شنبه 30 خرداد 1383

عمادالدين باقي دو كتاب جديد منتشر كرد“روحانيت و قدرت” و “جنبش اصلاحات دموكراتيك در ايران


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران26/3/1383
سرويس فرهنگ و ادب - كتاب
دو كتاب با عنوان‌هاي “روحانيت و قدرت” و “جنبش اصلاحات دموكراتيك در ايران“ به قلم عمادالدين باقي ازسوي نشر سرايي انتشار يافته است.
به گزارش بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كتاب ”روحانيت و قدرت” كه نگاهي جامعه‌شناسانه به نهادهاي ديني دارد، مجموعه‌اي از مقالات و پژوهش‌هاي نويسنده است كه پيشتر در مطبوعات به چاپ رسيده است.
اين كتاب داراي پنج فصل است كه در فصل اول آن به تفحص پيرامون انديشه‌هاي سيدجمال، اوضاع سياسي - اجتماعي جهان اسلام در آن زمان، مناسبات وي با روحانيون و حوزه‌هاي ديني و امتيازات وي پرداخته است. عنوان فصل دوم كتاب، پندهاي مشروطه و جدال در روحانيت است.
باقي در فصل سوم كتاب ”روحانيت و قدرت” به موضوع روحانيت پس از انقلاب (نوگرايي‌ها و صف‌آرايي‌ها) پرداخته و در فصل بعدي ”مرجعيت و دموكراسي“ را مورد بحث قرار داده است. واپسين فصل كتاب نيز حاوي نگرش و انتقادهاي نويسنده به دادگاه ويژه روحانيت است.
در ابتداي اين كتاب قيد شده است كه زمان نگارش آن به دوراني برمي‌گردد كه نويسنده‌اش در زندان به سر مي‌برده.
بر اساس اين گزارش كتاب “جنبش اصلاحات دموكراتيك در ايران” نيز روايتگر موضع‌گيري‌ها و تحليل‌هاي عمادالدين باقي از واقعه دوم خرداد 76 به اين سو است و نوعي تاريخ نگاري به شمار مي‌رود.
اين كتاب نيز شامل هفت فصل است كه عنوان‌هاي آن به ترتيب عبارت است از: پيش از اصلاحات، گام اول جنبش اصلاحي، مقاومت در برابر جنبش، نامزدي و ناكامي‌ هاشمي رفسنجاني در انتخابات، تهاجم، چيستي و راهبردها و آسيب‌شناسي جنبش، انقلاب يا اصلاح، گام دوم جنبش اصلاحي و آخرين فصل با عنوان ”گرچه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعيد”. به طور كلي اين كتاب پس از ريشه‌يابي سياسي - اجتماعي رويداد دوم خرداد به سير تحول و چالش‌هاي جنبش اصلاحات از آغاز تا كنون و همچنين تحليل برخي حوادث و موانع پديد آمده پرداخته است و باقي در اين كتاب ضمن دفاع از اصلاحات راديكال مدعي شده است كه اين تنها شرط زنده ماندن اصلاحات در شرايط خاص ايران است.
او همچنين معتقد است كه مطالبات مردم و نيروي دروني جنبش اصلاحات بيش از يك اصلاحات معمولي و چيزي در حد يك انقلاب آرام بوده است.
باقي در كتاب ”جنبش اصلاحات دموكراتيك در ايران“ ضمن نقد جنبش اصلاحات و تبيين آسيب‌ها و كاستي‌هاي آن، به تشريح استراتژي اين جنبش پرداخته است و آن‌را تلاش براي دموكراتيزاسيون ايران خلاصه كرده و استراتژي‌هاي ميان‌مدت آن را نيز طرح كرده است.
--------------------------------------------
به بخش معرفي كتاب سايت مراجعه شود.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved