جمعه 17 آبان 1381

فرودستان و فرادستان

820625sh15.jpg


خاطرات انقلاب سال 57

ديباچه /يشه ها جوانه مي زنند /شكل گيري سائقه هاي شورشگري / آتش هاي زير خاكستر / دو عامل فرو ريختگي ابهت رژيم و گسترش انقلاب / واقعه 17 شهريور 57 / چگونگي فعال سازي جنبش دانش آموزان / تحليل لايه هاي مختلف انگيزه و آگاهي مردم براي انقلاب / شتابگيري انقلاب / آدم سوزي سينما ركس آبادان / نمايش سياسي دولتمردان براي سوار شدن بر موج / 13 آبان، چرا و چگونه؟ / حوادث 14 آبان زمينه ساز حكومت نظامي / 15 آبان يك روز غم انگيز / چگونگي سازمان يافتن تظاهرات / الله اكبرهاي شبانه /

بهشت زهرا به نمايشگاه انقلاب تبديل شده بود / وقايع آذرماه / قتل سرهنگ لطفي به دست مردم / ابتكار نفت رساني به مردم / منازعه در مسجدها، منازعه در مقابل دانشگاه / اوضاع روبروي دانشگاه / فرار سربازان، تهديدهاي متقابل محله اي / آمدن بختيار / رؤيت امام در ماه / شاه رفت، كميته هاي انقلاب آمدند / مقابله به مثل بختيار و ساواك / تحصن علما در دانشگاه و درگيري خونين 8 بهمن / مردم تغييرات را آغاز كردند / سازماندهي امنيتي استقبال از امام / . . . و سرانجام رژيم شاه اينگونه فروپاشيداين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved