پنجشنبه 14 اسفند 1382

گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از احضار مجدد عمادالدين باقي اعلام مي كند


در ايران سرکوب مطبوعات ادامه دارد
خطر دستگيری عمادالدين باقي را تهديد مي کند

گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از احضار مجدد عمادالدين باقي روزنامه نگار مستقل و مدافع آزادی بيان علام مي کند. "اتهام" عمادالدين باقي، انتشار مقاله ای در روزنامه توقيف شده ی ياس نو و غير آزاد و مغاير با موازين حقوق بشر ناميدن انتخابات اول اسفند است، دادسرای عمومي و انقلاب تهران وی را برای روز چهارشنبه ١٣ اسفند احضار کرده است. در آبان ماه سال جاری شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران عمادالدين باقي را به يکسال حبس با تعليق محکوميت به مدت پنج سال محکوم کرده بود، بيم آن مي رود که اين احضار مجدد به بازداشت وی بيانجامد.

در ايران سرکوب مطبوعات ادامه دارد
خطر دستگيری عمادالدين باقي را تهديد مي کند

گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از احضار مجدد عمادالدين باقي روزنامه نگار مستقل و مدافع آزادی بيان علام مي کند. "اتهام" عمادالدين باقي، انتشار مقاله ای در روزنامه توقيف شده ی ياس نو و غير آزاد و مغاير با موازين حقوق بشر ناميدن انتخابات اول اسفند است، دادسرای عمومي و انقلاب تهران وی را برای روز چهارشنبه ١٣ اسفند احضار کرده است. در آبان ماه سال جاری شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران عمادالدين باقي را به يکسال حبس با تعليق محکوميت به مدت پنج سال محکوم کرده بود، بيم آن مي رود که اين احضار مجدد به بازداشت وی بيانجامد.
عمادالدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که از خرداد ١٣٧٩ تا بهمن ١٣٨١ به اتهاماتي نظير " اقدام بر عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي "را در زندان سپری کرد ه است. پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و عقيده و روزنامه نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان و... فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران تشديد کرده است. و به همين دليل مورد خشم اقتدارگرايان رژيم قرار گرفته است.

از سوی ديگر گزارشگران بدون مرز :
- دستگيری فرشاد قربانپور دبير سرويس اقتصادی روزنامه گيلان امروز در تاريخ اول اسفند برای امضا کردن نامه ای در اعتراض به انتخابات مجلس هفتم.
- توقيف و ممانعت از انتشار روزنامه ی نسيم صبا در تاريخ بيست و نهم بهمن و دوم اسفند به علت ظاهری تبليعات انتخاباتي و در اصل برای انتشار خبر توقيف روزنامه های شرق و ياس نو.
- احضار محمد جواد روح روزنامه نگار روزنامه ی اصلاح طلب شرق به دادگاه به خاطر نوشتن مقالاتي در نقد سیاست سانسور و کنترل فرهنگي در جمهوری اسلامي
- عدم رعايت موازين قانوني در برگزاری دادگاه ايرج جمشيدی سردبير روزنامه ی توقيف شده ی آسيا در شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب انقلاب اسلامي تهران. با اينکه وکيل مدافع آقای جمشيدی امکان حضور در دادگاه را داشتند اما اطن دادگاه در پشت در های بسته برگزار شد و وکيل مدافع اين روزنامه نگار از تاريخ دستگيری وی تاکنون از دسترسي به پرونده محروم بوده است
- تحت فشار نهادن پيام فضلي نژاد روزنامه نگار هفته نامه ی سينما توسط ماموران اطلاعاتي اداره امکان. اين اداره بخشي از پليس تهران است که ظاهرا وظيفه اش رسيدگی به امور« منکراتی» ولي نزديک به محافل اطلاعاتی قوه ی قضاييه ايران و تحت فرمان دادستان تهران سعيد مرتضوی است.

را سرکوب آزادی بيان و مطبوعات تلقي و آنها را قويا محکوم مي کند.


گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود که :
ايران " بزرگترين زندان روزنامه نگاران" در خاورميانه است، يازده روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر ميبرند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved