دوشنبه 10 شهریور 1376

انقلاب و تنازع بقا

مقدمه / ريشه ها / نقش چپ روي افراطي در افتادن به دامن راست / انحصارطلبي سوسياليسم و چپ در مبارزه ضدامپرياليستي / سفر شاه به آمريكا/ ملاقات الجزيره / اشغال سفارت آمريكا در تهران / پيش فرض ها و حوادث ناخواسته / پيامدهاي داخلي اشغال سفارت آمريكا / نخستين واكنش ها / موضع گيري امام خميني و موج اطمينان و هيجان / استعفاي دولت موقت / انفعال گروه هاي چپ و معادلات سياسي جديد / فرمان آماده باش و بسيج سياسي ـ نظامي / سناريوي آمريكايي براي مقابله با بحران دستگيري كاركنان سفارت / دو خط مشي متضاد در هيأت حاكمه آمريكا / مرحله اول سناريوي آمريكايي / تمهيدات دومين مرحله (روش نظامي)/ عمليات نجات از آغاز تا شكست طبس / طرح عملي / تمرين هاي مكرر / همكاري كشورهاي خارجي / شكست عمليات نجات و فكر ادامه آن / اهميت شكست / بازتاب شكست عمليات نجات در ايران / تناقضات و پرسش هايي پيرامون واقعه طبس / مواضع شوروي / پيامدها و نتايج تسخير «لانه جاسوسي آمريكا» / پيامدهاي داخلي / پيامدهاي خارجي / بيانيه الجزاير / نقد بيانيه الجزاير/ نقد حقوقي بيانيه / نقد سياسي بيانيه / نقد مالي بيانيه / جمع بندي و سخن پاياني / موضع «گروگانگيري» و بيانيه الجزاير در مجلس شوراي اسلامي دوره اول


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved