جمعه 17 آبان 1381

تراژدي دموکراسي در ايران(1)

820625sh18.jpg

( جلد اول - بازخواني قتل هاي زنجيره اي)
فهرست:
مقدمه / كارگردان و ذي نفع حوادث اخير / قربانيان بعدي خشونت! / پاسخي به «قربانيان بعدي خشونت» / قبيله قلم، قبيله اهل قلم / مسئولان خشونت هاي اخير / دوم خرداد منبع فشار رواني براي خشونت طلبان / تداوم ابتكار عمل، تداوم نظام / خاتمي چه وقت سقوط خواهد كرد / آنجا كه خشونت تكثير مي شود / پيروزي ركن چهارم بر خشونت / ژرفنگري در حادثه اخير قم / رسيدگي به اتهامات فكري و سياسي با فلسفه وجودي / دادگاه ويژه روحانيت در تضاد است / سرنخ! / كيهان و خوانندگان /

جديدترين تحليل عمادالدين باقي از قتل هاي اخير، بازداشت كديور / و دادگاه ويژه روحانيت / رابطه قتل هاي اخير با قتل مطبوعات / باز هم سرنخ / نامه به آقاي حسين شريعتمدار / پرونده قتل ها و روش هاي اعتمادسازي / پرونده قتل ها و يك تاكتيك انحرافي / پرونده قتل هاي زنجيره اي از ديدگاه عمادالدين باقي / سيدمحمد حسيني بهشتي، محمد منتظري و سعيد امامي؛ بازكاوي خط خشونت / كلان بيني در ماجراي قتل ها / حادثه كوي دانشگاه و حلقه هاي به هم پيوسته يك زنجير / فلاحيان بايد پاسخگوي قتل هاي زنجيره اي باشد / فلاحيان: چه كسي گفته من از پاسخ طفره مي روم؟ / باقي: مي خواهند همه را به كيهان و رسالت تقليل دهند / پاسخ به چند پرسش درباره قتل ها و حوادث جاري كشور / كارناوال عاشورايي ديگر عليه خاتمي و دوم خرداد / سعيد امامي يك شبكه است نه محفل! / بازخواني قتل هاي زنجيره اي، روايت هشت ماهه يك نويسنده - از پرونده قتل ها، (بخش اول) / بازخواني قتل هاي زنجيره اي، روايت هشت ماهه يك نويسنده - از پرونده قتل ها، (بخش دوم) / بازخواني قتل هاي زنجيره اي، روايت هشت ماهه يك نويسنده - از پرونده قتل ها، (بخش سوم) / بازخواني قتل هاي زنجيره اي، روايت هشت ماهه يك نويسنده - از پرونده قتل ها، (بخش چهارم) / بازخواني قتل هاي زنجيره اي، روايت هشت ماهه يك نويسنده - از پرونده قتل ها، (بخش پنجم) / بازخواني قتل هاي زنجيره اي، روايت هشت ماهه يك نويسنده - از پرونده قتل ها، (بخش ششم) / فلاحيان بايد زنده بماند، روايت هشت ماهه يك نويسنده- از پرونده قتل ها، (بخش هفتم) / محكوميت نوري و شمس الواعظين از نوع سوراخ كردن كشتي است كه همه را با خود غرق مي كند / نيازي: متهمان، به قتل با مجوز شرعي اعتراف نكرده اند / تحليل عمادالدين باقي از شخصيت 2گانه سعيد امامي / فيلم اعتراف عاملين قتل هاي زنجيره اي گزينش و مونتاژ شده است / اعترافات را پخش نكنيد / اقتدارگرايان در جست وجوي چه هستند؟ / اسرار مرگ نويسنده؛ سعيد امامي، كيهان، سعيدي سيرجاني / از اصلاح كردن ابرو تا كور كردن چشم / چرا كيهان را بخش رسانه اي «محفل خودسر» مي ناميم؟ / شبكه قاتلان زنجيره اي قوي ترين سازمان براي كودتا در ايران بود


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved