دوشنبه 29 تیر 1383

تشديد سرکوب مطبوعات

اطلاعيه گزارشگران بدون مرز 29 تير 1383
تشديد سرکوب مطبوعات در ايران ادامه دارد وقايعه اتفاقيه و جمهوريت و آفتاب توقيف شدندگزارشگران بدون مرز توقيف روزنامه های وقايعه اتفاقيه و جمهوريت را در روز شنبه ٢٧ تير ماه و ماهنامه ی آفتاب در ١٩ تير ماه را قويا محکوم مي کند.

مضحکه ی دادگاه قتل زهرا کاظمي توقيف و تعطيلي دو روزنامه وقايعه اتفاقيه و جمهوريت و ماهنامه آفتاب نشان از تشديد سرکوب در عرصه حقوق بشر و آزادی مطبوعات توسط حکومت ايران است. توقيف روزنامه ی وقايعه اتفاقيه و تعطيلي اجباری جمهوريت غير قابل پذيرش است. نه فقط به خاطر رويه ی خودسرانه و غير قانوني دستگاه قضايي که تهديد و ارعاب را به روش خود تبديل کرده است. که و اين امری بيانگر خواست حکومت محافظه کاران برای خاموش کردن هر صدای و منبع مستقل اطلاع رساني است. اين اتفاق زماني روی داده است که اين دو روزنامه مي توانستند بيشترين سهم را در انتشار حقايق دادگاه زهرا کاظمي داشته باشند. ما از مقامات ايران خواستار رفع توقيف از اين دو روزنامه و ماهنامه ی آفتاب هستيم.

در روز شنبه ٢٧ تير ماه روزنامه ی وقايعه اتفاقيه "برای مدت نا معلومی" توقيف شد. اين روزنامه ی که از جمله اتهاماتش " توهين به مقامات مسئول، نشر اکاذيب و ..."است در اصل به دليل همکاری بخش عمده ای از روزنامه نگاران روزنامه ی توقيف شده ی ياس نو تعطيل شده است. وقايعه اتفاقيه نگاهي انتقادی نسبت به رهبران محافظه کار و به ويژه مجلس هفتم اين جناح را داشت و در صفحات خود به روشنگری در باره ی وقايع ايران مي پرداخت.

در همين روز در پي احضارمحمد جواد خرم مدير مسئول روزنامه ی جمهوريت به دفتر دادستان تهران، جمهوريت با تهديد مجبور به عدم انتشار مي گردد. سعيد مرتضوی برای ادامه کار جمهوريت، ليستي از روزنامه نگاران اين روزنامه را به مدير مسئول ارائه و از وی مي خواهد تا به همکاری آنان در اين روزنامه پايان داده شود. در صدر اين ليست عمادالدين باقي سردبير جمهوريت قرار دارد. اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ايران در روز ٨ تير برای محاکمه به دادگاه احضار شده بود. عمادالدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که از خرداد ١٣٧٩ تا بهمن ١٣٨١ به اتهاماتي نظير " اقدام بر عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي " زنداني بوده است. پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و عقيده و روزنامه نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان و... فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران تشديد کرده است. در آبان ماه سال گذشته شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران عمادالدين باقي را به يکسال حبس با تعليق محکوميت به مدت پنج سال محکوم کرد. خطر بازداشت اين روزنامه نگار را تهديد مي کند. روزنامه ی جمهوريت يک روز پيش از تعطيلي اجباريش تيتر اول خود را به پرونده ی زهرا کاظمي اختصاص داده بود و تنها روزنامه ايران بود که صفحاتي را به حقوق بشر اختصاص مي داد. جمهوريت همچنين در آخرين شماره خود شروع به انتشار گزارش ساليانه ی گزارشگران بدون مرز کرده بود.

بالاخره ماهنامه ی آفتاب در ١٩ تير ماه توقيف شد. ماهنامه آفتاب نشريه ای بود که با همکاری برخي از روشنفکران و نويسندگان آزاديخواه ايران و به سردبيری عيسي سحرخيز از سال ١٣٨٠ انتشار خود را آغاز کرده بود. اين ماهنامه بارها به دليل انتشار مطالبي در نقد حکومت مورد تهديد قرار گرفته بود و سردبير آن عيسي سحرخيز بارها به دادگاه احضار و بازداشت شده است. در پي توقيف آفتاب عيسي سحرخيز مجددا به دادگاه احضار شده است و خطر دستگيری اين روزنامه نگار را تهديد مي کند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved