شنبه 3 خرداد 1382

اگر اقتدارگران خواستار حفظ نظامند بايد ازقدرت کناره گيري کنند


شنبه 30 خرداد 1382 برابر با Sat May 24 2003

رويداد ـ «عمادالدين باقي» گفت: «اصلاح طلبان بايد از حكومت كناره گيري كنند تا مردم تكليفشان را با حكومت مشخص كنند. »باقي كه روز پنج شنبه در مراسم افتتاحيه نشست سالانه دفتر تحكيم با عنوان «دفاع از حق حاكميت ملت» سخن مي گفت، اظهار داشت: «دوم خرداد براي انقلاب ايران مهلتي بود كه تبديل به طغيان شد».

وي ضمن اشاره به فضاي قبل از دوم خرداد گفت: «در آن ايام كارشناسان انتظار وقوع يك واقعه اجتماعي را داشتند و وقوع يك شورش در آن ايام محرز به نظر مي رسيد اما مردم ايران در 2 خرداد دست به يك حركت مدني زدند و از طريق صندوق رأي خواسته هاي خود را اعلام كردند. مردم با اين كار بار ديگر مهلت دادند اما اربابان قدرت اين فرصت را تبديل به طغيان كردند» وي ضمن اشاره به فضاي قبل از دوم خرداد گفت: «در آن ايام كارشناسان انتظار وقوع يك واقعه اجتماعي را داشتند و وقوع يك شورش در آن ايام محرز به نظر مي رسيد اما مردم ايران در 2 خرداد دست به يك حركت مدني زدند و از طريق صندوق راي خواسته هاي خود را اعلام كردند.

مردم با اين كار بار ديگر مهلت دادند اما اربابان قدرت اين فرصت را تبديل به طغيان كردند. » باقي تصريح كرد: «وقتي دولتمردان ما به ميثاق ملي پايبند نيستند و به آن احترام نمي گذارند اگر شاهد حركت تندي از جانب مردم بوديم، بايد بدانيم اين ناشي از ميثاق شكني حاكمان و قدرتمندان است. » وي افزود: ملتي به زبان مسالمت آميز از حقوق طبيعي خود دفاع مي كنند و درحالي كه خطر در درون مرزها نيز احساس مي شود و صداي پاي قدرت هاي خارجي شنيده مي شود، اما اينها به رفتار خود ادامه مي دهند. فاشيسم مانند خوره است كه وقتي ديگر چيزي براي از بين بردن ندارد، خود را از بين مي برد. وي با اشاره به اينكه «جناح راست سرنوشت خود را با سازمان خشونت گره زده است»، گفت: «نتيجه توقيف و سركوب و كاشتن تخم تنفر محصولي جز تنفر نخواهد داشت». وي گفت: تاكنون اصلاح طلبان سير بلاي تهديدهاي خارجي بوده اند اما به قدري اين سير بلا نازك شده است كه قادر به دفع اين خطرات نيست. اگر اقتدارگرايان خواهان اين باشند كه جمهوري اسلامي حفظ شود، بايد از قدرت كناره گيري كنند. اما از آنجايي كه اين مسئله بعيد به نظر مي رسد هيچ چاره اي جز كناره گيري اصلاح طلبان از حكومت نيست.

اصلاح طلبان نيز بايد از حكومت كناره گيري كنند تا مردم تكليفشان مشخص شود. عمادالدين باقي اظهار داشت: اگر اقتدارگرايان خواهان اين باشند كه جمهوري اسلامي حفظ شود، بايد از قدرت كناره گيري كنند. اما از آنجايي كه اين سئله بعيد به نظر مي رسد هيچ چاره اي جز كناره گيري اصلاح طلبان از حكومت نيست. وي ادامه داد: اصلاح طلبان مقبوليت خود را نزد مردم از دست داده اند و با ماندن در ساختار قدرت مشروعيت خود را نيز از دست خواهند داد و اين افكار عمومي را متوجه بيرون مرزها خواهد كرد. باقي با اشاره به اينكه تعبير «بن بست اصلاحات» يك «خودزني سياسي» است، گفت: اصلاحات يك جنبش اجتماعي است. اصلاحات در كشور به بن بست نرسيده است. جنبش اصلاحات با افراد شروع نشد كه حال با افراد به پايان برسد. اين جنبش با فراز و نشيب هاي فراوان در يكصد سال گذشته راه خود را يافته است و اكنون نيز در زير پوسته اين جامعه تحولات عظيمي در حال اتفاق است. وي ضمن تقدير از استراتژي جديد دفتر تحكيم وحدت مبني بر جدايي از قدرت گفت: «همين استراتژي جديد دفتر تحكيم و وحدت نشان از تداوم حركت اصلاحات در كشور دارد».اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved