شنبه 17 اسفند 1381

شکايـت جديد نيست فقط تفهيم اتهام جديد است

ايسنا ـ عمادالدين باقي كه اخيرا محكومت او به پايان رسيد، امروز با حضور در شعبه 6 دادگاه انقلاب وضعيت پرونده خود را پيگيري كرد. وي پس از پايان اين جلسه به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: شكايات جديدي عليه من طرح نشده، بلكه موضوع اين پرونده همان چيزي است كه چند سال پيش صورت گرفت ولي اكنون مجددا تفهيم اتهام جديدي انجام شده است. باقي تصريح كرد: يك هفته پيش از آزادي ام از زندان، با مأمور به شعبه 6 دادگاه انقلاب رفتم كه دو اتهام اقدام عليه امنيت و اهانت به مقام ولايت و رهبري به من تفهيم شد.

درحالي كه اين دو اتهام، قبلا نيز در متن حكم صادره شعبه 1410 آمده بود. وي توضيح داد: در حكم قبلي ام مطرح شده بود كه پرونده درباره دو اتهام ياد شده مفتوح است. لذا ظاهرا به خاطر عدم صلاحيت آن شعبه، موضوع به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. عمده مستندات اين دو اتهام نيز مقالات و نوشته هايم بوده كه درباره قتل هاي زنجيره اي و همچنين درباره امام(ره) نوشته بودم. عمادالدين باقي با اشاره به زمان تعيين شده قبلي براي حضورش در دادگاه تصريح كرد: طبق احضار قبلي، خواسته بودند كه امروز با حضور در شعبه، نسخه اي خوانا از مقالات و مطالبم را كه اتهاماتم نيز راجع به آنهاست، به دادگاه ببرم كه اين كار را كردم و تا حد ممكن اين مقالات را تحويل دادگاه دادم، اما جلسه رسيدگي به زمان آينده موكول شد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved