دوشنبه 11 فروردین 1382

اطلاع رساني متفاوت


روزنامه همشهري دوشنبه 11 فروردين 1382
امروزه دسترسي به اخبار و اطلاعات از طرق متعدد براي همگان ميسر شده است. بسياري از مردم از طريق راديوها و تلويزيون هاي فارسي و غيرفارسي برون مرزي وقايع را دنبال مي كنند. در اين شرايط رسانه ها در كسب اعتبار خبري مي كوشند. به همين دليل اكنون صدها خبرنگار در خطوط مقدم جنگ پابه پاي نظاميان به مخابره لحظه به لحظه حوادث مي پردازند. اما رسانه ملي صداوسيماي ايران شيوه اي براي خبررساني درباره مهم ترين رويداد جاري جهان را برگزيده كه نه تنها به اعتبار خبري خود آسيب مي زند بلكه از منظر منافع و امنيت ملي نيز به مصلحت نيست. وقتي كه انسان اخبار جنگ را از طريق اين رسانه ها و نيز رسانه هاي برون مرزي پيگيري مي كند گويي اطلاع رساني درباره دو جنگ متفاوت را مي شنود. از ميان نمونه هاي فراوان، ذكر يكي از آخرين آنها كفايت مي كند.


تمام رسانه هاي جهان گزارش دادند كه آمريكايي ها پس از اشغال و تخليه ناصريه ساختماني را در تصرف خويش نگه داشتند كه ظاهر آن بيمارستان بود ولي در واقع مخفي گاه سلاح ها و نارنجك هاي شيميايي و ميكروبي و ماسك هاي ضدگاز شيميايي و ميكروبي بود. رژيم صدام حسين با نصب تابلوي بيمارستان و صورت بيمارستاني دادن به ظاهر ساختمان از آن جا به عنوان مخفي گاه اين سلاح ها استفاده مي كرد كه مأموران سازمان ملل علي الاصول به تفحص در بيمارستان ها براي كشف آنها نمي پرداختند. آمريكايي ها از تمام رسانه ها براي تهيه گزارش تصويري دعوت كردند و حتي الجزيره كه رسانه اي با موضع ضدجنگ است و آمريكايي ها از آن بيزارند نيز اين گزارش را به سراسر جهان مخابره كرد و آمريكايي ها اين مخفي گاه و مدارك آن را به سازمان ملل ارائه دادند تا ثابت كنند آنچه درباره تهديدات رژيم عراق و نقض مصوبه شوراي امنيت و عدم انهدام اين سلاح ها توسط رژيم صدام گفته اند درست است در حالي كه براي همه جهانيان ثابت شد كه ساختمان مورد اشاره بيمارستان نبود و پوششي براي نگهداري سلاح هاي خطرناك بوده است. تلويزيون ايران خبر داد كه آمريكايي ها ناصريه را اشغال كردند ولي در برابر مقاومت نظاميان عراقي مجبور به عقب نشيني شده و يك بيمارستان را در اشغال خود درآوردند و به نوعي القا مي شد كه بيمارستاني كه جاي بيماران و مصدومان بوده به تصرف درآمده است و واقعيات مربوط به اين محل را نگفت.

اين نوع خبررساني ها در حالي است كه در پي اعلام اينكه دولت آمريكا گفته است خبرنگاران نبايد هر خبري را درباره جنگ انتشار دهند صدا و سيماي ايران به مدت دو روز با آب و تاب فراوان از سانسور توسط دولت هاي آمريكا و انگليس كه در حال جنگ هستند خبر و تفسير ارائه مي داد. با اين همه موضع ضدسانسور معلوم نيست خبررساني خود راديو، تلويزيون ايران از چه نوعي است. علاوه بر اين شيوه خبررساني و تحليل اين رسانه برخلاف سياست بي طرفي دولت ايران است و بسياري از اوقات رنگ جانبداري از رژيم صدام حسين را به خود مي گيرد. شبكه دوم سيما در برنامه تفسير شامگاهي روز ۹ فروردين تعابيري چون مقاومت غيرمنتظره نظاميان و مردم عراق در برابر مهاجمان آمريكايي و انگليسي، دستور صدام به عشاير براي مقابله با مهاجمان و غيرمنتظره بودن اين اقدام از سوي نظاميان آمريكايي و انگليسي را به كار برد و يا بارها از زمينگير شدن نيروهاي آمريكايي و انگليسي، شكست آنها يا تبديل شدن عراق به باتلاق نظاميان مهاجم سخن گفته است اما هيچ گاه از اعدام ده ها تن از مقامات نظامي عراقي به جرم تمرد و يا اعدام دسته جمعي اكراد به اتهام همكاري با آمريكا و نيز كشتار مردم بصره و ساير شهرهايي كه قصد ترك شهر را داشتند تا سپر انساني صدام حسين نشوند سخني نمي گويند و اگر اشارتي داشتند بسيار ضعيف و بي رنگ است. منافع ملي ما، امنيت ايران و رعايت بي طرفي اعلام شده از سوي دولت ايران اقتضا مي كند كه صدا و سيما در شيوه خبررساني خويش تجديدنظر كند.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved