شنبه 1 فروردین 1383

نوروز در زندان


راديو فردا -نوروز 1383
جمشيد چالنگي (راديوفردا): بهار براي ايرانيان يادآور پيوند با طبيعت است و هيچ مكاني را نمي توان يافت كه بيش از زندانهاي ساخته دست انسان از طبيعت جدا باشد. خاصه در بهار، حتي اگر گفته معروف ژان ژاك روسو، فيلسوف فرانسوي را كه بشر آزاد به دنيا آمد ولي اكنون همه جا در بند است، گزافه گوئي بدانيم، نمي توان انكار كرد كه در بسياري از كشورهاي جهان، عده اي بر اساس گزارشهاي نهادهاي حقوق بشر به دليل عقايد خود زنداني هستند. در ايران نيز از احمد باطبي، دانشجو، تا سيامك پورزند، روزنامه نگار 73 ساله و بسياري ديگر، نوروز را در زندان به سر مي برند و خانواده هاي بسياري از اين زندانيان دسته جمعي بر سر سفره هفت سيني كه در برابر زندان اوين تهران پهن كرده اند، سال را تحويل كردند .راديو فردا پس ازمصاحبه با خانواده هاي پورزند، محمدي، رحماني و ديگران مي گويد:
.م.ك.: حال مطبوعاتي ها و ديگر زندانيان عقيدتي دربند را عمادالدين باغي كه خود سه نوروز را دور از خانواده سپري كرده است، مي داند كه مي گويد: نوروز براي چنين زندانياني به خاطر نگراني آنان از اين كه در كنار سفره هفت سين و در نوروز خانواده هايشان حال و روز متفاوتي با ديگر ايرانيان دارند، حامل احساسات دوگانه است.
عمادالدين باقي (روزنامه نگار، تهران): من براي همه مردم ايران بويژه براي كليه زندانيان سياسي عقيدتي و مطبوعاتي آرزوي رهايي و سرسبزي دارم. اما واقعيت اين است كه عيد حقيقي روزي است كه ديگر كسي در اين سرزمين به خاطر ابراز عقيده و ديدگاه سياسيش زنداني نشود. اميدوارم كه عليرغم همه اين گرفتاريها و دردمنديها، بهار طبيعت، بهار جانها باشد و به همه مردم ايران، به همه شما و همه زندانيان، شادباش مي گويم. اميدوارم با بهار طبيعت، دل و جان آنها هم بهاري شود و خوش و خرم باشيد.

ا.م.ك.: نوروز بر همه ايرانيان، از جمله اهل قلم و مطبوعاتي ها و فعالان سياسي و دانشجويي زنداني و خانواده هاي آنان در ايران و خارج خجسته باد.

اميرمصدق كاتوزيان، مصاحبه با خانواده هاي پورزند، محمدي، رحماني و ديگراناين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved