شنبه 1 فروردین 1383

عيد ما روزيست كز ظلم آثاري نباشد

متن كامل


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved