یکشنبه 16 شهریور 1382

تهديدهاي يك تندرو


روزنامه سياست روز صفحه دو-دوشنبه 10 شهريور 1382


عمادالدين باقي از چهره هاي سياسي نزديك به حزب مشاركت و سازمان مجاهدين طي سخناني در همدان به تبيين استراتژي خود براي آينده دست زد. به گزارش خبرنگار پشت پرده سياست وي به دعوت حزب مشاركت همدان در تالار معلم همدان – همان تالاري كه آغاجري در آن سخنراني جنجالي خود را اجرا كرد– سخن گفت و تصريح كرد: اگر اصلاح طلبان سرخورده شوند به رفتارهاي غير قابل پيش بيني دست مي زنند. مردم بايد دموكراسي را درك كنند و به هنجارهاي مردم سالاري شتاب بخشند. وي افزود: دموكراسي يك امر فردي نيست و بايد براي تحقق آن درجامعه فعاليت چند جانبه داشت. بنابراين بايد هر چه بيشتر به تقويت نهادهاي اجتماعي توجه كرد. باقي با لحني تعارف آميز گفت: چنانچه جناح منتقد بخواهد راه ما را با به بند كشيدن ببندد ما مي توانيم با هجوم به سوي زندان ها جناح مقابل را ناكارآمد كنيم! باقي در مجموع روشن نكرد كه « رفتارهاي غيرقابل كنترل» خود و دوستانش را چگونه عملياتي خواهد كرد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved