پنجشنبه 28 اسفند 1382

عيد ما روزيست كز ظلم آثاري نباشد

عيد ما روزيست كز ظلم آثاري نباشد


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved