جمعه 17 آبان 1381

انقلاب و تنازع بقا

820625sh20.jpg

مقدمه / ريشه ها / نقش چپ روي افراطي در افتادن به دامن راست / انحصارطلبي سوسياليسم و چپ در مبارزه ضدامپرياليستي / سفر شاه به آمريكا/ ملاقات الجزيره / اشغال سفارت آمريكا در تهران / پيش فرض ها و حوادث ناخواسته / پيامدهاي داخلي اشغال سفارت آمريكا / نخستين واكنش ها / موضع گيري امام خميني و موج اطمينان و هيجان / استعفاي دولت موقت / انفعال گروه هاي چپ و معادلات سياسي جديد /

تراژدي دموکراسي در ايران(1)

820625sh18.jpg

( جلد اول - بازخواني قتل هاي زنجيره اي)
فهرست:
مقدمه / كارگردان و ذي نفع حوادث اخير / قربانيان بعدي خشونت! / پاسخي به «قربانيان بعدي خشونت» / قبيله قلم، قبيله اهل قلم / مسئولان خشونت هاي اخير / دوم خرداد منبع فشار رواني براي خشونت طلبان / تداوم ابتكار عمل، تداوم نظام / خاتمي چه وقت سقوط خواهد كرد / آنجا كه خشونت تكثير مي شود / پيروزي ركن چهارم بر خشونت / ژرفنگري در حادثه اخير قم / رسيدگي به اتهامات فكري و سياسي با فلسفه وجودي / دادگاه ويژه روحانيت در تضاد است / سرنخ! / كيهان و خوانندگان /

تاريخ ايران در دوران معاصر

820625sh17.jpg

درس يكم: ما و تاريخ
درس دوم: مروري بر تاريخ ايران پيش از دوره معاصر
درس سوم:قاجارها:نيم قرن انتظار، يك و نيم قرن پادشاهي
درس چهارم:نظام سياسي و اداري ايراندر دوره قاجار ( پيش از مشروطيت‌ )
درس پنجم:اوضاع اقتصادي و اجتماعي ايران در عصر قاجار (پيش از مشروطيت)
درس ششم:ايران و سياست جهاني
درس هفتم: تمدن جديد اروپايي و تاثير آن بر ايران

جامعه شناسي قيام امام حسين و مردم کوفه

820625sh16.jpg

مقدمه
پيشينه كتاب / جامعه شناسي قيام امام حسين (ع) و مردم كوفه / درآمد / مسئله / گزارش كوتاهي از قيام امام حسين(ع) / قيام امام در ساختار قبيله اي نظام اجتماعي اعراب / خلأ بحران زا در مرگ رهبران نظام هاي پدر سالار / عناصر اساسي جنبش / قطع رابطه رهبري با جنبش / «فقدان سازماندهي» و «جنگ رواني» / نقش طبقات و اشراف / «فرصت» و «ترديد» /

فرودستان و فرادستان

820625sh15.jpg


خاطرات انقلاب سال 57

ديباچه /يشه ها جوانه مي زنند /شكل گيري سائقه هاي شورشگري / آتش هاي زير خاكستر / دو عامل فرو ريختگي ابهت رژيم و گسترش انقلاب / واقعه 17 شهريور 57 / چگونگي فعال سازي جنبش دانش آموزان / تحليل لايه هاي مختلف انگيزه و آگاهي مردم براي انقلاب / شتابگيري انقلاب / آدم سوزي سينما ركس آبادان / نمايش سياسي دولتمردان براي سوار شدن بر موج / 13 آبان، چرا و چگونه؟ / حوادث 14 آبان زمينه ساز حكومت نظامي / 15 آبان يك روز غم انگيز / چگونگي سازمان يافتن تظاهرات / الله اكبرهاي شبانه /

تراژدی دموکراسی در ايران(2)

820625sh14.jpg

( جلد دوم - همه چيز براي قدرت)
فهرست:
بخش مطبوعاتي و سياسي محافل دست نخورده است / يك توضيح / وجه مشترك همه مطبوعات مورد هجوم و تهديد، پيگيري و پايمردي آنها در پرونده قتل هاست / در مورد قتل هاي زنجيره اي پاسخگو نيستم / رمزگشايي از جعبه سياه قتل هاي زنجيره اي / عده اي مي خواهند پرونده قتل ها را به خارج معطوف كنند / فلاحيان مديريت وحشت را حاكم كرده است / دادستان نظامي تهران: اطلاعيه فدائيان اسلام را نديده ام /

براي تاريخ : گفت و گو با سعيد حچاريان

820625sh13.jpg


فهرست:
اشاره / گفت و گو با سعيد حجاريان / ضريب امنيت، تيپولوژي امنيت / ترور حجاريان / تراژدي حذف و سعيد حجاريان / ترور يك كار فني است و نمي تواند يك تصميم انفرادي باشد / ترور حجاريان يك عمل تشكيلاتي است / يارا، يارا، يارا، دل مارا، به چراغ نگاهي روشن كن / توضيح عمادالدين باقي / ترور تشكيلاتي (ايدئولوژيك حجاريان خطرناك تر از قتل هاي زنجيره اي آئين اصلاح طلبي را پاس بداريم!؟ / باقي به دادگاه انقلاب احضار شد / قاضي ويژه پرونده ترور عمادالدين باقي را احضار كرد / وزارت اطلاعات و صدا و سيما شاكي؛ اتهام نشر اكاذيب /

جنبش دانشجويي ايران از آغاز تا انقلاب اسلامي

820625sh12.jpg


مقدمه / ژرفنگري در مقوله اجتماعي و تاريخ: / فقر تاريخ پژوهي د رمطالعه انقلاب اسلامي: / چگونگي پيدايش كتاب حاضر و ويژگي هاي آن / پيشينه سنت تاريخ شفاهي: / وجه تسميه كتاب:/نحوه تدوين كتاب: / خش نخست: جنبش دانشجويي ايران در دهه 20/ از شهريور 1320 / ب صفوي هنرجوي هنرستان صنعتي تا روحاني پيكارجو: / سيس اولين انجمن اسلامي دانشجويي: / سيس دانشگاه تبريز و فرورفتن در محاق حوادث آذربايجان: / وه 53 نفر / ه دمكرات آذربايجان / تشكيل حكومت فرقه دمكرات آذربايجان تا سقوط آن / يم وقايع مهم سياسي ايران در دهه 1320 / يل دولت اسرائيل و موضع برخي روشنفكران و. . . / شكل گيري نهضت ملي ايران / تنگناهاي مضاعف براي نيروهاي مذهبي و. . . / نشريه«فروغ علم» و نخستين تجربه. . . / غلبه جهت گيري فرهنگي بر عمل سياسي در. . . / گشايش به سوي نهضت ملي و آزادي / اعتصاب و تعطيلي دانشكده پزشكي تهران / تشكيل سازمان دانشجويان / مبارزه با آئين نامه انضباطي در دانشكده كشاورزي. . . / نقش و حضور دانشگاه تبريز در نهضت ملي نفت / بخش دوم: جنبش دانشجويي ايران در دهه 30 / درآمد / حيات دوباره و نشريه گنج شايگان: / جنبش ملي نفت، فرصت اعلام موجوديت. . . /

تولد يک انقلاب

820625sh11.jpg

بخش اول: پايه‌هاي نظري انقلاب
ديباچه / فصل اول: تعاريف و مفاهيم / انقلاب چيست / تطور واژه و مفهوم انقلاب / شناخت جامعه / فصل دوم: قوانين و علل تحولات اجتماعي / جامعه‌شناسي نوين و بينش‌هاي چندعاملي / رويكرد اين تحقيق / انسان، سنگ زيرين تحولات بشري / فصل سوم: تحليل و جمع‌بندي نظريات تحول اجتماعي / همچنين است «اگر»هاي ديگر تاريخ، مانند / مدار تحليل
بخش دوم: نظريه‌ها و انقلاب

حقوق مخالفان

820625sh10.jpg

تمرين دموکراسي براي جامعه ايراني

فهرست:
فصل اول: انقلاب و دموكراسي
ايران نو /جامعه مدني؛ فرزند انقلاب اسلامي/انقلاب و دموكراسي /شالوده هاي جامعه مدني در ادبيات انقلاب اسلامي
فصل دوم: حـقوق مخالـفان
آزادي از آن كيست؟/حقوق مخالفان به عنوان سيره و سنت/حرمت و حيثيت مخالفان/آزادي بيان/تشكيل احزاب/تشكيل اجتماعات/تجزيه ناپذيري حقوق/حقوق مشركان در قرآن/خودي و غيرخودي /قاعده مالكيت تنها مفسر خودي و غيرخودي است/حقوق مجرمان سياس
فصل سوم: آزادي بيـان
آزادي بيان/جـرم سيـاسي/اعتراض رئيس قوه قضاييه به اظهارات عمادالدين باقي /پاسخ عمادالدين باقي به آيت الله يزدي/مناظره پيرامون خط قرمز/خط قرمزچيست؟/تفكيك عرصه هاي آزادي/تفكيك عرصه هاي سياست و اخلاق/دو ديدگاه و سه وضعيت/خط قرمز

بهار رکن چهارم

820625sh8.jpg

مروري بر جنبش مطبوعات اصلاح طلب
مطبوعات و توسعه سياسي


ديباچه
فصل اول: تاريخ مطبوعات
بررسي تاريخي از وضعيت مطبوعات از مشروطيت تاكنون / پيش از مشروطيت1مشروطيت / دوره مشروطيت و پيروزي نهضت / جبهه گيري در برابر آزادي قلم / تصويب فوري قانون مطبوعات
فصل دوم: مطبوعات و توسعه سياسي
چرا به روزنامه هاي تازه نياز داريم؟ / مطبوعات از ديدگاه جامعه شناسي توسعه / شكست تب توسعه در جهان سوم / لزوم تغيير جهان بيني و تفكر، بستر نرم افزاري توسعه / درجه برودت توسعه از نظر وبر / دوم 1خرداد درجه برودت توسعه / مطبوعات، بستر نرم افزاري توسعه اقتصادي ، سياسي / ناامني و ناپايداري مطبوعات. . . /

اعدام و قصاص

820625sh7.jpg

مقدمه
بخش اول: اهانت به مقدسات؟
1. كليات : اهانت به مقدسات / تجزيه و طبقه بندي اهانت / تجزيه و طبقه بندي مقدسات / اهانت به مقدسات و شروط تحقق آن - 2. مقاله سير تحول فكر ديني و مصاديق اهانت به مقدسات : مقدس نبودن فقه / ناكارآمدي گفتمان اسلام فقاهتي در دهه اول انقلاب / چالش هاي فكري دهه نخست انقلاب / ارث، ديه و برابري زن و مرد / تضاد اسلام و جمهوريت


 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.