جمعه 3 مرداد 1382

قضاوت آمريکايي

820625sh1.jpg


ديباچه - مقدمه نويسنده - ساختار حكومتي در آمريكا

فصل يكم: ساختار دادگاه جزايي
روند دادگاه جزايي / سياست دادگاه جنايي / بحث هاي گسترده اي درباره دادگاه جزايي / آيا بايد مدل كنترل جرم يا مدل رعايت تشريفات حكمفرما شود
فصل دوم: دادگاه كيفري در ايالات متحده
مشاركت شهروندي / آگاهي حقوقي و آزادي مدني / تبعيضات نژادي در دادگاه جزايي آمريكا / بحث هاي گسترده اي درباره دادگاه جزايي/ آيا سيستم جزايي نژاد پرست است

فصل سوم: جرم
تعاريف جرم / انواع جرم / بخش I جرم ها / مواد مخدر و جرم / تفنگ ها و جرم ها / بحث گسترده اي درباره دادگاه كيفري / آيا كنترل سلاح جرم را كاهش مي دهد؟
فصل چهارم: حقوق كيفري
منابع حقوق كيفري / طبيعت حقوق كيفري / كاركردها و وظايف حقوق كيفري / عناصر قانوني يك جرم/ حمايت هاي قانوني و توضيحاتي براي جرائم / محدوديت هاي حقوقي كيفري / بحث هاي گسترده تري درباره دادگاه جزايي:
فصل پنجم: توسعه پليس آمريكا
توسعه پليس جديد / بازگشت به موضوع كنترل جرم ها در دهه هاي 1990 ـ 1970 / اجراي قانون پيشرفته مي شود / بحث گسترده اي درباره دادگاه جزايي / آيا پليس بايد از همه دستگير شدگان نمونه DNA بگيرد؟
فصل ششم: كاركرد پليس
طبيعت كار پليس / سيستم هاي پليس / سازمان پليس / استراتژي پليس / بحث هاي وسيع تر درباره دادگاه جزايي / آيا انضباط جامعه از جرم جلوگيري مي كند؟
فصل هفتم: قدرت پليس و حقوق شهروندان
آيين دادرسي كيفري و قانون اساسي / حقوق حريم [حقوق خصوصي] / قاعده استثنأ كننده / حق ماده اصلاحي پنجم عليه «خود اتهامي» / بحث وسيع درباره دادگاه جزايي / آيا حقوق شهروندان مانع اجرايي عدالت مي شود؟
فصل هشتم: مشكلات پليس
گواهي دروغ پليس / خشونت پليس / نيروي مرگبار / فساد پليس / تبعيض استخدامي / بحث وسيع تر درباره دادگاه جزايي
فصل نهم: دادگاه هاي جزايي
دادگاه هاي ايالتي / دادگاه فدرالي / مشكلات اجرايي: حجم سنگين پرونده ها و تأخير در رسيدگي به آنها / قضات / بحث هاي وسيع درباره دادگاه جزايي / آيا قضاتي كه «در برابر جرم، آسانگير» هستند از كار بركنار شوند؟
فصل دهم: حقوق متهمين
مراحل و جريان كار دادگاه قبل از محاكمه / روند محاكمه / مرحله بعد از محاكمه / بحث هاي گسترده تر درباره دادگاه جزايي / آيا چانه زني بايد منسوخ شود؟
فصل يازدهم: تعقيب كنندگان
انواع تعقيب كنندگان [دادستان يا مدعي العموم] / دادستان هاي ناحيه [در ايالت ها] / ارتباطات مهم براي داستان ها / سياستهاي مديريت / سورنتاهاي دادستاني / بحث هاي وسيع درباره دادگاه جزايي / آيا شكار سركرده ها، استراتژي موثري براي مبارزه با جرم سازمان يافته است؟
فصل دوازدهم: وكلاي مدافع
وكلا در سيستم جزايي رقابتي! [جدلي] آمريكا / انواع دفاع / استراتژي دفاع / دستياري غير مؤثر يك وكيل / بحث هاي گسترده تري درباره دادگاه جزايي / آيا بيشتر وكلاي مدافع، قلب واقعيت مي كنند؟
فصل سيزدهم: محكوميت
تئوري هاي مجازات / انواع احكام [يا انواع محكوميت / دستورالعمل ها و قوانين محكوميت / بحث هاي وسيع درباره دادگاه جزايي /آيا كيفر مرگ بايد لغو شود؟
فصل چهاردهم: حقوق زندان و زنداني
زندان ها / حقوق زندانيان / بحث هاي وسيع تر در مورد دادگاه جزايي / آيازنداني كردن بيشتر مجرمين، روش خوبي براي جلوگيري از جرم است؟ / يك بحث تطبيقي درباره زندان: ايران و آمريكا
فصل پانزدهم: سيستم دادگاه اطفال
حقوق و مسئوليت هاي جوانان / يك سيستم مجزا / اقليت ها در دادگاه اطفال / افسانه هايي درباره دادگاه اطفال / بحث هاي وسيع تر درباره دادگاه جزايي / آيا دادگاه هاي اطفال بايد لغو شوند و جوانان خلافكار همانند بزرگسالان محاكمه شوند؟


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved