جمعه 17 آبان 1381

تاريخ ايران در دوران معاصر

820625sh17.jpg

درس يكم: ما و تاريخ
درس دوم: مروري بر تاريخ ايران پيش از دوره معاصر
درس سوم:قاجارها:نيم قرن انتظار، يك و نيم قرن پادشاهي
درس چهارم:نظام سياسي و اداري ايراندر دوره قاجار ( پيش از مشروطيت‌ )
درس پنجم:اوضاع اقتصادي و اجتماعي ايران در عصر قاجار (پيش از مشروطيت)
درس ششم:ايران و سياست جهاني
درس هفتم: تمدن جديد اروپايي و تاثير آن بر ايران

درس هشتم: انقلاب مشروطه ايران
درس نهم: كارنامه مشروطه
درس دهم: سقوط قاجاريه
درس يازدهم: حكومت رضاشاه
درس دوازدهم: نفت و سياست(اوضاع ايران در فاصله سال هاي 1320 تا 1332 ه.ش)
درس سيزدهم: آغاز جنبش اسلامي به رهبري امام خميني(ره)
درس چهاردهم: انقلاب اسلامي (اوضاع كشور در سال هاي 56 و 57 )
درس پانزدهم: ايران پس از انقلاب اسلامي

مقدمه ناشر
- اين كتاب به عنوان متن درسي سال دوم دبيرستان نوشته و توسط وزارت آموزش و پرورش منتشر گرديد.در پي تهاجم مطبوعاتي وسيع رسانه هاي اقتدارگران عليه اين كتاب و يكي از نويسندگانش( عمادالدين باقي ) كتاب جمع آوري شد.جدال مطبوعاتي و اشكالات و پاسخ هاي مربوط به اين متن در چاپ دوم درآمدي بر تاريخ نگاري انقلاب افزوده خواهد شد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved