سه شنبه 1 اردیبهشت 1383

در اولين جلسه‌ي هيات مديره‌ي ”انجمن دفاع ا ز حقوق زندانيان“باقي رييس هيات مديره شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
در اولين جلسه‌ي هيات مديره‌ي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عمادالدين باقي به عنوان رييس هيات مديره، جلال جلالي‌زاده نايب رييس، مرضيه مرتاضي لنگرودي دبير جلسه، محمدجواد مظفر خزانه‌دار و فريده غيرت به عنوان سخنگوي اين انجمن انتخاب شدند.
غيرت درباره‌ي مباحث مطرح شده در اين جلسه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در اين جلسه مقرر شد كه جلسات انجمن هفته‌اي يك بار برگزار شود. هم‌چنين قرار شد كه اقدامات اين انجمن متناسب با اهداف پيش‌بيني شده در اساسنامه طرح‌ريزي شده و در جلسه‌ي آتي روز سه‌شنبه مطرح شود، البته در جلسه‌ي آتي، كميته‌هاي مربوطه نيز انتخاب خواهند شد.
وي فعاليت‌هاي رفاهي، خدماتي، حقوقي، بهداشت و درمان، اقتصادي و قضايي براي زندانيان را از جمله اهداف انجمن دفاع از حقوق زندانيان خواند.
غيرت اظهار داشت: بعد از اين كه آيين‌نامه‌ي اجرايي كه تقريبا آماده است، به اطلاع اعضاء رسيد و تصويب شد، كار هر گروه مشخص شده و كميته‌ها مشغول به كار خواهند شد.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
در اولين جلسه‌ي هيات مديره‌ي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عمادالدين باقي به عنوان رييس هيات مديره، جلال جلالي‌زاده نايب رييس، مرضيه مرتاضي لنگرودي دبير جلسه، محمدجواد مظفر خزانه‌دار و فريده غيرت به عنوان سخنگوي اين انجمن انتخاب شدند.
غيرت درباره‌ي مباحث مطرح شده در اين جلسه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در اين جلسه مقرر شد كه جلسات انجمن هفته‌اي يك بار برگزار شود. هم‌چنين قرار شد كه اقدامات اين انجمن متناسب با اهداف پيش‌بيني شده در اساسنامه طرح‌ريزي شده و در جلسه‌ي آتي روز سه‌شنبه مطرح شود، البته در جلسه‌ي آتي، كميته‌هاي مربوطه نيز انتخاب خواهند شد.
وي فعاليت‌هاي رفاهي، خدماتي، حقوقي، بهداشت و درمان، اقتصادي و قضايي براي زندانيان را از جمله اهداف انجمن دفاع از حقوق زندانيان خواند.
غيرت اظهار داشت: بعد از اين كه آيين‌نامه‌ي اجرايي كه تقريبا آماده است، به اطلاع اعضاء رسيد و تصويب شد، كار هر گروه مشخص شده و كميته‌ها مشغول به كار خواهند شد.
--------------------------------------------------------------------------------------------
اين خبر در مطبوعات داخلي و راديوهاي خارجي بازتاب يافت و مصاحبه هايي با شخصيتهاي مختلف در باره انجمن صورت گرفت.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved