دوشنبه 8 تیر 1383

هاشم آقاجري و عمادالدين باقي امروز در دادگاه

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران‌٠٨/٠٤/١٣٨٣
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
صبح امروز هاشم آقاجري در شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران و عمادالدين باقي در شعبه‌ي 1009 دادگاه
عمومي ـ جزايي تهران حضور يافتند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) صالح نيك‌بخت، وكيل مدافع مشترك باقي و آقاجري امروز ابتدا براي دفاع از باقي در شعبه‌ي 1009 و پس از آن براي حضور در دادگاه آقاجري در شعبه‌ي 1083 حاضر شد.

باقي كه اخيرا نيز طي نامه‌هايي به «كميته‌ي حقوق بشر معاونت امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه» و «اداره‌ي كل حقوق بشر وزارت امور خارجه» عنوان كرده بود كه بدون حضور هيات منصفه از خود دفاع نخواهد كرد، با تاكيد بر اظهارات قبلي‌اش و با بيان اين كه اين دادگاه را براي رسيدگي به پرونده‌ي خود صالح نمي‌داند، از خود دفاع نكرد.

وكيل مدافع وي نيز در دفاع از موكلش به صلاحيت دادگاه ايراد گرفت.

اين پرونده‌ي عمادالدين باقي به دنبال اعلام جرم دادسرا عليه او نسبت به يكي از مقالاتش در اسفند ‌1382 و ارجاع پرونده به دادگاه در شعبه‌ي 1009 در حال رسيدگي است.

بنا به اين گزارش به دنبال اعلام نظر ديوان عالي كشور مبني بر نقض حكم مجدد اعدام كه از سوي دادگاه بدوي رسيدگي كننده به پرونده‌ي آقاجري صادر شده بود، اين پرونده از همدان به تهران احاله و به شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران نزد قاضي اسلامي ارجاع شد.

در پي آغاز رسيدگي‌هاي اين شعبه به پرونده‌ي مذكور در تهران، هاشم آقاجري امروز به همراه وكيل مدافع خود به دادگاه مراجعه كرد.
خانواده‌ي آقاجري نيز امروز در ساختمان محل استقرار شعبه‌ي 1083 حضور داشتند.
اخبار تكميلي از دادگاه اين دو پرونده متعاقبا ارسال مي‌شود.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved