جمعه 17 آبان 1381

اعدام و قصاص

820625sh7.jpg

مقدمه
بخش اول: اهانت به مقدسات؟
1. كليات : اهانت به مقدسات / تجزيه و طبقه بندي اهانت / تجزيه و طبقه بندي مقدسات / اهانت به مقدسات و شروط تحقق آن - 2. مقاله سير تحول فكر ديني و مصاديق اهانت به مقدسات : مقدس نبودن فقه / ناكارآمدي گفتمان اسلام فقاهتي در دهه اول انقلاب / چالش هاي فكري دهه نخست انقلاب / ارث، ديه و برابري زن و مرد / تضاد اسلام و جمهوريت

بخش دوم: اعدام و قصاص
1. مقاله و بازتاب هاي آن : اهانت به قرآن / اعدام و قصاص / انكار ضروري اسلام / تاكيد مجدد بر لغو حكم اعدام / انكار ضروري دين را توجيه نكنيد / اعدام مساوي قصاص نيست / رخ پنهان نكنيد مخالفت با قصاص، چرا? / اطلاعيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم / در اسلام، خشونت نيست / حوزه علميه قم در برابر اهانت به اسلام و قرآن مي ايستد - 2. شكايت و دفاع : متن شكايت / انگيزه نوشتن مقاله / صلاحيت نگارنده براي نوشتن مقاله / تفاوت مقاله اعدام و قصاص با نوشته باقرزاده / نظر علما و مراجع زنده و برجسته شيعه / دفاع از محتوا و استدلال هاي فقهي، قرآني و تفسيري / بحث فقهي / قصاص و ضروريات دين اعدام و موقعيت قصاص / نفي اعدام و موقعيت قصاص از منظر فقه حكومتي / تبعيت احكام از مصالح و مفاسد / فقه حكومتي، حقوق بشر و قصاص / بحث تفسيري اعدام و قصاص / عدم تعارض برداشت مقاله اعدام و قصاص با آيه 32 سوره مائده / جمع بندي پاياني ـ تفاوت انكار و بحث - 3. دادنامه و جوابيه : راي دادگاه بدوي عليه عمادالدين باقي / لايحه اعتراض به راي دادگاه بدوي و درخواست تجديدنظر


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved