سه شنبه 9 تیر 1383

دادگاه بدون هيات منصفه برخلاف حقوق ملت و قانون اساسي است


دادگاه عمادالدين باقي بدون حضور هيات منصفه برگزار شد
تهران ،خبرگزارى جمهورى اسلامي ۰۸ / ۰۴ / ۸۳
داخلي.اجتماعي.دادگاه .باقي.
دادگاه رسيدگي به پرونده " عمادالدين باقي " به اتهام " توهين به
مقامات نظام و تشويش اذهان عمومي " روز دوشنبه با حضور صالح نيکبخت وکيل
مدافع و بدون حضور هيات منصفه در شعبه ۱۰۰۹ مجتمع امام خميني (ره ) برگزار
شد.
عمادالدين باقي پس از پايان اين جلسه دادگاه در گفت وگو با خبرنگار
قضايي ايرنا گفت : چون دادگاه بدون حضور اعضاى هيات منصفه برگزار شده بود
من هيچگونه دفاعي از خود نکردم .
وى افزود : من در دادگاه نوشتم چون برگزارى دادگاه بدون هيات منصفه ،
برخلاف حقوق ملت و قانون اساسي است ، دادگاه را غيرقانوني مي دانم .
اين روزنامه نگار گفت : من از رييس دادگاه براى ترک جلسه اجازه گرفتم
که قاضي اجازه خروج از جلسه دادگاه را به من نداد.
وى افزود : دفاعيات وکيلم نيز در جهت تقويت مواضع من درخصوص
غيرقانوني بودن تشکيل اين جلسه دادگاه بود.
عمادالدين باقي که به اتهام توهين به مقامات نظام و تشويش اذهان
عمومي محاکمه مي شود قبلا اعلام کرده بود که چنانچه اعضاى هيات منصفه درجلسه
حاضر نباشند ، ازخود دفاع نمي کند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved