جمعه 19 تیر 1383

روزنامه نگاران جهان توقيف مطبوعات ايران را محکوم کردند


راديو بي بي سي پنج شنبه 05 اوت 2004_15/5/1383
در تجمعی که به دنبال آخرين دور توقيف روزنامه ها در ايران صورت گرفت، روزنامه نگاران دست به اقامی نمادين زدند
فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران به نمايندگی از بيش از 500 هزار روزنامه نگار در صد کشور مختلف مقامات ايران را بخاطر توقيف روزنامه های مستقل و به سخره گرفتن عدالت در پرونده زهرا کاظمی روزنامه نگار ايرانی – کانادايی محکوم کرده است.
بيانيه فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران حاکی است که روزنامه های وقايع اتفاقيه و جمهوريت و ماهنامه آفتاب بخاطر پراختن به پرونده متهمان به قتل زهرا کاظمی تعطيل شده اند.


آيدان وايت دبير کل فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران گفته است: "در نحوه عمل مستبدانه دادستان کل در ارتباط با مطبوعات نوعی سياست بازی پلشت به چشم می خورد که بايد به آن خاتمه داده شود. قرار دادن نام روزنامه نگاران در ليست سياه و سهل انگاری عامدانه در رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی بازتابی از خصومت عميق رژيم با آزادی مطبوعات است. "


بيانيه فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران با خاطرنشان کردن تحصن روزنامه نگاران عضو انجمن صنفی مطبوعات در ايران درروز 19 ژوئيه و نامه سرگشاده روزنامه نگاران ايران در اعتراض به توقيف روزنامه های ميانه رو، ياد آور می شود که روزنامه وقايع اتفاقيه روز 17 ژوئيه به اتهام تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب و توهين به مقامات عاليرتبه حکومت توقيف شد و دادستان در حکم تعطيلی آن اين موضوع را قيد کرده است که تعدادی از روزنامه نگارانی که در روزنامه ياس نو کار می کردند در اين روزنامه شاغل بوده اند. روزنامه ياس نو، در 18 فوريه گذشته توقيف شد.

بيانيه می افزايد: "روزنامه تازه تاسيس جمهوريت پس از اتشار تنها 12 شماره، به همين دلايل تعطيل شد. چند روز پيش از تعطيلی اين روزنامه سعيد مرتضوی دادستان تهران از جواد خرمی مقدم مدير مسئول اين روزنامه خواسته بود تا عمادالدين باقی سردبير اصلاح طلب روزنامه را اخراج کند."


اعتراض به توقيف روزنامه های ميانه رو

در عين حال، انجمن صنفی مطبوعات در ايران و فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران از مقامات ايران خواسته اند تا کسانی را که مسئول مرگ زهرا کاظمی بوده اند پيدا کنند و عدالت را در مورد آنها به مورد اجرا بگذارند.

آيدان وايت دبير کل فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران می گويد: " عليرغم تلاشهای مرتضوی برای ساکت کردن مطبوعات، از جمله زندانی کردن تعداد زيادی از روزنامه نگاران و بستن بيش از 120 نشريه در چهار سال، روزنامه نگاران جهان به حمايت کامل خود از دگرگونی در ايران ادامه می دهند."اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved