سه شنبه 2 دی 1382

كيهان: پر گويي‌هاي شرقي


كيهان- پنج ‌شنبه 27 آذر 82، صفحه 2ـ خبر ويژه
دنيا را آناني خراب كرده‌اند كه زياد حرف زده‌اند.

عبدالكريم سروش كه ديروز در همايش آموزه هاي مولانا حرف مي زد، از مولوي به عنوان «خامش پرگفتار» ياد كرد. روزنامه شرق ضمن انتشار سخنان سروش، اساتيد مبرز دانشگاه نظير دكتر رضا داوري اردكاني، دكتر غلامرضا اعواني و دكتر حداد عادل را «سخنرانان حكومتي» همايش لقب داد و نوشت: در سالهاي گذشته، هر يك از اين‌ها به واسطه‌اي و در نامه‌اي طعم تند زبان اين روشنفكر ايراني را چشيده بودند... آنها گويي از ظن خود يار مولانا شده بودند و دكتر محمود صدري همان روز در سخنراني اين تذكر را داده بود.
شايان ذكر است روزنامه زنجيره‌اي شرق كه عناصر هم طيف شمس و نشريه كيان نيز در آن فعال هستند چند روز پيش طي سرمقاله‌اي رئيس جمهور را به باد سرزنش و انتقاد گرفت و از او خواست ساكت شود و ديگر حرف نزند.
اين روزنامه البته در سرمقاله خود به بررسي اين پرسش پرداخت كه «چگونه از تكرار پديده صدام جلوگيري كنيم». عماد باقي نويسنده اين يادداشت همان كسي است كه طي مقاله اي در روزنامه نشاط ـ سلف روزنامه شرق ـ مدعي شد كه كتابخانه سياسي قم (محفل اصلي هماهنگي باند تروريست مهدي هاشمي ) كانون نوگرايي بوده و توسط جمهوري اسلامي تعطيل شده است.
نشاط البته مقالاتي را نيز از برخي عناصر منافق فراري از جمله حسين باقرزاده عضو ارشد گروهك تروريستي منافقين به چاپ رسانيده بود.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved