شنبه 10 آبان 1382

آزادي بيان ،حق خطا

روزنامه شرق -شنبه 10 آبان 1382


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved