چهارشنبه 27 خرداد 1383

ديدارنماينده سازمان عفوبين الملل باهيات رييسه انجمن دفاع ازحقوق زندانيان


تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۲۷ / ۰۳ / ۸۳
نماينده سازمان عفو بين الملل در امور ايران که به همراه هيات حقوق بشرى اروپا به تهران سفر کرده است ، با عمادالدين باقي واعضاى هيات رييسه انجمن دفاع از حقوق زندانيان ، ديدار کرد.

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۲۷ / ۰۳ / ۸۳
نماينده سازمان عفو بين الملل در امور ايران که به همراه هيات حقوق بشرى اروپا به تهران سفر کرده است ، با عمادالدين باقي واعضاى هيات رييسه انجمن دفاع از حقوق زندانيان ، ديدار کرد. به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا "درورى دايک " در اين ديدار که سه شنبه شب انجام شد ،گفت : ايران از قوانين خوبي برخوردار است از جمله قانون اداره زندانهاي جمهورى اسلامي بسيار جالب است ، هر چند در مورد اجراى اين قانونها ترديدهايي وجود دارد.
نماينده سازمان عفو بين الملل ضمن تاکيد بر ضرورت شکل گيرى نهادهاى غير دولتي مدافع حقوق بشر در ايران ، گفت که سازمان عفو بين الملل از شکل گيرى اين نهادها حمايت مي کند.
دايک از نهادهاى غير دولتي فعال در حوزه حقوق بشرى خواست که از سياسي کارى پرهيز کرده و مسايل حقوقي را با مسايل سياسي همراه نکنند.
عمادالدين باقي رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز در اين ديدار با اشاره به سابقه شکل گيرى اين انجمن تصريح کرد : ما براى گرفتن مجوز از وزارت کشور اقدام کرده ايم ، هرچند که معتقديم در هيچ کجاى دنيا نهادهاى غير دولتي (ان . جي .او) به دريافت مجوز از دولت نياز ندارند. باقي با اشاره به اينکه اين انجمن به مسايل همه زندانيان از جمله سياسي و غير سياسي به يک اندازه توجه مي کند، برنامه هاى اين انجمن در حمايت از حقوق زندانيان را تشريح کرد. باقي ، کمک به خانواده زندانيان ، گرفتن وکيل ، تهيه ملزومات فرهنگي وارايه برنامه هاى آموزشي به زندانيان و همچنين اجراى طرحهاى پژوهشي براى
حل مسايل آنها را از جمله برنامه هاى اين انجمن ذکر کرد.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved