سه شنبه 6 مرداد 1383

حق داشتن کار و شغل هم زير سوال رفته است

انگار قتلهاي زنجيره اي مطبوعات به اين زودي پايان نمي يابداين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved