌اندازه خاتمي از خويش و بيگانه نقد شنيده باشد. با اين اوصاف فكر مي‌كنم اگر همه شماره‌هاي دوره سه ساله اعتماد ملي را از نظر بگذرانيد، خواهيد ديد كه حجم مطالبي كه به نام نقد در مورد خاتمي در اين 20، 30 شماره اخير روزنامه و ضميمه آن منتشر فرموده‌ايد، به ميزان غيرقابل مقايسه‌اي بيش از بقيه700، 800 شماره گذشته است. چه عاملي موجب تراكم نقد خاتمي در اين روزها شده است؟ ‌
2- نقد اصلا‌حات، نقد خاتمي، نقد كروبي و نقد خيلي كسان و جاها كه به نوعي دست در كار اصلا‌حات بودند، حتما لا‌زم است اما كي و كجا و چگونه؟ علا‌وه بر اين، <نقد> اوصافي دارد كه در مطالب آن روزنامه در مورد خاتمي ملا‌حظه نشده است. دوست عزيز و گرانمايه، شما خود به خوبي بر اين نكته تاكيد كرده‌ايد كه خاتمي و كروبي و... سرمايه‌هاي اصلا‌حات‌اند. اجازه دهيد حقير اين را هم بيفزايم كه وزن هر دو بزرگوار مديون جنبش اصلا‌حات است. خاتمي پيش از 76 و كروبي پيش از 79 را با خاتمي و كروبي امروز نمي‌توان قياس كرد. هر دو اينان نيز به نوعي بر سر يك شاخه نشسته‌اند. اگر در اين ايام پرتلا‌طم، آنچه را كه شما به‌عنوان نقد تلقي مي‌فرماييد، تعميم دهيم، نتيجه اين خواهد شد كه طرفداران نامزدي رياست‌جمهوري خاتمي هم به نقد جناب كروبي برخيزند. فكر نمي‌كنم جنابعالي، آقاي كروبي را مصون از نقد بدانيد يا خود آن بزرگوار چنين اعتقادي داشته باشد. نتيجه چه خواهد شد؟ ساده است: كساني كه همگي كم و بيش بر يك كشتي سوارند، همه زور خود را به جاي پارو زدن، براي سوراخ كردن كشتي در درياي بيم و گرداب‌هاي حايل به كار خواهند گرفت! مصداق بارز آن كه <يكي بر سر شاخ و بن مي‌بريد!> ‌
3- از آقاي سليمي نمونه خواستيد و در گفت‌وگوي تلفني از بنده هم. از مطالب خرده‌ريز مي‌گذرم. فقط كافي است به ضميمه هفتگي روزنامه مراجعه فرماييد. شماره‌هاي نوزدهم بهمن و بيست‌وششم بهمن.‌* به دو مصاحبه اصلي اين دو شماره با دو نفر از دوستان گرانمايه دقت فرماييد. در عرف روزنامه‌نگاري اين دو مطلب از اهميت بالا‌يي برخوردارند. بخش اصلي هر دو مطلب هم قويا رديه‌اي بر خاتمي است. اصلا‌ اين دو مصاحبه براي همين انجام شده است. كاري با ضعف تحليل‌هاي اين دو مصاحبه و ايرادات آنها ندارم اما اگر اين قبيل مطالب را دقيقا در اين موسم انتخابات، تخريب ندانيم، پس چه نامي بر آنها مي‌توان گذاشت. مسلما انتظار اين نيست كه روزنامه‌اي چونان اعتماد ملي به شيوه برخي نشريات آهنين، دهان به دشنام صريح بگشايد و بعد بگوييم تخريب اتفاق افتاد. حالا‌ فرض كنيد كه يك روزنامه ديگري بيايد، از آدم‌هاي معتبر ديگر بخواهد كه به نقد آقاي كروبي بپردازند آن هم به اين شيوه كلي‌گويي و جمله‌پردازي‌هاي حكمي، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ ‌
4- اين برداشت كه روزنامه اعتماد ملي در اين هفته‌ها جهت‌گيري تخريبي عليه خاتمي دارد، منحصر به يكي دو نفر نيست. حقير كه سال‌هاي طولا‌ني است جنابعالي را از نزديك مي‌شناسم، به صدق گفتار شما باور دارم. نيز منشي كه از شيخ بزرگوار مي‌شناسم نشان دهنده تأكيد ايشان بر رعايت اخلا‌ق است اما نمي‌توان گفت كساني كه مي‌پندارند اعتماد ملي در جهت تخريب خاتمي راه مي‌رود يكسره به خطا مي‌روند. حداقل اينكه چيزكي هست. ‌
5- عرضم را خلا‌صه مي‌كنم. اين رويه روزنامه محترم اعتماد ملي در صورت ادامه ميوه تلخي به بار خواهد آورد كه شرنگ آن كام سيد گرامي و شيخ بزرگوار، هر دو را، به يك ميزان تلخ خواهد كرد. دوام و بقاي خاتمي و كروبي مرهون دوام و بقاي اصلا‌حات است. اگر اين كشتي، غرق شود، هر دو گرفتار امواج خواهند شد.
‌* منظور جناب آقاي نوروزي مصاحبه ضميمه اعتماد ملي با آقايان عمادالدين باقي 19/11/87 و عباس عبدي 26/11/87 بوده است.


------------------------------------------------------
مرتضی حاجی، «توبه از اصلاح‌طلبی» را تایید کرد؛
«اولویت خاتمی، حفظ نظام است»!
منبع گفت‌وگو: جمهوریت، فریبا پژوه
http://khordaad.com/sNews.aspx?Id=556

خرداد: یک وزیر دولت "محمد خاتمی" در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود به شکلی آشکار و بی‌پرده اعلام کرد که «کاندیداتوری محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری برای حفظ نظام و تداوم آن بوده است.»

"مرتضی حاجی" که مدیرعامل بنیاد باران و از نزدیکان خاتمی است در این گفت‌وگو از «توبه از اهداف اصلاح‌طلبانه‌ی سیاسی» سخن گفته و می‌گوید که «خاتمی همان خاتمی محافظه‌کار گذشته است و تغییری نکرده.» این وزیر در هر دو دولت خاتمی، در سخنانی شفاف اعلام کرده که برای رییس‌جمهوری سابق ایران و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری آتی، آن‌چه بیش از هر چیزی و هر خواست اصلاح‌طلبانه‌ای اهمیت دارد، «حفظ نظام و کمک به بقای آن» است.

وزیر تعاون دولت نخست خاتمی عقب‌نشینی خاتمی از اهداف اصلاحات را برای درگیر نشدن با برخی نهادهای جمهوری اسلامی و جلوگیری از تضعیف آن‌ها و کمک به تداوم موجودیت دستگاه قدرت مورد تایید قرار داد و گفت: «حفظ موجودیت نظام و پرهیز از درگیر شدن جمهوری اسلامی ، دوام و بقای نظام و حفظ انسجام و اعتماد ملی درجه اول اهمیت را در برنامه‌های خاتمی دارند و وی با توجه به این ملاحظات، بر پا فشاری بر هر خواسته ای که به اولویت اول ایشان ضربه وارد کند ، صرف نظر کرده و می کند. »

مرتضی حاجی تاکید کرد:
«خاتمی همان خاتمی است . این افراد هستند که باید شناخت و قضاوت خود از اصلاحات و از شخص خاتمی را با ایشان تطبیق بدهند.»

خبرنگار از مدیرعامل بنیاد باران درباره‌ی اولویت‌های محمد خاتمی پرسیده و وزیر آموزش و پرورش در دولت دوم خاتمی که کارنامه‌ی بسیار ضعیفی از خود در این وزارت‌خانه بر جای گذاشت، در پاسخ به این پرسش، آشکارا از تغییر اولویت‌های خاتمی نسبت به دوم خرداد 76 سخن گفته و به شکلی «توبه از اهداف اصلاح‌طلبانه» را مورد تایید قرار داده است.
در این بخش گفت‌وگو حاجی خاطرنشان ساخت:
« اولویت های برنامه خاتمی نسبت به سال 76 تغییر خواهد کرد .
با توجه به شرایط پس از جنگ و سازندگی در سال 76 ،اولویت برنامه خاتمی، توسعه سیاسی و حمایت از نهادهای مدنی بود اما حال وضعیت متفاوت است و مشکل اصلی مسایل اقتصادی است؛ بیکاری فراگیر شده و شاهد آمار روز افزون فرار سرمایه ها و مغزها از کشور هستیم .
همچنین درآمدهای سرشار نفتی با بی برنامگی مواجه شده و امکان استفاده مردم از این درآمدها ایجاد نشده است. مساله اصلی امروز ، مشکلات اقتصادی و معیشتی است بنابراین اولویت برنامه های آقای خاتمی نیز ارایه راهکار برای حل این مشکلات خواهد بود.»

عقب‌نشینی خاتمی از اهداف جنبش اصلاحی ایران و وعده‌های خود در دوم خرداد 76 و بی‌مسوولیتی وی در قبال برآورده نشدن مطالبات اصلاح‌طلبانه‌ی مردم، در سال‌های گذشته و امروز نیز مهم‌ترین دلیل انتقادهای گسترده‌ی چهره‌های برجسته‌ی اصلاح‌طلب و توده‌های مردم از رییس‌جمهور سابق بوده است.
بسیاری گمان دارند که گرچه خاتمی مهره‌ای از پیش تعیین شده در بازی سیاسی حاکمیت نیست اما به دلیل منش سیاسی خود عملا بدل به یک «تدارکاتچی» و مامور انجام دستورهای فراقانونی و غیرقانونی دستگاه قدرت می‌شود و از همین روست که چهره‌هایی چون نوری، کرباسچی، گنجی، باقی، عبدی، سازگارا، حجاریان و ... که در راه اصلاحات هزینه داده‌اند اکنون حاضر به پشتیبانی دوباره از خاتمی نیستند و بدل به منقد جدی رفتار و منش سیاسی وی شده‌اند.

 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2020 [10]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [12]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1441 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.