شنبه 5 مرداد 1392

بر بال آتشفشان


چرا اینهمه شورش؟


هفته نامه آسمان، شماره52 شنبه5مرداد1392ص39

سال هاست هر روز خبری از حادثه، شورش، کودتا، انفجار و ترور، جنگ و خشونت در کشورهای منطقه می شنویم.آخرین آن کودتای چند روز پیش در مصر و اعتراضات گسترده خیابانی است. پاکستان و ایران و عراق و لبنان و سوریه و یمن و تونس و مصر وکشمیر و ....بی قرارند. اینجا منطقه بحران خیز و خبرخیز جهان است چنانکه با یک تعطیلی چند روزه در برخی از این کشور اخبار رسانه های جهان هم فروکش می کند. فقط بازار تولید و فروش اسلحه کمپانی های غربی نیست که در این منطقه رونق دارد بازار خبرجهان هم به یمن حوادث این منطقه داغ است. برای عده ای از مردم که از بدو چشم گشودن به جهان با این خبرها و حادثه ها روبرو بوده اند آنقدر عادی است که شاید پرسشی هم بر نیانگیزد اما واقعا این پرسش وجود دارد گه چرا هرچه بلوا و خشونت و درگیری است در این منطقه است و در جوامع موسوم به توسعه یافته بدین وسعت و شدت مشاهده نمی شود.
1- وفق دیدگاه دورکیمی، در جامعه در حال گذار از وضعیت سنتی به مدرن، وجدان جمعی سست می شود، هنجارهای پیشین از بین رفته یا سست شده و هنجارهای تازه جای آن را نگرفته اند و دوره گذار دوره بحران و تنش است.
2- در دیدگاه پارسونزی مبناي نظم و تشكل خرده‌نظام‌ها يا نهادها، ارزش‌هاي اجتماعي هستند. ارزش‌ها محوري هستند كه هر كدام از خرده‌نظام‌ها با تكيه بر آن و براي تحقق آن عمل مي‌كنند. مثلاً خرده‌نظام آموزش و فرهنگ متكي است به ارزش علم و خرده‌نظام سياست متكي است به ارزش امنيت و نظم اجتماعي. وفاق روي ارزش‌هاي اجتماعي است كه نهادها را حفظ مي‌كند و اگر وفاق نباشد پايه آنها سست شده و كل نظام متزلزل مي‌گردد. براي مثال در جامعه‌ به ميزاني كه ارزش ازدواج تنزل كند نهاد خانواده سست مي‌شود. بنابراين ارزش‌هاي اجتماعي و ساختارهاي اجتماعي يا نهادها، رابطه متقابل دارند. ارزش‌ها تكيه‌گاه ساختارها هستند و ساختارها نيز براي تحقق ارزش‌ها به‌وجود آمده‌اند. بنابراين اگر ارزش‌ها تغيير كنند ساختارها نيز دستخوش تغيير مي‌شوند و اگر ساختارها تغيير كنند ارزش‌ها نيز متحول مي‌شوند. دو عامل عدم تعادل ارزش‌ها با محيط (ساختار) و استعداد جدال‌آميز بودن جامعه(كه ناشي از كميابي كالا است)، علت وقوع ستيزه‌هاست. منابع ارزش ها یا داخلی هستند یا خارجی. با سست شدن ارزش های داخلی یا منابع داخلی ارزش ها( که خود موضوع بحث مستقلی است و در فصل دوم کتاب روحانیت و قدرت: مثلث مذهب، روحانیت و اخلاق، به نمونه ای از آن پرداخته شده است) ارزش های وارداتی رونق بیشتری می یابند و ذائقه فرهنگی و ذهنی جامعه را عوض می کنند. همین دگردیسی، یکی از عوامل تضاد و تنش و چند پارچگی فرهنگی و کنشی و تغییر و تحول است.
3- در تئوری انباشت تضادها از دارندرف، افراد یا گروه هایی که در سازمان خاصی دارای اقتدار هستند ممکن است در سایر بخش های جامعه فاقد اقتدار باشند. در یک جا دیگران به آنها نیاز دارند و در جایی دیگر آنها به دیگران نیاز دارند و هرکدام در سطحی ذینفع هستند. در صورتی که در جامعه ای شبه گروه های مخالف نتوانند به گروه های ذینفع تغییر شکل دهند و از طریق سازمان های مشخصی خود را نشان دهند و گروه های ذینفع تحت فشار همدیگر قرار نداشته باشند و امکان دستیابی افراد فاقد اقتدار به منصب ها و امتیازات وجود نداشته باشد تضادهای انباشته شده شدت یافته و به خشونت می گرایند.
4- در نظریه ارتباطات و رسانه ها و دوسویه شدن آنها، و با وجود اینترنت و موبایل، جامعه امروزی دیگر مخاطب منفعل و پیامگیر نیست بلکه مخاطبی فعال و خلاق و پیام ساز نیز هست و دوره سلطه سیاسی از طریق رسانه های یکسویه جمعی سپری شده است. سرعت انتقال اخبار و تبادل نظرات، به سرعت، خرد جمعی و تصیم جمعی و واکنش های لازم را شکل می دهد و امکان اقدام ایذایی علیه آن وجود دارد اما مهار و کنترل دائمی آن میسر نیست. چیزی که در تحولات تونس و مصر و انتخابات اخیر ایران به وضوح مشاهده شد.
5- از دیدگاه مارکسی نیز اقتصاد عامل اصلی تغییرات است. با تغیر در نحوه تامین زندگی و شیوه تولید کل روابط اجتماعی و سیاسی و روبناهای حقوقی دگرگون می شود. اقتصاد آشفته در کشورهای مورد مطالعه و پیدایش طبقه متوسط از یکسو و گسنرش فقر و بیکاری و تورم(که بخشی از آن از جوامع سرمایه داری به جهان سوم صادر می شود) و رشد جمعیت حاشیه نشینان از طرف دیگر عامل پیدایش ستیزه هایی است که ممکن است در صورت های مذهبی یا سیاسی جلوه کنند.
6- و مهم تر اینکه به دلایل پیش گفته سطح آگاهی ها، افزایش یافته اند، تغیییرات نگرشی و هنجاری رخ داده، تغییرات جمعیتی و نسلی به وجود آمده، به موجب تکنولوزی سرعت خبرها و حوادث زیاد شده، و جامعه ای مواج ساخته است. در چنین مقام و موقعیتی شهروندان این جوامع دیگر خود را رعیت نمی دانند و شهروند می پندارند و برای خود، شأن و کرامتی قائل شده و در حال تمرین و آزمون و خطا هستند. مفاهیمی چون کرامت انسان، حقوق شهروندی، حقو بشر، حقوق زنان و... عمومی شده اند و دیگر تن به شیوه های گذشته زمامداری نمی دهند در نتیجه، نیروهای سنت گرا و یا حکومت های بسته در برابر نیروهای تحول خواه مقاومت می کنند و درگیری ها را شکل می دهند.
دلایل پیشگفته کامل نیست و نمونه هایی است که نشان می دهد ریشه این حوادث، ایدئولوژیک یا صرفا ایدئولوژیک نیست؛ به همین دلیل در کشورهایی که در حوزه اسلامی قرار نمی گیرند اما بلحاظ جامعه شناختی وضعیتی مشابه این منطقه دارند نیز مشابه همین حوادث در جریان است. نگاهی به برمه و تایلند و... مؤید این نظریه است.
اما نکته مهم و واپسین سخن این است که در دنیای غرب امروز چنان حوادثی را نمی بینیم زیرا آنها طی چند سده چنین حوادثی را در مقیاسی گسترده تر و خشن تر پشت سر نهاده اند و اوج و پایان آن جنگ جهانی اول و دوم بود و پیمان های حقوق بشر دوستانه و حقوق بشری محصول همان دوران و بخاطر ترس از تکرار آن حوادث خوفناک بود. به خاطر وجود این پیمان هاست که حوادث یاد شده در دنیای ما به وسعت و شدت آن در غرب سده های 17تا19 نیست. هرچه گسل های زمینی بزرگتر باشد منطقه، زلزله خیز تر بوده و آبستن زلزله های عظیم تر و ویرانگرتر است. جامعه انسانی نیز چنین است. وجود گسل های فراوان و بزرگ موجب زلزله های اجتماعی و درگیری ها و شورش های پی در پی می شوند. فقط با اتکا به همه نیروهای اجتماعی است که می توان گسل ها را ترمیم و از بهم ریختگی پیشگیری کرد. ساختار دموکراتیک، توزیع صحیح قدرت، سهیم کردن همه گروههای اجتماعی و ذینفع بودنش شان و فضای آزاد برای نقد قدرت از مهم ترین سازوکارهاست.
سخنم را با جمله یک مسلمان شیعه برمه ای در نامه ای که اخیرا برایم نوشته تمام می کنم که گفته بود: درخشش و اشعه امید در ایران پرتو امید برای بشریت است.
a ray of hope for Iran is a ray of hope for humanity
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.